Lüü-Tür­ri juu­be­li­kont­ser­dil käi­sid um­bes 500 ini­mest

148
Lüü-Türr juu­be­li­kont­ser­dil Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­kul: AND­RUS RÄH­NI, ALA­RI KRUUS­VALL, JAAN PA­LU, ERIK SIKK, KAL­MER KAA­SI­KU, TIIT SAA­RE, JA­KO REI­NAS­TE, GUI­DO LIISK­MANN ja TIIT REE­DER.

Tä­na­vu 10aas­ta­seks saa­nud Aru­kü­la ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr an­dis lau­päe­val, 20. au­gus­til ko­ha­li­kul lau­lu­väl­ja­kul kont­ser­di koos ras­ke­muu­si­ka­bän­di­ga He­rald. He­ral­di ki­tar­rist Tau­no Na­va, oli va­rem ka Lüü-Tür­ri lii­ge, kuid nüüd elab Lää­ne­maal.

„Laul­si­me He­ral­di plaa­dil lu­gu­de­le taus­ta ja ot­sus­ta­si­me, et tee­me meie juu­be­li pu­hul ühis­kont­ser­di, kus lau­la­me koos ka neid lu­gu­sid,“ sõ­nas Lüü-Tür­ri eest­ve­da­ja Tiit Saa­re.

Ta kii­tis, et juu­be­li­kont­sert läks vä­ga häs­ti kor­da, kui­gi koos jõuti te­ha vaid kolm proo­vi: „Koos bän­di­ga oli vä­gev ja hu­vi­tav esi­ne­da, teist­moo­di kui ta­va­li­selt. To­re, et ka rah­vast oli pal­ju, mõ­nus on laul­da, kui on pub­li­k.“

Tasuta juubelikontserdi korraldamist toetasid kohaliku omaalgatuse programm ja Raasiku vallavalitsus. Tiit Saa­re ju­tus­tas, kui Lüü-Türr küm­me aas­tat ta­ga­si esi­mest kor­da kok­ku sai, ei mõel­dud, et jää­dak­se nii pi­kalt te­gut­se­ma: „Hak­ka­si­me liht­salt koos käi­ma ja lau­lu­jo­ru aja­ma. Ega me ole­gi pä­ris an­sam­bel, liht­salt mees­te­kamp, kel­lel on oma­va­hel to­re ol­la. Saa­me igal kol­ma­päe­val proo­vis kok­ku, rää­gi­me jut­tu, mõ­ni­kord lau­la­me, va­hel juh­tub, et ei saa­gi laul­da, aeg ku­lub ju­tua­ja­mi­seks, kui on va­ja, siis roh­kem lau­la­me. Kui lä­he­me esi­ne­ma, ole­me an­sam­bel, kuid üht­la­si ole­me ka sõp­rus­kond.“

Küm­ne aas­ta jook­sul on Lüü-Tür­ril ol­nud um­bes 200 esi­ne­mist. Kõi­ge pub­li­ku­roh­ke­maks võib pi­da­da laul­mist pre­si­den­di vas­tu­võ­tul ER­Mis 2018. aas­tal, kui tä­his­ta­ti Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va: „Oli­me just siis ot­se-eet­ris, kui pre­si­dent saa­bus ja te­leü­le­kan­del oli ol­nud 300 000 vaa­ta­jat.“

Pä­rast ko­roo­na-aas­taid on tä­na­vu­ne su­vi nii esi­ne­mis­te­roh­ke, et Lüü-Tür­ril ei ole ain­sat­ki va­ba nä­da­la­va­he­tust. Tiit Saa­re mär­kis, et ko­dus jää­vad sel­le tõt­tu paljud tööd te­ge­ma­ta, kuid on hea meel, kui fes­ti­va­li­de­le kut­su­tak­se. Tä­na­vu­sed suu­re­mad esi­ne­mi­sed on ol­nud ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val Lää­ne­maal Pui­ses ning Vil­jan­di ja Vi­ru folk­fes­ti­va­li­del: „Ole­me küm­me aas­tat te­gut­se­nud, käi­nud pal­ju­del fes­ti­va­li­del, kuid Vil­jan­di Fol­gil laul­si­me esi­mest kor­da. Esi­ne­si­me ava­mi­sel ja and­si­me kaks kont­ser­ti, laul­si­me sün­ni­päe­va­lau­lu fol­gi kor­ral­da­ja­le An­do Ki­vi­ber­gi­le, vii­si­me lä­bi mees­te­lau­lu­tu­ba. Ka Vi­ru Fol­gil laul­si­me ava­mi­sel ja and­si­me kaks kont­ser­ti ning õh­tu­ti la­si­me lau­lu­jo­ru lah­ti igal pool, ku­hu ma­ha is­tu­si­me.“

Roh­kem kui kolm aas­tat ta­ga­si kan­ti ar­hai­li­se mees­te­lau­lu tra­dit­sioon Aru­kü­las ja an­sam­bel Lüü-Türr Ees­ti vaim­se kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­mis­tus­se. Eel­mi­sel aas­tal il­mu­tas Aru­kü­la an­sam­bel CD plaa­di „Tu­le mi­nu il­da is­tu­maie“. Tä­na­vu ke­va­del va­lis Ees­ti Folk­loo­ri­nõu­ko­gu Lüü-Tür­ri edu­ka ja mit­me­külg­se aas­ta ning mees­te­lau­lu eden­da­mi­se eest folk­loo­ri­lii­ku­mi­se aas­ta rüh­maks.

Lau­päe­val, 27. au­gus­til lau­lab Lüü-Türr Ala­ve­re pe­re­päe­val, 5. sep­temb­ril sõi­de­tak­se nä­da­laks Gruu­sias­se – kolm aas­tat ta­ga­si käis seal­ne mee­s-an­sam­bel Ees­tis esi­ne­mas, aas­ta hil­jem oo­da­ti Lüü-Tür­ri vas­tu­kü­las­käi­gu­le, ko­roo­na tõt­tu on sõit seni eda­si lük­ku­nud.

Eelmine artikkelMARIELLA SOOM ja JOOSEP MÜRK Kuusalust Roosiaia vastuvõtul
Järgmine artikkelAeg­vii­du koh­vi­ku­te­päe­val tä­his­ta­ti asu­la juu­be­lit