Aeg­vii­du Coop saab uue kaup­lu­se­hoo­ne

214
Üle poo­le sa­jan­di ta­ga­si ehi­ta­tud Aeg­vii­du kaup­lus-söök­la lam­mu­ta­tak­se, et ase­me­le ehi­ta­da uus kaa­saeg­ne kaup­lus.

Au­gus­ti vii­ma­sel päe­val an­dis Ani­ja val­la­va­lit­sus väl­ja ehi­tus­loa Aeg­vii­du ale­vis Pii­be maan­tee 17a kin­nis­tul asu­va kaup­lus-söök­la üm­be­re­hi­ta­mi­seks. Te­gu on Aeg­vii­du Coop kaup­lu­se­ga, mil­le oma­nik on Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu (HTÜ).

Ühis­tu ju­ha­tu­se liik­me, hal­dus­juht Jü­ri Kim­me­li sõ­nul lõ­hu­tak­se Aeg­vii­du 1960nda­tel ehi­ta­tud poe­ vun­da­men­di­ni ma­ha ja sel­le ase­mel ehi­ta­tak­se uus ühe­kord­ne hoone.

„Uus ma­ja tu­leb prae­gu­se kaup­lu­se vun­da­men­di pea­le, kuid laien­da­me se­da hoo­vi poo­le um­bes kol­man­di­ku võr­ra,“ üt­les Jü­ri Kim­mel.

Har­ju ühis­tu kor­ral­das uue kaup­lu­se ehi­ta­mi­seks es­kii­si­kon­kur­si, pro­jekt koos­ta­ti mit­me es­kii­si põh­jal. Prae­gu­ses poes on um­bes 180 ruut­meet­rit pin­da, uue kaup­lu­se müü­gi­saa­li on ka­van­da­tud li­gi 300 ruut­meet­rit, li­saks lao- ja abi­ruu­mid: „Ehi­ta­me väi­ke­se pers­pek­tii­vi­ga, et viie aas­ta pä­rast ei peaks hak­ka­ma juur­de ehi­ta­ma.“
Ehi­ta­ja leid­mi­seks on kor­ral­da­tud han­ge, pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on käe­so­le­val nä­da­lal. Aeg­vii­du Coo­pi kaup­lus on prae­gu veel ava­tud ning Jü­ri Kim­mel kin­ni­tas, et se­da hoi­tak­se lah­ti nii-öel­da vii­ma­se mi­nu­ti­ni: „Veel ei os­ka öel­da, mil­lal va­na poe kin­ni pa­ne­me. Kui meil õn­nes­tub ehi­ta­ja lei­da ja le­ping sõl­mi­da, sõl­tub see sel­lest, mil­lal et­te­võ­te saab töö­ga alus­ta­da.“

Uus pood võiks ühis­tu ju­ha­tu­se liik­me prog­noo­si ko­ha­selt val­mi­da tu­le­val ke­va­del: „Eel­mi­ne kaup­lus, mil­le te­gi­me, on Sa­kus, sel­le ehi­ta­mi­seks ku­lus 9 kuud. Aeg­vii­dus peaks mi­ne­ma vei­di kii­re­mi­ni, sin­na tu­leb väik­sem ma­ja, aga ar­ves­ta­ma peaks ik­ka­gi 7 ku­ni 9 kuu­ga.“
HTÜ üks vii­ma­seid va­nu kaup­lu­seid

Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu Aeg­vii­du prae­gu­ne kaup­lu­se­hoo­ne on ehi­ta­tud 1960nda­te tüüp-
p­ro­jek­ti jär­gi, sar­na­seid oli too­na­sel ETKV­Lil ko­gu Ees­tis pal­ju.

„Na­gu ve­ne ajal oli – pood all, kõrts üle­val,“ mär­kis HTÜ hal­dus­juht.
Ka Aeg­vii­du kaup­lu­se esi­me­sel kor­ru­sel oli toi­du- ja es­ma­tar­ve­te kau­pa­de kaup­lus, tei­sel kor­ru­sel söök­la. Nüüd on tei­ne kor­rus ju­ba aas­taid seis­nud tüh­ja­na.

Ühis­tu ju­ha­tu­se liik­me sõ­nul on nad igal aas­tal re­no­vee­ri­nud üks-kaks kaup­lust, mõ­ne ka juur­de ost­nud. Aeg­vii­du kaup­lus on Har­ju ühis­tu üks va­ne­maid, suu­rem osa poo­de on nüüd­seks re­no­vee­ri­tud või ehi­ta­tud nen­de ase­me­le uued. Ta sel­gi­tas, et kaup­lus­te uuen­da­mis­te aja­ka­va on pla­nee­ri­tud sel­le jär­gi, kui rut­tu hak­ka­vad teh­tud in­ves­tee­rin­gud ta­ga­si tee­ni­ma. Jäl­gi­tak­se ka, mi­da tee­vad kon­ku­ren­did, kui pal­ju on piir­kon­nas tei­si poo­de.
„See­tõt­tu on Aeg­vii­du jää­nud üheks vii­ma­seks, mil­le uuen­da­mi­se et­te võ­ta­me. Saa­me sel­le­ga oma kaup­lus­te­le rin­gi pea­le, vaid mõ­ni väi­ke kü­la­pood on veel re­no­vee­ri­ma­ta,“ üt­les Jü­ri Kim­mel.

Val­la­va­lit­sus pla­nee­rib Aeg­vii­du kes­kosa
Ku­na Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu hak­kab Aeg­vii­tu Pii­be maan­tee kin­nis­tu­le ehi­ta­ma uut kaup­lu­se­hoo­net, al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus ale­vi kes­ko­sa ehk ale­vit lä­bi­va Pii­be maan­tee äär­se ala pla­nee­ri­mi­se.

„Val­la üldp­la­nee­ring sä­tes­tab, et kes­ko­sa aren­da­mi­sel on olu­li­ne kes­ku­se maa-ala ter­vi­ku­na – ava­li­ku ruu­mi ots­tar­be­kas pai­gu­tus, hal­ja­sa­lad ja par­gid, tee­nu­sed ja olu­li­se­mad siht­punk­tid. Sil­mas tu­leb pi­da­da ka, kui­das pla­nee­ri­tav hoo­nes­tus so­bib piir­kon­da, kui­das ta­ga­da loo­gi­li­ne ja si­dus lii­ku­mis­la­hen­dus, mis seob eri­ne­vaid siht­punk­te ja on ja­la­käi­jai­le tur­va­li­ne,“ põh­jen­das val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te and­mi­ne vii­di lä­bi ava­tud me­net­lu­se­na, et kõik saak­sid te­ha oma et­te­pa­ne­kuid. Möö­du­nud nä­da­lal oli val­la­va­lit­su­ses pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te eel­nõu ava­li­kus­ta­mi­se ajal lae­ku­nud ar­va­mus­te-et­te­pa­ne­ku­te ava­lik aru­te­lu.

Pro­jek­tee­ri­ta­va ala suu­rus on li­gi­kau­du 1,2 hek­ta­rit, see hõl­mab Pii­be maan­tee äär­sed alad ala­tes Aeg­vii­du jaa­ma­hoo­ne esi­sest ku­ni Coo­pi park­la­ni. Val­da­valt on te­gu val­la mu­nit­si­paa­lo­man­dis maa­ga.

„Suu­re­joo­ne­li­si ehi­ti­si sin­na ei ka­van­da, ees­märk on la­hen­da­da par­ki­mis­koh­ta­de va­ja­dus raa­ma­tu­ko­gu, Ter­vi­se­de­poo ja jaa­ma­hoo­ne juu­res. Kas te­ha par­ki­mis­koh­ti tee äär­de või ra­ja­da ku­sa­gi­le eral­di par­ki­mi­s-a­la, peab üt­le­ma pro­jek­tee­ri­ja. Ale­vi kes­ko­sa at­rak­tiiv­su­se tõst­mi­seks võiks sinna ka­van­da­da ka is­tu­mis­koh­ti. Või­b-ol­la tu­leb pro­jek­tee­ri­jal ka liht­ne, kuid hea idee mõ­ne spor­di­ra­ja­ti­se te­ge­mi­seks,“ rääkis vallaarhitekt.

Ta kin­ni­tas, et kõrg­hal­jas­tust, eel­kõi­ge kas­va­vaid män­de, soo­vi­tak­se kind­las­ti säi­li­ta­da ja arvestada kujundamisel. Muinsuskaitseameti tingimusel tuleb jaama peahoone esine ala kujundada viisil, mis sobib ajaloolisse keskkonda.

Kui val­la­va­lit­sus on Aeg­vii­du kes­ko­sa pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed kin­ni­ta­nud, kuu­lu­ta­tak­se väl­ja han­ge pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks.

„Meie tin­gi­mus on, et vä­he­malt üks pro­jek­tee­ri­jaist oleks maas­ti­kuar­hi­tekt,“ sõ­nas In­ga Vai­nu.

Eelmine artikkelMAR­GUS MO­LOK Ani­ja vo­li­kok­ku veel ei naa­se
Järgmine artikkelKii­rest in­ter­ne­tiü­hen­du­sest