Kii­rest in­ter­ne­tiü­hen­du­sest

8

Ees­ti Ener­gia tü­tar­fir­ma Ene­fit Con­nect ehi­tab rii­gi tel­li­mu­sel maa-asu­la­tes­se kii­ret in­ter­ne­ti­võr­ku. Kah­juks kau­ge­ma­tes­se koh­ta­des­se ka seal ei jõu­ta, sest lä­heb lii­ga kal­liks. Sa­mas on neis pai­ka­des, ku­hu lai­ri­ba­võrk teh­tud, veel pal­jud elu­hoo­ned või su­vi­lad lii­tu­ma­ta.

Ene­fit Con­nec­ti esin­da­ja­te sõ­nul on üks põh­jus 200eu­ro­ne lii­tu­mis­ta­su, mi­da võib ol­la ras­ke või ei ta­he­ta ta­su­da, kuid pä­ris pal­ju on ka neid kin­nis­tuo­ma­nik­ke, kel­le­ni po­le in­fo lii­tu­mis­või­ma­lu­sest jõud­nud. Elu­hoo­ne­te või kor­te­ri­te oma­ni­ke­le on saa­de­tud e-kir­ju, piir­kon­da pan­dud väl­ja pla­ka­teid, ka kii­re in­ter­ne­ti vee­bi­le­helt leiab konk­reet­se aad­res­si koh­ta in­fo, et ühen­dus teh­tud ja saab lii­tu­da. Neile, kes avaldavad soovi liitumiseks ja tasuvad liitumistasu, tuuakse lairibakaabel tuppa.

Pea­le riik­li­ku tel­li­mu­se ehi­tab lai­ri­ba­võr­ku ka si­deet­te­võ­te Te­lia koh­ta­des, kus in­ter­ne­tiü­hen­dus on ta­ga­tud kaab­li­ga. Prae­gu­seks on Ani­ja val­las Te­lial val­gus­kaab­liü­hen­dus 1280, Kuu­sa­lu val­las 740 ja Raa­si­ku val­las 850 klien­dil. Ehi­tus­tööd käi­vad Kuu­sa­lus Ah­ren­si ja Laa­ne tä­na­val, kus kii­re in­ter­ne­ti-ü­hen­du­se saa­vad 241 aad­res­si. Tu­le­val aas­tal ra­ja­tak­se Raa­si­kul val­gus­kaa­bel Nii­du, Pa­ju, Rem­mel­ga, Vaht­ra, Meie­rei tä­na­val ja Tal­lin­na maan­teel 273 ning Keh­ras 579 aad­res­si­ni, 2024. aas­tal Lok­sal Pos­ti tä­na­val 101 ja Raa­si­kul Ap­tee­gi, Jaa­ma, Tam­me, Tal­lin­na tä­na­val, Tal­lin­na maan­teel 135 aad­res­si­ni.

Eelmine artikkelAeg­vii­du Coop saab uue kaup­lu­se­hoo­ne
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la sot­siaal­ko­mis­jon