Aeg­vii­dus oli Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ava­lik aru­te­lu

1072

Kol­ma­päe­val, 19. det­semb­ril toi­mu­nud aru­te­lul tut­vus­ta­ti üldp­la­nee­rin­gus­se teh­tud et­te­pa­ne­kuid.

Ani­ja val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne al­ga­ta­ti 2015. aas­ta su­vel, pla­nee­rin­gut hak­kas te­ge­ma OÜ Hend­rik­son & Ko. Möö­du­nud aas­ta al­gu­seks oli pla­nee­rin­gu es­kiis val­mis, kuid sel­le uue osa­na al­ga­ta­ti Aeg­vii­du ale­vi üldp­la­nee­ring ning kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne. Mul­lu 3. no­vemb­rist 3. det­semb­ri­ni oli ko­gu val­la üldp­la­nee­rin­gu eel­nõu ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul.

Ku­na en­di­se Ani­ja val­la osa koh­ta üldp­la­nee­rin­gust oli kor­ral­da­tud ava­lik­ke arue­lu­sid, kuid ela­ni­ke hu­vi puu­dus, teh­ti det­semb­ris aru­te­lu vaid Aeg­vii­dus. Koos amet­ni­ke­ga oli 12 osa­le­jat. Üldp­la­nee­rin­gu eel­nõust ja kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­sest hin­da­mi­se tu­le­mus­test rää­kis Ma­ri­ka Pärn OÜst Hend­rik­son & Ko. Ta tut­vus­tas eel­nõu ava­li­kus­ta­mi­se ajal lae­ku­nud ela­ni­ke ja amet­kon­da­de et­te­pa­ne­kuid ning val­la­va­lit­su­se vas­tu­seid, vas­tas ka ko­ha­peal ker­ki­nud kü­si­mus­te­le.

„Ela­ni­ke et­te­pa­ne­kuid me ena­mas­ti ar­ves­ta­me. Ame­ti­asu­tus­telt sai­me vä­ga si­su­kaid et­te­pa­ne­kuid, aga ka sel­li­seid, mi­da ei ar­ves­ta, sest seal on kir­jas sea­dus­test tu­le­ne­vad ko­hus­tu­sed. Me ei soo­vi üldp­la­nee­rin­gus sea­du­si üm­ber kir­ju­ta­da,“ lau­sus val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Ko­ha­lik ela­nik And­rus Noor te­gi 8 et­te­pa­ne­kut, näi­teks li­sa­da üldp­la­nee­rin­gus­se Aeg­vii­du piir­kon­da ka­jas­ta­va­te­le joo­nis­te­le raud­teed üle­ta­vad lii­ku­mis­teed ning Aeg­vii­du ja Ne­li­jär­ve raud­tee­pea­tu­sed, kõi­ki ava­li­kult ka­su­ta­ta­vaid teid ka­jas­tav kaart, Pii­be maan­teel lii­ku­va tran­siit­liik­lu­se, eel­kõi­ge veo­ki­te, Aeg­vii­du ale­vist väl­ja vii­mi­se või­ma­lu­sed. Ka aru­te­lul kü­si­ti, kas on plaa­nis Pii­be maan­teed laien­da­da või suu­na­ta Aeg­vii­tu lä­bi­vad ras­ke­veo­kid ale­vist möö­da. Val­laar­hi­tekt üt­les, et Ani­ja val­la se­ni­keh­ti­vas üldp­la­nee­rin­gus on al­ter­na­tiiv­va­riant ra­ja­da maan­tee Aeg­vii­dust möö­da.

„On ana­lüü­si­tud või­ma­lust te­ha Pil­la­pa­lu kü­last uus maan­tee­ha­ru, kuid see po­le siis­ki reaal­ne. Tee­maa sis­se jääk­sid loo­dus­kait­se­li­sed alad, pü­sie­lu­pai­gad. Ana­loog­ne al­ter­na­tiiv on se­ni­ses üldp­la­nee­rin­gus ot­se­tee Lil­list Keh­ras­se, kuid sel­li­sed va­rian­did on pi­gem kah­ju­li­kud – maa on pers­pek­tiiv­se maan­tee jaoks re­ser­vee­ri­tud ning sel­le tõt­tu ei saa sin­na ehi­ta­da,“ rää­kis In­ga Vai­nu Sõ­nu­mi­too­ja­le.

Ta li­sas, et ela­ni­ke­le võib tun­du­da iga möö­da­sõi­tev ras­ke­veok oht­lik, kuid te­ge­li­kult ei ole liik­lus­koor­mus Aeg­vii­dus suur – ale­vit lä­bib öö­päe­vas vä­hem kui 2000 au­tot, neist ras­ke­veo­seid on 9 prot­sen­ti. Pla­nee­ri­ja­te hin­nan­gul üm­ber­sõi­du­tee ehi­ta­mi­ne pi­gem pär­sib Aeg­vii­du aren­gut.

Ela­ni­ke soo­vil oli üldp­la­nee­rin­gus­se li­sa­tud, et kõrg­hal­jas­tu­se säi­li­mi­seks peaks 30 meet­ri ula­tu­ses tu­gi­maan­tee­de, raud­tee ja elu­ra­joo­ni­de ser­va­dest ole­ma la­ge­raie kee­la­tud. And­rus Noor te­gi et­te­pa­ne­ku sea­da pii­rang ka ale­vi­ga va­he­tult piir­ne­va­te­le ala­de­le. RMK ja Era­met­sa­kes­kus esi­ta­sid 30 meet­ri pii­ran­gu­le vas­tu­väi­te. Ida-Har­ju­maa met­saü­lem And­rus Kev­vai sel­gi­tas, et RMK ei saa met­si ma­jan­da­da nii, et puid võe­tak­se ma­ha ühe­kau­pa, loo­du­se­sõb­ra­li­kum on ko­gu alal kor­ra­ga raiu­da ja is­tu­ta­da ase­me­le uus mets. Ta mär­kis ka, kui tu­leb lan­ki­de­le jät­ta kit­sad ri­bad, on oht, et tu­gev tuul või torm võib kaa­sa tuua tuu­le­mur­ru.

„RMK esin­da­ja tõi väl­ja, et pii­rang on ka era­met­sao­ma­ni­ke­le kit­sen­dav ning tu­leks nei­le kom­pen­see­ri­da. Pea­le­gi sel­gus, et Aeg­vii­dus on ela­mu­ra­joo­ni­de ja maan­tee­de ser­va­des pi­kaa­ja­li­sed met­sa­hool­du­sed val­da­valt teh­tud ning sel­li­seid koh­ti, kus tao­list la­ge­raiet ka­van­da­tak­se, on vä­he,“ sõ­nas val­laar­hi­tekt.

9. jaa­nua­ril koh­tub ta RMK esin­da­ja­te­ga: „Vaa­ta­me krii­ti­li­sed ko­had üle, või­bol­la sea­me 30 meet­ri pii­ran­gu vaid tea­tud koh­ta­des­se. Või ei sea üld­se, kui RMK met­sa­kor­ral­dus­ka­va­dest sel­gub, et roh­kem la­ge­raieid tee­de ja ela­mu­ra­joo­ni­de lä­he­da­le Keh­ras ja Aeg­vii­dus po­le ka­van­da­tud.“

And­rus Noor te­gi veel et­te­pa­ne­ku kä­sit­le­da üldp­la­nee­rin­gus nõu­deid ti­hea­sus­tu­sa­la­del asu­va­te­le hoo­ne­te­le ja piir­deae­da­de­le. Ela­muk­run­ti­de mi­ni­maal­ne suu­rus ti­hea­sus­tu­sa­la­del on ka uue üldp­la­nee­rin­gu eel­nõus 1200 ruut­meet­rit, ha­jaa­sus­tu­ses krun­di suu­rust ei pii­ra­ta – va­rem pi­di see ole­ma mi­ni­maal­selt 2 hek­ta­rit. Uues üldp­la­nee­rin­gus soo­vi­tak­se ehi­tus­te­ge­vu­ses läh­tu­da ole­ma­so­le­vast asus­tu­sest, kus ela­mu­te va­he­kau­gus on val­da­valt vä­he­malt 100 meet­rit. Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la va­ra­se­ma­tes üldp­la­nee­rin­gu­tes et­te näh­tud de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se­ga ti­hea­sus­tu­sa­la­sid on uue pla­nee­rin­gu­ga ka­vas vä­hen­da­da, seal­hul­gas muu­de­tak­se ka Aeg­vii­du ale­vi pii­re, met­saa­lad jäe­tak­se ale­vi pii­ri­dest väl­ja, et te­ha ehi­ta­mi­ne liht­sa­maks – ha­ja­kü­las ei pea 1-2 ela­mu ehi­ta­mi­seks koos­ta­ma de­tailp­la­nee­rin­gut, ale­vi­tes ja lin­na­des üld­ju­hul peab.

„Ti­hea­sus­tu­sa­la kõr­va­le ela­mu­te ehi­ta­mi­sel on niiöel­da komp­ro­miss­va­riant – kui üld­ju­hul on ha­ja­kü­las hoo­ne­te va­he­kau­gus 100 meet­rit, aga ale­vis 30 meet­rit, võib ale­vi lä­he­da­le ha­jaa­sus­tus­se ma­jad ehi­ta­da um­bes 40-50 meet­ris­te va­he­de­ga,“ kõ­ne­les In­ga Vai­nu.

Piir­deae­da­de­le tin­gi­mus­te sead­mi­ne ti­hea­sus­tu­se­ga ala­del on val­la­va­lit­su­se ja pla­nee­ri­ja­te ar­va­tes õi­gus­ta­tud: „Ilm­selt li­sa­me pla­nee­rin­gus­se, et piir­deaiad ei to­hi üle­ta­da naa­be­rae­da­de kõr­gu­si ja pea­vad jär­gi­ma üht­set stii­li. Kü­si­ti, kas ha­jaa­sus­tu­ses on kol­me­meet­ri kõr­gu­ne aed lu­ba­tud. Ar­van, et ei kee­la, kui see on eral­di muust asus­tu­sest.“

Aru­te­lul soo­vi­ti tea­da, mil­li­sed Ani­ja val­la met­sad jää­vad kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni pii­ran­gu­vöön­dis­se ning üks koos­ole­kul osa­le­nu, kel­le maa on po­lü­goo­ni uue erip­la­nee­rin­gu­ga ka­van­da­ta­va pii­ran­gu­vöön­di sees, tea­tas, et ela­nik­ke po­le in­for­mee­ri­tud, mi­da see en­da­ga kaa­sa toob. In­ga Vai­nu vas­tas, et era­maid on seal vä­he ja kait­se­mi­nis­tee­rium on val­la­le tea­ta­nud, et kõi­ki maa­oma­nik­ke on tea­vi­ta­tud, kuid lu­bas mi­nis­tee­riu­mi­ga ühen­dust võt­ta ja täp­sus­ta­da.

Kui val­la­va­lit­sus ja pla­nee­ri­ja on üldp­la­nee­rin­gu eel­nõus­se esi­ta­tud et­te­pa­ne­ku­te põh­jal vii­nud sis­se pa­ran­du­sed-täien­du­sed, koos­kõ­las­ta­tak­se see amet­kon­da­de­ga. Kui pa­ran­dus­te­ga suu­ri muu­da­tu­si ei kaas­ne, esi­ta­tak­se üldp­la­nee­rin­gu eel­nõu val­la­vo­li­ko­gu­le vas­tu­võt­mi­seks. Pä­rast se­da pan­nak­se uues­ti ava­li­ku­le väl­ja­pa­ne­ku­le. Üldp­la­nee­ring jõus­tub, kui vo­li­ko­gu on sel­le keh­tes­ta­nud.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­ma­ja töö­ta­jad meis­ter­da­sid jõu­lu­de eel vap­ru­se­hel­meid
Järgmine artikkelAruküla kultuurijuht GARINA TOOMINGAS on Harjumaa Kultuuripärl 2018