Aruküla kultuurijuht GARINA TOOMINGAS on Harjumaa Kultuuripärl 2018

1267

Kul­tuu­ri­pär­lit tun­nus­ta­ti Har­ju­maa bal­lil 30. det­semb­ril rah­vu­soo­pe­ris Es­to­nia.

Pü­hen­du­mi­se ja suu­re en­tu­sias­mi­ga teh­tud kul­tuu­ri­a­la­se töö eest omis­ta­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta Kul­tuu­ri­pär­li tii­tel Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­to­ri­le Ga­ri­na Too­min­ga­le. Te­da õn­nit­le­nud Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li ju­ha­ta­ja Ker­tu Saks ja Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp and­sid Ga­ri­na Too­min­ga­le üle tun­nis­tu­se koos pär­li­kar­bi­ku­ju­li­se mee­ne ning 2600eu­ro­se ra­ha­li­se pree­mia­ga, mil­lest pool pa­ni väl­ja Kul­tuur­ka­pi­tal, pool HOL.

Ga­ri­na Too­min­ga esi­tas Har­ju­maa Kul­tuu­ri­pär­liks Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Põh­jen­dus­kir­jas mär­gi­ti, et ta on val­las kul­tuu­ri­tööd in­nu­kalt kor­ral­da­nud üle 20 aas­ta, ol­nud val­la kõi­gi suu­re­ma­te kul­tuu­ri­sünd­mus­te kor­ral­da­ja või eest­ve­da­ja ning tä­nu te­ma­le on Aru­kü­la rah­va­ma­jas või­ma­lik osa saa­da teat­rie­ten­dus­test ja suu­re­pä­ras­test kont­ser­ti­dest. Eral­di on ni­me­ta­tud 2018. aas­tal Ga­ri­na Too­min­ga eest­võt­tel il­mu­nud ko­gu­mik „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“. Val­la­va­lit­sus kii­tis, et li­saks vä­ge­va­te sünd­mus­te kor­ral­da­mi­se­le on Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht võt­nud sü­da­meas­jaks ka ko­gu­kon­na­liik­me­te, eri­ti las­te ja noor­te heao­lu. Sel­leks aren­da­ti 2018. aas­tal eda­si piir­kon­na män­gu­väl­ja­kut, ku­hu li­san­dus ta­sa­kaa­lu­ra­da ning asu­las­se ra­ja­ti EV 100le pü­hen­da­tud kõn­ni­tee.

„Ga­ri­na Too­min­gas on kaht­le­ma­ta üks vär­vi­ka­maid ja te­gu­sa­maid kul­tuu­ri­juh­te piir­kon­nas,“ on kaas­kir­jas.

Pree­mia rah­va­ma­ja fon­di
„Emot­sioon oli vä­ga ve­si­ne – kui mu ni­mi väl­ja hõi­ga­ti, jäin esial­gu too­li­le nut­ma, see­jä­rel nut­sin Kul­tuur­ka­pi­ta­li ju­hi õla na­jal eda­si,“ kir­jel­das Ga­ri­na Too­min­gas Kul­tuu­ri­pär­liks saa­mist.

Mit­mel aas­tal on te­malt kü­si­tud nõu­so­le­kut, kas võib te­da Kul­tuu­ri­pär­liks esi­ta­da, tä­na­vu oli see vä­ga häs­ti hoi­tud sa­la­dus: „Mul­le oli see vä­ga suur ül­la­tus ja nüüd on suur rõõm hin­ges. 2003. va­li­ti mind Har­ju­maa sä­dei­ni­me­seks, Kul­tuu­ri­pär­li tiit­lit vas­tu võt­tes üt­le­sin – 15 aas­ta­ga saab sä­de­mest pär­liks.“
Maa­kon­na Kul­tuu­ri­pärl rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kul­tuu­ri­töö on pi­dev prot­sess. 20 aas­ta jook­sul po­le Aru­kü­la rah­va­ma­jas üks­ki hu­vi­ring ka­du­nud, pi­gem on neid tul­nud juur­de ning rin­gid on rah­vast täis: „See po­le tul­nud nii­sa­ma, olen püüd­nud ini­me­si rah­va­maj­ja mee­li­ta­da. Kui Aru­kü­la tä­na­vail näen uu­si ela­nik­ke, ter­vi­tan, üt­len, kes olen ning tea­tan, et rah­va­ma­ja on kõi­gi­le ava­tud. Ar­van, et see ai­tab ka ko­gu­kon­na tu­gev­ne­mi­se­le kaa­sa.“

Kii­de­tak­se, et Aru­kü­la kul­tuu­rie­lu on vil­gas, sa­ge­li toi­mub ar­vu­kalt kont­ser­te-teat­ri­e­ten­du­si.

„Kui mul on käes sel­li­ne ma­ja, oleks patt jät­ta või­ma­lu­sed ka­su­ta­ma­ta. Mui­du­gi tu­leb sel­leks vae­va nä­ha – kee­gi ei tu­le end al­gu­ses ise pak­ku­ma, nad ei pruu­gi Aru­kü­la kul­tuu­ri­ma­ja tea­da­gi, peab he­lis­ta­ma ja kut­su­ma, et saa­da niiöel­da jalg uk­se va­he­le. Tä­nu sel­le­le, et pi­le­tid on Pi­le­ti­le­vis müü­gil, on meie kont­ser­ti­del ha­ka­nud käi­ma pal­ju ka võõ­rast rah­vast. Ta­ga­si­si­de on ol­nud vä­ga to­re – pal­jud imes­ta­vad, et meil on sel­li­ne uh­ke ma­ja, kus po­le­gi plas­tik­too­lid või kuiv­käim­la,“ ju­tus­tas Ga­ri­na Too­min­gas.

Kul­tuu­ri­pär­li tiit­li­ga kaas­ne­va pree­mia ta­hab ta an­ne­ta­da Aru­kü­la rah­va­ma­ja fon­di: „Mul on plaan luua fond, mil­le eest ha­ka­ta rah­va­ma­ja soo­jus­ta­ma ja re­mon­ti­ma. Kui ise alus­tan, küll siis tu­le­vad ka tei­sed kaa­sa.“

Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem AR­DO NIIN­RE on väi­ke­se Hol­me­ri lau­reaat. Fo­to Pee­ter Hütt/Tipp­fo­to
Raa­si­ku en­di­ne abival­la­va­nem AR­DO NIIN­RE on väi­ke­se Hol­me­ri lau­reaat. Fo­to Pee­ter Hütt/Tipp­fo­to

Väi­ke­sed Hol­me­rid AR­DO NIIN­RE­LE ja RUTH JÜ­RI­SA­LU­LE
Maa­kon­na bal­lil ja­ga­ti ka Har­ju­maa tee­ne­te­mär­ke ning oma­va­lit­sus­te­ge­las­te­le väl­ja pan­dud Hol­me­reid – Kuu­sa­lu val­la skulp­to­ri Ai­var Sim­so­ni val­mis­ta­tud pronk­sist skulp­tuu­re. Oma­va­lit­sus­ju­hi­le mõel­dud Suu­re Hol­me­ri an­dis And­re Sepp üle Rae val­la­va­ne­ma­le Mart Võrk­lae­va­le, oma­va­lit­sus­te­gi­jai­le mõel­dud väi­ke­se Hol­me­ri said Raa­si­ku en­di­ne abi­val­la­va­nem Ar­do Niin­re ning HO­Li kul­tuu­ri­nõu­nik Ruth Jü­ri­sa­lu. Tun­nus­tu­se päl­vis ka väi­ke­se Hol­me­ri kol­mas no­mi­nent, üle 33 aas­ta Ani­ja val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud Il­sia Vä­li, kel­le esi­tas Hol­me­ri­le Ani­ja val­la­va­lit­sus.

Ar­do Niin­re esi­tas Hol­me­ri­le Raa­si­ku val­la­va­lit­sus. Mär­gi­ti, et ta on ol­nud Har­ju­maa­ga vä­ga pi­kalt seo­tud, juh­ti­nud 25 aas­ta jook­sul kol­me val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­rie­lu. Raa­si­ku val­las töö­tas Ar­do Niin­re ala­tes 2001. aas­tast, oli ha­ri­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, aas­ta­tel 2016-2018 abi­val­la­va­nem. En­ne Raa­si­ku val­da töö­le tu­le­mist oli ta 5 aas­tat Rae val­la ha­ri­du­sa­me­ti ju­ha­ta­ja ning 1994-1996 Kii­li val­la­va­nem. En­ne val­la­töö­le asu­mist ja ka sel­lel ajal on Ar­do Niin­re töö­ta­nud aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja­na, õpe­ta­ja­tööd teeb ta ka prae­gu.

Ruth Jü­ri­sa­lu kan­di­da­tuu­ri väi­ke­se­le Hol­me­ri­le esi­tas HO­Li te­gev­di­rek­tor Joel Jes­se. Ta mär­kis, et HO­Li bü­roo töö­ta­ja vää­rib tun­nus­tust tee­ne­te eest Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peo et­te­val­mis­ta­mi­se ning lä­bi­vii­mi­se eest aas­ta­tel 2013-2018. Ruth Jü­ri­sa­lu on Har­ju­maa kul­tuu­rie­lu kor­ral­da­nud üle 20 aas­ta, 1997. aas­tast Har­ju maa­va­lit­su­ses kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti ning ala­tes 2008. aas­tast HO­Lis kul­tuu­ri­nõu­ni­ku­na. 2013. aas­tal tun­nus­ta­ti te­da Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi­ga.

Eelmine artikkelAeg­vii­dus oli Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu ava­lik aru­te­lu
Järgmine artikkelPolitseikroonika