Loksa ja Kuusalu noored kotkad olid patrullvõistlusel edukad

75
Lok­sa noor­kot­kas­te või­du­kas võist­kond: KREGOR LATT, RA­NEL LII­VA­MÄ­GI, MART­TI NEID­LA ja PAT­RIK RAUD­SEPP. Fo­to Kat­rii­ne Laan­järv

Ree­dest, 15. sep­temb­rist ku­ni pü­ha­päe­va, 16. sep­temb­ri­ni Lää­ne-Har­ju val­las noor­kot­kas­te­le ja ko­du­tü­tar­de­le toi­mu­nud pat­rull­võist­lu­sel Luu­re­retk 2023 saa­vu­tas noor­kot­kas­te ar­ves­tu­ses esi­ko­ha Lok­sa võist­kond, ku­hu kuu­lu­sid võist­kon­na kap­ten, Lok­sa güm­naa­siu­mi abi­tu­rient Ra­nel Lii­va­mä­gi, koo­li en­di­sed õpi­la­sed Kregor Latt ja Mart­ti Neid­la ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­ne Pat­rik Raud­sepp, kes alus­tas noor­kot­ka­na te­gut­se­mist Lok­sa rüh­mas. Lok­sa võist­kond ko­gus üle 30 tun­ni kest­nud võist­lu­sel 298,6 punk­ti. Lok­salt osa­les ka noo­re­ma­te noor­kot­kas­te võist­kond. Lok­sa rüh­ma pea­lik on Tar­mo Amer.

Tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Kuu­sa­lu noor­kot­kas­te võist­kond: AL­LEN LA­RIN, KER­RET KIK­KAS, KRIST­JAN GA­SATŠ­KO ja TAU­RI TÜ­VI. Ta­ga rüh­ma­pea­lik MAT­TIAS IDA­VAIN.

Lok­sa noor­kot­kas­te­le jäi na­pilt al­la Kuu­sa­lu rühm koo­ssei­sus kap­ten, Kuu­sa­lu kesk­koo­li abi­tu­rient Al­len La­rin ning põ­hi­koo­li klas­si­de õpi­la­sed Ker­ret Kik­kas, Krist­jan Ga­satš­ko ja Tau­ri Tü­vi. Kuu­sa­lu võist­kon­na tu­le­mus oli 291,14 punk­ti. Al­len La­rin on noor­kot­kas­te võist­lus­tel osa­le­nud mit­mel aas­tal, Kuu­sa­lu tii­mi tei­sed liik­med te­gid sel­li­se võist­lu­se lä­bi esi­mest kor­da. Kuu­sa­lu rüh­ma pea­lik on Mat­tias Ida­vain.

Luu­re­retk al­gas ree­de õh­tul kell 22 Har­ju-Ris­ti koo­li­ma­jas, võist­kon­nad läk­sid ra­ja­le 10mi­nu­ti­lis­te va­he­de­ga. Lok­sa noor­kot­kad alus­ta­sid võist­lust pä­rast kel­la 23 ja Kuu­sa­lu rühm kel­la 24 pai­ku.

Noor­tel tu­li lä­bi­da li­gi 60 ki­lo­meet­ri­ne võist­lus­ra­da. Lii­gu­ti nii päe­val kui ka öö­pi­me­du­ses, võist­lus kes­tis üle 34 tun­ni. Puh­ka­mi­seks sai ka­su­ta­da ma­ga­mi­sa­la. Maas­tik oli ko­ha­ti soi­ne või ti­he­da võ­sa­ga, üle­ta­ti mu­da­seid ja vee­ga täi­de­tud kraa­ve.

Pea­tus­punk­ti­des pi­did võist­kon­nad la­hen­da­ma eri­ne­vaid üle­san­deid, sa­mas jäl­gi­ma aja­graa­fi­kut ja lii­ku­ma var­ja­tult. Igas võist­lus­punk­tis an­ti uue pea­tus­ko­ha koor­di­naa­did. Vii­ma­ne üle­san­ne oli nii-öel­da lõ­pu­jooks, kus tu­li lä­bi­da mit­me­su­gu­seid ta­kis­tu­si. Fi­niš oli pü­ha­päe­va hom­mi­kul sa­mu­ti Har­ju-Ris­ti koo­li­ma­jas.

Tä­na­vu­ne Luu­re­retk toi­mus 25. kor­da. Osa­le­sid 19 võist­kon­da, neist 9 olid ko­du­tüt­red ja 10 noor­kot­kad.

Eelmine artikkelOrienteerumismängul „Avasta Kuusalu valda“ 352 osalejat
Järgmine artikkelANDREAS PIIBEMANN on Kuusalu valla perede tugiisik