Orienteerumismängul „Avasta Kuusalu valda“ 352 osalejat

31
Arnold Vungi pink

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud orien­tee­ru­mis­män­gus „Avas­ta Kuu­sa­lu val­da“ oli 1. maist ku­ni 17. sep­temb­ri­ni kok­ku 352 osa­le­jat. Neist 112 lä­bi­sid kõi­gist 61 orien­tee­ru­mis­punk­tist vä­he­malt 30 ja osa­le­ja­test 14 kü­las­ta­sid kõiki punk­te, mis olid jao­ta­tud mit­me­le poo­le üle Kuu­sa­lu val­la. Kõi­ge po­pu­laar­se­mad ko­had olid Kuu­sa­lus – noor­te­kes­ku­se male­laud, nel­ja ku­nin­ga ki­vi, Ar­nold Vun­gi pink. Osa­le­da sai mo­bii­li-äpi Na­vi­cup kau­du ja ta­su­ta. Kõi­gis orien­tee­ru­mis­punk­ti­des käi­sid Er­ko Al­lik, Hend­rik Al­lik, Aa­re Al­lik, Kris­ta Al­lik, Ka­di Bruus, Trii­nu Re­ba­ne, Els­beth Link, Madis Praks, Ka­di Raud­la, Tõ­nis Rel­vik, Ve­ro­ni­ka Laen­de, Ere Ui­bo, Al­vi Karp ja Ja­ne Malm. Vä­he­malt 30 punk­ti lä­bi­nu­te va­hel loo­si­tak­se väl­ja au­hin­nad, mis on saa­dud ko­ha­li­kelt et­te­võ­te­telt ja vabaühendustelt. Lii­ku­mis­män­gu lõ­puü­ri­tus tu­leb es­mas­päe­val, 2. ok­toob­ril Kol­ga pal­li­väl­ja­kul.

Eelmine artikkelHarju ettevõtlus- ja arenduskeskus tähistas 25. sünnipäeva
Järgmine artikkelLoksa ja Kuusalu noored kotkad olid patrullvõistlusel edukad