20 aastat maareformi – meie valdades tehtud keskmiselt 88 protsenti

1409

Anija vallas on reformitud ligi 88, Raasiku vallas 88,5, Kuusalu vallas 88 ja Loksa linnas 69,3 protsenti territooriumist, Harjumaa keskmine on 86 protsenti.

Tänavu täitus 20 aastat maareformi seaduse vastuvõtmisest riigikogus. Seadus hakkas kehtima 1. novembrist 1991.

Oktoobris-novembris tähistati maa-ametis ja ka maavalitsustes 20 aasta täitumist maareformi algusest, tehti kokkuvõtteid ja tänati staažikamaid maakorraldajaid. Harju maavanema tänukirja sai Ida-Harjust Anija valla maakorraldaja Mait Paasik, kes on selles ametis olnud 19 aastat.

Novembri lõpus toimunud konverentsil tõdesid maa-ameti juhid, et maareformi võib nüüd suures osas lugeda lõppenuks, kuid see ei tähenda, et maakorraldajad võiksid töö maha panna – ehkki enamik taludest on tagastatud ning uute kodude juurde maa ostueesõigusega erastatud, on teha veel päris palju. Arvatakse, et vähemalt viis aastat võtab aega, kui kogu maa on reformitud – riigimaad katastris, omavalitsused saanud soovitud maad munitsipaliseeritud.

Sõnumitooja uuris, kuidas on läinud maareform meie piirkonna omavalitsustes ja mis on veel tegemata.

Raasiku vallas talud tagastatud
Raasiku valla maakorraldaja Ilona Semidori andmetel on 15 890 hektarist reformitud 88,5 protsenti. Kõigi 498 talu maad on õigusjärgsetele omanikele tagastatud. Maakatastrisse on kandmata valla territooriumist 1828 hektarit, sellest umbes 1450 hektari ulatuses on vormistatud riigi omandisse jätmise korraldused, reformimata riigimaad on alla 400 hektari.

Lahendamata on ka kaks avaldust maa erastamise kohta – avalduse esitajad on surnud ja pärijad pole dokumente korda saanud. Kokku oli erastamis­avaldusi 1185.

Katastriüksusi on Raasiku vallas kokku 3240.

Anija vallas tagastamata 6 talu
Anija valla maakorraldaja Mait Paasik teatas, et valla 52 094 hektari suurusest üldpindalast on reformitud ligi 88 protsenti. Talusid oli 800, neist 6 maad on veel õigusjärgsetele omanikele tagastamata (kokku alla 1 protsendi). Erastamisavaldusi oli 1400, lõpuni on viimata 29 (2 protsenti).

Riigi omandisse on jäetud 51 protsenti Anija valla territooriumist ja ka seni reformimata maast läheb enamus riigile.

Praegu tegeleb maakorraldaja peamiselt teede ja tänavate ning vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste aluse maa munitsipaliseerimisega, kooskõlastatakse riigi omandisse jäetavate maade piire ja aadresse.

Kokku on Anija vallas katastriüksusi 3668.

Kuusalu vallas tagastamata 39 talu
Kuusalu valla üldpind on 70 793,2 hektarit, sellest on reformitud 62 328 hektarit ehk 88 protsenti, reformimata on 8465,2 hektarit. Kuusalu vald on vabariigis suuruselt kolmas, tema pindala moodustab Eesti pinnast 1,6 ja Harjumaast 16,3 protsenti.

Tagastamisele kuulus kokku 1545 talu, neist 39 osas (2,5 protsenti tagastatavate talude arvust) on toimingud lõpuni viimata. Tagastatud on 24 369 hektarit, tagastamata ligi 350 hektarit.

Ostueesõigusega erastamisi oli 1372, erastamata on 70 taotlejal (5,1 protsendil).

Pooleliolevad toimikud on peamaakorraldaja Peeter Raudsepa sõnul seotud enamasti keeruliste vaidlustega – õigusjärgsed omanikud ei ole suutnud omavahel ega ka erastajatega kokku leppida. Keeruliseks teeb lahendite leidmise see, et vaidlusalused maad asuvad valdavalt mere­äärsetes külades.
Vaidlejatega on peetud korduvalt läbirääkimisi, otsitud seadusesätteid ja sobivaid sõnastusi, kuid kokkuleppele on jõudnud üksikud. „Suures osas on subjektid hakanud aru saama, et võivad edasi protsessides oma maadest ka ilma jääda, ja viimastel nädalatel on mitmed talud jõudnud tagastamismenetluses lõpusirgele,“ lisas ta.

Kuusalu vallas on katastriüksusi kokku 8621.

Loksa linnas palju reformimata riigimaad
Loksa linna territoorium hõlmab 382 hektarit. Sellest on reformitud 69,3 protsenti. Loksa linnaarhitekt Villu Uett, kes täidab ka maakorraldaja ülesandeid, selgitas, et valdavalt on lõpetamata toimingud reformimata riigimaaga, millest suur osa on taotletud munitsipaalomandisse.

Pooleli on tagastamistoimingud 4 krundi osas, ostueesõigusega erastamata on 3 taotleja maa. Ühe tagastamata krundi puhul on toimingud veninud kohtuvaidluse tõttu, kolmel ei ole seni saadud USAs ja Rootsis elavate pärijatega ühendust.

Loksa linnas on katastriüksusi 483.


Anija vald – 52 094 hektarit, reformitud 88 protsenti.

Kuusalu vald – 70 793,2 hek­tarit, reformitud 88 protsenti.

Loksa linn – 382 hektarit, reformitud 69,3 protsenti.

Raasiku vald – 15 890 hektarit, reformitud 88,5 protsenti.

Eelmine artikkelAvastati vargused Raasiku alevikus
Järgmine artikkelKolga muuseum kutsub piparkooginäitusele