Wee­Rec võõ­rus­tas rah­vus­va­he­li­se e-jäät­me­te päe­va pu­hul aja­kir­ja­nik­ke

1435
Weereci tegevjuht HANS TALGRE näitab, kuidas elektoonikaseadmete lammutamisel tekkinud tooted pakitakse, et saata edasi järgmistesse tehastesse.

EES-Ring­lus käi­vi­tas e-jäät­me­te ko­gu­mi­se kuua­ja­se tea­be­kam­paa­nia Ees­ti ain­sas elekt­roo­ni­ka­sead­me­te taas­ka­su­tus­te­ha­ses Wee­re­c, mis asub Kiius.

Maail­mas te­kib tä­na­vu hin­nan­gu­li­selt 50 mil­jo­nit ton­ni e-jäät­meid. Sel­lest pool on ar­vu­tid, ek­raa­nid, nu­ti­te­le­fo­nid, tah­ve­lar­vu­tid ja te­le­vii­so­rid. Tei­ne pool on ko­du­ma­si­nad, küt­te- ja ja­hu­tus­sead­med.

Sa­mas taas­ka­su­ta­tak­se kõi­gest sel­lest li­gi­kau­du ai­nult 20 prot­sen­ti, 40 mil­jo­nit ton­ni e-jäät­meid jõua­vad prü­gi­la­tes­se, põ­le­tus­te­has­tes­se või müüak­se rii­ki­des­se, kus po­le nõue­te­ko­ha­seid käit­lus­või­ma­lu­si.
Nii tut­vus­tas elekt­ri- ja elekt­roo­ni­ka­sead­me­te toot­ja­te loo­dud MTÜ EES-Ring­lus (Elekt­ri ja Elekt­roo­ni­ka­sead­me­te Ring­lus) ju­ha­tu­se lii­ge Mar­gus Vet­sa Kiius aja­kir­ja­ni­ke­le olu­kor­da elekt­roo­ni­lis­te- ehk e-jäät­me­te­ga. EES-Ring­lus on el­lu kut­su­tud toot­ja­vas­tu­tu­se ko­hus­tus­te täit­mi­seks.

Rah­vus­va­he­li­ne e-jäät­me­te päev oli 13. ok­toob­ril. Kir­ju­tav press ja TV-ka­na­li­te võt­teg­ru­pid käi­sid Kiius Wee­re­cis ree­del, 12. ok­toob­ril. Mar­gus Vet­sa sel­gi­tas, et ees­märk on tõs­ta ava­lik­ku­se tead­lik­kust ja jul­gus­ta­da tar­bi­jaid vii­ma oma e-jäät­med taas­ka­su­tus­se – jäät­me­jaa­ma, e-jäät­me­te ko­gu­mis­punk­ti või väik­se­mad sead­med ka EES-Ring­lu­se tel­li­tud ro­he­lis­tes­se ko­gu­mis­kas­ti­des­se elekt­roo­ni­ka­kaup­lus­tes. Loo­dud on mo­bii­li­ra­ken­dus ku­hu­viia.ee, mil­le abil leiab lä­hi­ma ko­ha, kus e-jäät­meid ära an­da.

Wee­re­ci te­gev­juht Hans Talg­re te­gi aja­kir­ja­ni­ke­le ring­käi­gu te­ha­se lam­mu­tus­ruu­mi­des ja tut­vus­tas käit­le­mi­sest tu­le­vaid too­teid – mit­me­su­gu­sed me­tal­lid, juht­med, akud, tra­fod, toi­tep­lo­kid, plas­ti­kud. Sorteeritakse ka patareisid – kui on kokku toodud piisav kogus.

Nii te­ma, Mar­gus Vet­sa kui ka kesk­kon­na­mis­tee­riu­mi kesk­kon­na­kor­ral­du­se osa­kon­na nõu­nik Ker­li Re­ba­ne and­sid in­terv­juu­sid. Kiius toi­mu­nud tea­be­päe­vast oli üle­vaa­de näi­teks es­mas­päe­val, 22. ok­toob­ril Vi­ker­ra­dio saa­tes „Ökos­koop“ ja 12. oktoobril saatelõik Tallinna TVs.

Ker­li Re­ba­ne tõ­des, et Ees­tis vi­sa­tak­se kah­juks väi­ke­sed elekt­roo­ni­ka­sead­med sa­ge­li ta­va­jäät­me­te hul­ka, suu­re­mad jõua­vad ik­ka veel ka met­sa. Olu­li­ne on tar­bi­jaid tea­vi­ta­da, et e-jäät­meid võe­tak­se vas­tu ta­su­ta ja pii­ra­ma­tus ko­gu­ses. Oma va­nu te­le­fo­ne-ar­vu­teid ei to­hiks an­da võõ­ras­te­le, vaid suu­na­ta taas­ka­su­tus­se.

Mar­gus Vet­sa too­ni­tas, et sar­na­selt pa­ta­rei­de ko­gu­mi­seks val­mis­ta­tud kar­pi­de­ga on teh­tud suu­re­mad kas­tid ko­du­teh­ni­ka jaoks ja ise­gi, kui kaup­lu­sest ei os­te­ta uut elekt­roo­ni­ka­sea­det, võib va­na väikese sead­me jät­ta poo­di.

„Ees­märk on, et ta­gas­ta­taks sa­ma pal­ju elekt­roo­ni­ka­sead­meid, kui tu­ru­le tu­leb uu­si. Ni­me­ta­me mit­te­töö­ta­vaid, ka­su­tult seis­ma jää­nud e-sead­meid kum­mi­tus­teks, meie üles­kut­se on: „Pu­has­ta oma ela­mi­ne, vii va­nad sead­med ära, et neist teh­taks mi­da­gi uut,““ lau­sus ta.

Hans Talg­re kir­jel­das, kui­das elekt­roo­ni­ka­sead­me­te lam­mu­ta­mi­sest saa­dud too­ted-ma­ter­ja­lid saa­de­tak­se mit­metes­se rii­ki­des­se, kus te­ha­sed tööt­le­vad need üm­ber ja suu­na­tak­se ka­su­tus­se teis­t-
su­gus­te too­de­te­na.

Wee­rec on Kiius 2005. aas­tast
OÜ Wee­rec oma­nik on kont­sern Eco­me­tall. Elekt­roo­ni­ka­sead­me­te käit­lus­te­has ra­ja­ti Kii­du 2005. aas­tal. 2013. aas­tal ava­ti plas­ti­ku sor­tee­ri­mis­liin, 2015. aas­tal ka plas­ti­ku pe­su- ja reg­ra­nu­lee­ri­mis­liin.

Elekt­roo­ni­ka­sead­meid lam­mu­ta­tak­se Wee­re­ci jaoks ehi­ta­tud ma­jas, mis teh­ti Kuu­sa­lu ku­na­gi­se aian­di­hoo­ne juur­dee­hi­tu­se­na. Plas­ti­kut töö­del­dak­se kõr­val­hoo­nes, en­di­ses kat­la­ma­jas, kust omal ajal köe­ti ko­gu Kiiu ale­vik­ku.

Hans Talg­re tu­li Wee­re­cis­se töö­le 2016. aas­tal os­tu-müü­gi ju­hiks, sa­ma aas­ta tei­ses poo­les sai te­mast et­te­võt­te te­gev­juht.

„Siis olid prob­lee­mid Wee­re­ci ka­su­tu­ses ol­nud ala hea­kor­ra­ga, ot­sus­ta­si­me, et aren­da­me ko­gu ter­ri­too­riu­mi väl­ja ja tee­me kor­da. Sel­le pea­le ku­lus meil pool mil­jo­nit eu­rot,“ rää­kis te­gev­juht Sõ­nu­mi­too­ja­le.

„Tuu­le­ga võib siit küll üht-teist len­du min­na, aga ole­me püüd­nud kor­da hoi­da, igas kvar­ta­lis tee­me prü­gi­ko­gu­mis­päe­va, ko­ris­ta­me kol­lek­tii­vi­ga en­da ala ja ka väl­jas­pool se­da.“

Hans Talg­re li­sas, et ka mü­ra võib saas­ta­da, Wee­rec on tel­li­nud mõõt­mi­sed, kui plas­ti pu­rus­ta­mi­seks ka­su­ta­tav te­ra on te­ri­ta­tud, on mü­ra väik­sem, nü­ri te­ra pek­sab plast­mas­si kat­ki val­je­malt. Kor­ras töö­va­hen­di­te­ga kos­tab Wee­re­ci toot­mis­hoo­nest mü­ra, mis on lin­na­liik­lu­se­ga võr­rel­des oluliselt väiksem.
Töö­ta­jaid on Wee­re­cis 32, neist küm­me­kond Lok­salt, tei­sed Kuu­sa­lu val­last. Plas­tit­sehh töö­tab kol­mes va­he­tu­ses, et sead­med olek­sid pi­de­vas ka­su­tu­ses, nen­de taas­käi­vi­ta­mi­ne on ku­lu­kas. Kui töö­ta­ja elab et­te­võt­test kau­ge­mal kui 15 ki­lo­meet­rit, kom­pen­see­ri­tak­se tal­le töö­le ja ko­ju sõit.

Kasutatud väikese kodutehtnika kaste leiab elektroonikapoodidest.
Kasutatud väikese kodutehtnika kaste leiab elektroonikapoodidest.

Te­gev­juht nen­dib, et roh­kem kui poo­led töö­ta­ja­test on pen­sio­nä­rid, noo­ri juur­de ei tu­le. On ol­nud hu­vi­li­si Lok­salt, aga osa­de pu­hul on saa­nud ta­kis­tu­seks trans­por­di­või­ma­lu­se puu­du­mi­ne, kuna plastitehasesse on raske ööseks tööle saada.

Kü­si­mu­se­le, kas Wee­re­cis­se jõuab ka Kuu­sa­lu val­la Kiius asu­vas­se jäät­me­jaa­ma too­dud elekt­roo­ni­ka­sead­med, vas­tab Hans Talg­re, et Kol­gast kind­las­ti. Kuu­sa­lu val­lal on Kiiu jäät­me­jaa­ma osas le­ping fir­ma­ga Eco­ser­vis Tee­nu­sed, mit­te EES-Ring­lu­se­ga, kel­lel on ala­tes 2014. aas­tast Kol­gas oma ko­gu­mis­punkt.

„Mei­le tuuak­se Kuu­sa­lu val­last elekt­roo­ni­ka­sead­meid ot­se te­ha­ses­se. Öel­dak­se, et jäät­me­jaa­ma ei saa viia, seal­sed lah­tio­le­kua­jad ei so­bi ja kü­si­tak­se, kas võib va­na te­le­ka, raa­dio või ar­vu­ti an­da mei­le. Mui­du­gi võ­ta­me vas­tu.“

Wee­rec te­gut­seb EES-Ring­lu­selt han­ke tu­le­mu­se­na saa­dud tel­li­mu­se alu­sel. Nüüd on EES-Ring­lus kuu­lu­ta­nud väl­ja uue han­ke.

Eelmine artikkelVal­la üldp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se muu­ta Aeg­vii­du ale­vi pii­re
Järgmine artikkelVoli­ko­gu eral­das HC-le Keh­ra era­kor­ra­li­selt 10 000 eu­rot