Voo­se me­hed ehi­ta­sid kü­lap­lat­si­ katusealuse ette uue tant­su­la­va

206
Voo­se kü­la tant­sup­lat­si ehi­ta­jad RAI­VET ARU, AND­RUS NI­LISK, AI­VAR NI­LISK, TA­NEL TAL­VE, AN­NA NI­LISK ja AND­RUS AUS­MEES.

Voo­se kü­la tant­sup­lat­si ehi­ta­jad RAI­VET ARU, AND­RUS NI­LISK, AI­VAR NI­LISK, TA­NEL TAL­VE, AN­NA NI­LISK ja AND­RUS AUS­MEES.

Voo­se Kü­la­selts taot­les möö­du­nud aas­ta ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi (KOP) sü­gis­voo­rust toe­tust kü­lap­lat­si­le uue tant­su­la­va ehi­ta­mi­seks.

„Va­na la­va alus­raam oli lä­bi, prus­sid ko­ha­ti nii mä­dad, et ei hoid­nud enam ter­ras­si­lau­du kin­ni,“ selgitas kü­la­va­nem And­rus Ni­lisk.

Ta mee­nu­tas, et eel­mi­ne tant­su­la­va ning esi­ne­mis­la­va koos ka­tu­sea­lu­se­ga teh­ti üle küm­ne aas­ta ta­ga­si ka­he aas­ta jook­sul KO­Pi esi­ta­tud nel­ja­le pro­jek­ti­le saa­dud toe­tu­se abil: „Esi­ne­mis­la­va on pa­re­mi­ni vas­tu pi­da­nud, sest sel­lel on ka­tus peal, vaid mõ­ned lauad va­jak­sid va­he­ta­mist. Tant­su­la­va on ko­gu aeg vih­ma saa­nud.“

KO­Pist eral­da­ti mul­lu uue tant­su­la­va te­ge­mi­seks 3192 eu­rot, 355,26 eu­ro suu­ru­se oma­osa­lu­se­ga toe­tas Ani­ja vald. Plaan oli uus la­va ehi­ta­da tä­na­vu, kü­la­selts ei ha­ka­nud ma­ter­ja­le va­rem val­mis ost­ma.

„Kui olek­si­me tead­nud, et pui­du­ma­ter­ja­li hin­nad järs­ku nii pal­ju ker­ki­vad, olek­si­me mui­du­gi ko­he ost­nud. Ke­va­deks oli sel­ge, et KO­Pi toe­tu­sest ei jät­ku, tant­su­la­va lä­heb li­gi­kau­du kaks kor­da kal­li­maks,“ rää­kis And­rus Ni­lisk.

Su­vel esi­tas kü­la­selts Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le li­sa­ra­ha taot­lu­se. Kü­si­ti 2430,57 eu­rot, saa­di 2000, puudu ­jää­nud osa jäi kü­la­selt­si kan­da. Kok­ku läks uus tant­su­la­va maks­ma 5977,83 eu­rot. See on üks­nes ma­ter­ja­li ku­lu, sest töö­jõu­du ei pal­ga­tud, na­gu eel­mi­se tant­su­la­va ning ka ka­tu­sea­lu­se koos bän­di­la­va­ga, te­gi kü­la­rah­vas ise.

„Esial­gu loot­si­me, et saa­me uue la­va kü­la juu­be­li­peoks au­gus­tis, kuid meil pol­nud siis veel ko­gu ma­ter­ja­li. Va­he­peal ei ol­nud en­dal ae­ga, kuid nüüd on val­mis,“ sõ­nas kü­la­va­nem.
Koos te­ma­ga osa­le­sid uue la­va ehi­ta­mi­sel Ai­var Ni­lisk, Rai­vet Aru, Ta­nel Tal­ve ja And­rus Aus­mees. Ümb­rust ai­ta­sid kor­ras­ta­da An­na Ni­lisk ja Ast­rid Aus­mees.

Raa­mi al­la oli And­rus Ni­lisk va­rem sät­ti­nud Fi­bo plo­kid, need pea­vad te­ma hin­nan­gul pa­re­mi­ni vas­tu kui puit­pos­tid. Uus tant­sup­lats ehi­ta­ti val­mis ühe nä­da­la­va­he­tu­se­ga, lau­päe­va hom­mi­kul alus­ta­ti, pü­ha­päe­va pä­rast­lõu­nal oli val­mis: „Al­gu­ses te­gi­me im­mu­ta­tud prus­si­dest alus­raa­mi, sel­le­le kin­ni­ta­si­me ter­ras­si­lauad. Uus la­va on va­nast um­bes 10 sen­ti­meet­rit kõr­gem, la­va ees on trepp ning kald­tee sin­na ra­tas­too­li­ga pää­se­mi­seks. In­va­tee on veel poo­lik, prae­gu on seal vaid kaks prus­si, lau­dis on puu­du. Ter­ras­si­lau­du ei jät­ku­nud, neid on va­ja juur­de os­ta. Ka la­va pii­re po­le veel lõp­li­kult val­mis.“

Väl­jas asuv tant­su­la­va peab ta­lu­ma iga­su­gu­seid il­mas­ti­ku­tin­gi­mu­si – nii vih­ma, lört­si kui lund. See­tõt­tu peab ka uus plats kü­la­va­ne­ma ar­va­tes vas­tu küm­me­kond, mak­si­maal­selt 15 aas­tat: „Kind­las­ti tu­leb se­da ju­ba järg­mi­sel aas­tal uues­ti ter­ras­siõ­li­ga im­mu­ta­da, aga usun, et ka uue lava elui­ga on mak­si­maal­selt 15 aas­tat.“

Esi­me­se­na saa­vad Voo­se kü­lap­lat­si uut tant­su­la­va kat­se­ta­da tõe­näo­li­selt nais­rüh­ma Ala­ve­re An­nid liik­med. Nais­rüh­mal on tu­le­mas sün­ni­päev. Si­se­ruu­mi­des po­le prae­gu mõist­lik pi­du­sid te­ha ning on aru­ta­tud, et see võiks toi­mu­da va­bas õhus Voo­se kü­lap­lat­si uuel la­val.

Eelmine artikkelMIH­KEL TIKS: „Suur­pea­le võiks an­da kõi­ge hül­ja­tu­ma kü­la tiit­li.“
Järgmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu avae­ta­pi võit­sid Su­va­li­sed