KAA­REL EEN­PA­LU 135

99
En­di­ne rii­gi­sek­re­tär UNO VEE­RING andis Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­se­le AN­NE EEN­PA­LU­LE üle riigikantselei kingituse – uue si­ni­must­val­ge ma­ja­li­pu.

Pü­ha­päe­val, 28. mail möö­dus 135 aas­tat en­di­se rii­gi­va­ne­ma ja pea­mi­nist­ri Kaa­rel Een­pa­lu sün­nist. Sel pu­hul oli en­ne­lõu­nal Met­sa­kal­mis­tul rii­gi­va­ne­ma­te ke­no­taa­fi juu­res mä­les­tust­se­re­moo­nia, kus kõ­ne­le­sid teis­te seas rii­gi­ko­gu lii­ge Ur­mas Kruu­se, Ini­mõi­gus­te Ins­ti­tuu­di ju­ha­tu­se esi­mees Voo­te­le Han­sen ning Kaa­rel Een­pa­lu lap­se­laps An­ne Een­pa­lu. Raa­si­ku val­la poolt ase­tas pär­ja val­la­va­nem Raul Siem.

Päe­val mee­nu­ta­ti en­dist rii­gi­va­ne­mat Aru­kü­las tal­le kuu­lu­nud Hel­le­ma ta­lus. En­di­ne rii­gi­sek­re­tär Uno Vee­ring mär­kis, Kaa­rel Een­pa­lu te­gi pal­ju, et viia ini­mes­te­ni si­ni­must­val­ge li­pu tä­hen­dust.

„Ko­du­kau­nis­ta­mi­se üri­tu­sed ning Ees­ti li­pu kui süm­bo­li pro­pa­gee­ri­mi­ne vii­sid sel­le­ni, et ju­ba esi­me­sel ise­seis­vus­pe­rioo­dil sai see lipp meie rah­va­le oma­seks,“ lau­sus Uno Vee­ring ning kin­kis rii­gi­kant­se­lei poolt Hel­le­ma ta­lu­le uue si­ni­must­val­ge ma­ja­li­pu.

Poliitik TRI­VI­MI VEL­LIS­TE, Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem AND­RE SEPP ja prae­gu­ne val­la­va­nem RAUL SIEM Hel­le­ma ta­lu aias Lin­da Een­pa­lu büs­ti juu­res.

Kaa­rel Een­pa­lu te­ge­vu­sest Ees­ti esi­me­sel ise­seis­vus­pe­rioo­dil kõ­ne­les Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem. Ta mär­kis, et Kaa­rel Een­pa­lu näol on te­ge­mist vä­ga suu­re me­he­ga ning Ees­tis on vä­he oma­va­lit­su­si, kus on ela­nud nii tee­ne­kaid me­hi. Koos en­di­se val­la­va­ne­ma, Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­me And­re Se­pa ning en­di­se mi­nist­ri ja rii­gi­ko­gu­la­se Tri­vi­mi Vel­lis­te­ga ase­ta­sid nad lil­led ka Kaa­rel Een­pa­lu abi­kaa­sa Lin­da Een­pa­lu büs­ti juur­de Hel­le­ma ta­lu aias.

Hel­le­ma ta­lu õuel esi­ne­sid mees­telaulu an­sam­bel Lüü-Türr ning Aru­kü­la mem­me­de­rühm, vaa­da­ta sai Kaa­rel Een­pa­lu elu ja te­ge­vust tut­vus­ta­vat rii­giar­hii­vi näi­tust ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li las­te joo­nis­tus­te näi­tust „Ees­ti pii­ri­val­ve 100“.

Aru­kü­la mõi­sas esi­ne­sid Aru­kü­la koo­li õpi­la­sed. Kaa­rel Een­pa­lust kõ­ne­le­sid Ees­ti Va­ba­dus­võit­le­ja­te Lii­du juht Tiit Põ­der, aja­loo­la­ne Ivo Juur­vee ning Tri­vi­mi Vel­lis­te.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni koos­seis
Järgmine artikkelVilist­la­sed ja en­di­sed õpe­ta­jad mee­nu­ta­sid Raa­si­ku koo­lia­ja ere­da­maid sei­ku