Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 7 vo­li­ni­ku aval­dus 2. mail

1735

Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­sid 17. jaa­nua­ril kol­me va­li­mis­lii­du vo­li­ni­kud. Sel­le lep­pe­ga lii­tus hil­jem ka Re­for­mie­ra­kon­da esin­dav vo­li­nik. Võib öel­da, et tä­na­seks on kat­seaeg lä­bi­tud ja on aeg an­da hin­nang sel­le koos­töö toi­mi­mi­se­le.

Va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald esin­da­jad on nii vo­li­ko­gus kui val­la­va­lit­su­ses pa­nus­ta­nud heas usus oma ae­ga ja tead­mi­si val­lae­lu eda­si vii­mi­seks, kuid koos­töö val­la juh­ti­mi­se kor­ral­da­mi­sel pa­ra­ku po­le oo­da­tud kva­li­tee­ti ja tu­le­mu­si and­nud. Ava­tud juh­ti­mi­se le­pe sün­dis val­gelt le­helt, ku­hu oli ju­ba suur­te täh­te­de­ga kir­ju­ta­tud val­la­va­ne­ma ni­meks Ur­mas Kirt­si. See­tõt­tu ei ala­nud koos­töö ja usal­du­se ot­si­mi­ne va­li­mis­lii­tu­de va­hel pä­ris ta­va­pä­ra­ses ja po­si­tiiv­selt lae­tud kesk­kon­nas. Se­ni­sed kuud on pa­ra­ku näi­da­nud, et lep­pe al­gu­ses prob­lee­miks ol­nud nõrk usal­dus val­la­va­ne­ma suh­tes on tä­na­seks ka­ha­ne­nud soo­tuks. See­ga võ­ta­me käe­so­le­va aval­du­se­ga vas­tu­tu­se ava­tud juh­ti­mi­se lep­pe mit­te­toi­mi­mi­se eest ning loe­me üht­la­si oma­pool­selt Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe lõp­pe­nuks ja va­bas­ta­me val­la­juh­ti­mi­se uu­te või­ma­li­ke kok­ku­le­pe­te tek­keks.

Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald va­li­jad on meid toe­ta­nud ees­mär­gi­ga saa­vu­ta­da muu­tu­si ja aren­gut val­la juh­ti­mi­ses. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si on osu­tu­nud val­la ava­tud, usal­dus­väär­sel ja vas­tu­tus­tund­li­kul juh­ti­mi­sel ve­du­ri ase­mel pi­du­riks ning koos­töö­või­me­tuks teis­te ar­va­mus­te­ga ar­ves­ta­mi­sel. Te­ma jät­ka­mi­ne val­la­va­ne­ma­na muu­dab kah­juks val­la ava­tud juh­ti­mi­se ees­mär­gi saa­vu­ta­ma­tuks ning on kah­ju­lik ko­gu Kuu­sa­lu val­la aren­gu­või­ma­lus­te­le.

Eri­ti vii­ma­sel kuul on val­la­va­lit­su­se is­tun­gi­tel ja ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe koo­so­le­ku­tel toi­mu­nu ol­nud vä­ga häi­riv ning val­la­va­ne­ma või­me­tus ja eba­pä­de­vus val­la suu­re­ma­te in­ves­tee­ri­misp­ro­jek­ti­de (Kuu­sa­lu kesk­kool, Kuu­sa­lu sot­siaal­ma­ja, Kiiu mõis jne) et­te­val­mis­ta­mi­sel on mi­ne­ta­nud täie­li­kult te­ma usal­dus­väär­su­se. Val­la­va­lit­su­se is­tun­gi pro­to­kol­li võlt­si­mi­ne oma te­ge­vu­se õi­gus­ta­mi­seks vä­lis­tab kah­juks iga­su­gu­se koos­töö jät­ku­mi­se või­ma­lu­se tä­na­se val­la­va­ne­ma­ga. De­tail­se kir­jel­du­se ni­me­ta­tud juh­tu­mist on and­nud val­la­va­lit­su­se liik­med Hei­no Ju­no­lai­nen ja Rei­jo Roos val­la­va­lit­su­se 19.04.2018 is­tun­gi pro­to­kol­li li­sa­tud aval­du­ses.

Li­saks ei kan­na­ta krii­ti­kat val­la­va­ne­ma per­so­na­li­po­lii­ti­ka val­la­ma­jas, alus­ta­des pal­ga- ja st­ruk­tuu­ri­po­lii­ti­ka­te kon­ku­rent­si­või­me­tu­sest naa­be­ro­ma­va­lit­sus­te­ga võr­rel­des ning lõ­pe­ta­des abi­val­la­va­ne­ma­te kon­kur­sil ava­tud juh­ti­mi­se lep­pe koos­töö­part­ne­ri­te sei­su­koh­ta­de­ga ar­ves­ta­ma­ta jät­mi­se­ga. Vor­mis­ta­des ära abi­val­la­va­ne­ma­teks ja tuues val­la­va­lit­sus­se ni­me­ta­mi­seks vo­li­ko­gu et­te ini­me­sed, kel­lel val­la­va­ne­ma­le tea­dao­le­valt puu­dub vo­li­ko­gu ena­mu­se toe­tus, on val­la­va­nem ot­se­selt põh­jus­ta­nud val­la­le ma­te­riaal­set kah­ju ja käi­tu­nud ine­tult ka konk­reet­se­te ini­mes­te suh­tes.

Tu­gi­ne­des KOKS § 46 ja Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se § 29 sä­te­te­le al­la­kir­ju­ta­nud vo­li­ni­kud:
1. al­ga­ta­vad um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si suh­tes;
2. soo­vi­vad um­bu­sal­dus­hää­le­tu­seks ja uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­seks või asen­da­ja mää­ra­mi­seks vo­li­ko­gu is­tun­gi kok­ku­kut­su­mist hil­je­malt kuu aja jook­sul.

Al­la­kir­ju­ta­nud vo­li­ni­kud: Mar­ti Hääl, Mait Kröönst­röm, And­res Hein­ver, Kris­to Pa­lu, In­geld­rin Aug, Ma­dis Jõ­gi, Avo Vest

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la I li­saee­lar­ve
Järgmine artikkelPika­ve­re tal­gu­li­sed ehi­ta­sid mõi­sa­par­ki ko­gu­kon­na­köö­gi