Voli­ko­gu lu­bas Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri le­pin­gu sõl­mi­da RAS­TA MU­SIC OÜ­ga

21
Salmistu sadam.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 11 poolt­hää­le­ga vas­tu ot­su­se „Sal­mis­tu kü­la Sa­da­ma tee 26 kin­ni­sas­ja hoo­nes­tu­sõi­gu­se­ga koor­ma­mi­ne“. Era­poo­le­tuks jäid 3 ja ka ei hää­le­ta­nud 3 vo­li­ko­gu­lii­get opo­sit­sioo­nist.

Hoo­nes­tu­sõi­gu­se saab Ras­ta Mu­sic OÜ 30 aas­taks 3000eu­ro­se aas­ta­ta­su­ga. Vo­li­ko­gu lu­bab val­la­va­lit­su­sel sõl­mi­da hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gu, kui et­te­võ­te ehi­tab sa­da­mas­se tee­nin­dus­hoo­ne üld­pin­da­la­ga 800 ruut­meet­rit, val­mi­mi­se täh­taeg on 1. sep­tem­ber 2023. Hoo­ne ruu­mi­de jao­tus ja kin­nis­tu ka­su­ta­mi­se tin­gi­mu­sed pea­vad vas­ta­ma sa­da­ma ope­raa­to­ri leid­mi­seks kor­ral­da­tud kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se võit­ja esi­ta­tud pak­ku­mi­se­le.

Kuu­sa­lu val­la aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­mel tut­vus­tas is­tun­gil vo­li­ko­gu­le enam­pak­ku­mi­se tu­le­mu­si – osa­le­sid 4 fir­mat, Ras­ta Mu­sic OÜ ko­gus vas­ta­valt vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud hin­da­misk­ri­tee­riu­mi­de­le 82 väär­tus­punk­ti, hin­da­mis­ko­mis­jon tegi ettepaneku ja val­la­va­lit­sus kin­ni­ta­s et­te­võt­te enam­pak­ku­mi­se võit­jaks. Ras­ta Mu­sic OÜ võ­tab töö­le ko­ge­mus­te­ga sa­da­ma­kap­te­ni ja hak­kab sa­da­mas osu­ta­ma ope­raa­to­ri tee­nust, sa­da­ma­hoo­nes­se tu­le­vad üld­ka­su­ta­ta­vad ruu­mid, res­to­ran, ma­ju­tus, sau­na­komp­leks koos väi­ke­se veea­la­ga.

En­ne ot­su­se eel­nõu hää­le­ta­mist esi­ta­sid opo­sit­sioo­ni vo­li­ko­gu­liik­med et­te­kand­ja­le kü­si­mu­si. And­res Hein­ver va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald mär­kis, et Ras­ta Mu­sic OÜ loo­di kuu ae­ga ta­ga­si, hoo­nes­tu­sõi­gus an­tak­se 30 aas­taks, kas on hin­na­tud ris­ke ja ta­ga­tud, et me­re­peal­ne te­ge­vus ei jääks ta­hap­laa­ni­le ning rõh­ku pan­nak­se hoo­ne­le ja te­ge­vu­se­le mais­maal.

Kair Tam­mel üt­les, et osa­ühing on uus, see oli hin­da­mis­ko­mis­jo­nil tea­da ja ko­mis­jon an­dis oma hin­nan­gu. No­ta­riaal­ne le­ping sõl­mi­tak­se tin­gi­mus­tel, mil­le on vo­li­ko­gu eel­ne­valt kin­ni­ta­nud, kui neid ei täi­de­ta, saab le­pin­gu lõ­pe­ta­da.

Mih­kel Tiks va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald juh­tis tä­he­le­pa­nu, et vald on in­ves­tee­ri­nud sa­da­mas­se suu­re sum­ma, 30 aas­ta­ga saab ta­ga­si 90 000 eu­rot, ja kü­sis, kas ma­hu­tus ei tun­du ebap­ro­port­sio­naal­ne, tee­nus on vä­hes­te­le val­lae­la­ni­ke­le. Kair Tam­mel sõ­nas, et oma­va­lit­sus­te in­ves­tee­rin­gu­te­ga te­hak­se jalg­teid, park­laid, muud sel­list, mi­da ka­su­tab osa val­lae­la­ni­kest, val­la in­ves­tee­rin­gud ei pea ole­ma mää­ra­tud ära­ta­su­mi­se­le.

Maar­ja Mets­tak Re­for­mie­ra­kon­nast kü­sis es­malt, mil­li­seid pin­gu­tu­si on teh­tud, et sel­geks saa­da, kas enam­pak­ku­mi­ne oli õi­gus­pä­ra­ne. Ja juh­tis rep­lii­gi kor­ras tä­he­le­pa­nu sel­le­le, et oli ju­ba va­rem ja on jät­ku­valt sei­su­ko­hal, enam­pak­ku­mi­se ase­mel oleks tul­nud kor­ral­da­da rii­gi­han­ge. Ta li­sas, et vo­li­ko­gu­le ei an­tud pii­sa­valt ae­ga ku­jun­da­da hin­nan­gut võit­nud pak­ku­ja koh­ta, see­tõt­tu ei osa­le hää­le­ta­mi­ses.

Kair Tam­mel vas­tas, et tuginedes val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­ni­ku eks­pert­hin­nan­gu­le oli ots­tar­be­kas kor­ral­da­da enam­pak­ku­mi­ne.

Ka Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald üt­les, et ava­lik­ku ra­ha oleks kor­rekt­selt ka­su­ta­tud ja saa­dud pa­ri­ma tu­le­mu­se, kui oleks lä­bi vii­dud kom­bi­nee­ri­tud han­ge: „Olen sei­su­ko­hal, et sel­li­sel mee­to­dil pak­ku­ja va­li­mi­ne ei ol­nud õi­gus­pä­ra­ne.“

Ta tea­tas, et pöör­dub ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi kui jä­re­le­val­veor­ga­ni poo­le ja pa­lub hin­nan­gut, kas sa­da­ma ope­raa­tor on va­li­tud õi­gus­pä­ra­selt ja lepingu sõlmimise poolt hää­le­ta­nud ot­sus­ta­sid vastuolus sea­du­sega.

Kris­to Pa­lu va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald uu­ris, kui kii­relt le­ping sõl­mi­tak­se, et Sal­mis­tu sa­da­ma te­ge­vus võiks ala­ta.

Kair Tam­mel lau­sus, et enam­pak­ku­mi­se tu­le­mus­te vaid­lus­ta­mi­seks on ala­tes ava­li­kus­ta­mi­sest 30 päe­va, prae­gu te­ge­le­tak­se no­ta­riaal­se le­pin­gu koos­ta­mi­se­ga. Vas­ta­valt enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­te­le peab na­vi­gat­sioo­ni­hooaeg al­ga­ma tä­na­vu 1. juu­list.

Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­mi­seks on Kuu­sa­lu val­lal kok­ku ku­lu­nud 1 758 702,34 eu­rot. Sel­lest 790 000 eu­rot on eral­da­tud Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­fon­dist. Val­la omao­sa­lus on kae­tud osa­li­selt val­laee­lar­vest ja võe­tud lae­nu.

Koh­tu­mi­ne val­la­ma­jas
Päev hil­jem, nel­ja­päe­val, 21. ap­ril­lil käi­sid Ras­ta Mu­sic OÜ esin­da­jad Raul-Stig Räs­ta, Sil­ver Räs­ta ja Ka­ri­na Räs­ta Kuu­sa­lu val­la­ma­jas, kus koh­tu­sid val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti, aren­duss­pet­sia­list Kair Tam­me­li, tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­t Ma­dis Prak­si ning ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­ni­k Ah­ti Rand­me­re­ga.

Kair Tam­mel ütles, et täp­sus­ta­ti esialg­set te­ge­vus- ja ajakava ning rää­gi­ti no­ta­riaal­se le­pin­gu sõl­mi­mi­sest.

Laul­ja Stig Räs­ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Sal­mis­tu on ol­nud nen­de pe­res kaua vä­ga täht­sal ko­hal: „Hak­ka­sin seal va­nae­ma-va­nai­sa­ga su­vi­ta­mas käi­ma pä­ris pi­si­ke­se poi­si­na. Al­gu­ses pea­tu­si­me roh­kem tut­ta­va­te juu­res ku­niks pä­ris oma ma­ja val­mi­ma hak­kas. Va­nai­sa Raul ja va­nae­ma Pil­ve on siit il­mast lah­ku­nud, aga Sal­mis­tul ku­ju­ne­sid neist üp­ris­ki le­gen­daar­sed te­ge­la­sed. Mi­nu va­nae­ma pont­ši­kuid tea­vad ilm­selt pal­jud kü­lae­la­ni­kud.“

Ta kir­jel­das, et väi­ke­se poi­si­na vee­tis koos ven­na Sil­ve­ri­ga kõik ilu­sad su­ve­päe­vad ran­nas, kus­juu­res ran­nas ei ol­nud peaae­gu üh­te­gi teist su­vi­ta­jat: „Mõ­ned kü­lae­la­ni­kud olid ka, aga pi­gem mä­le­tan Sal­mis­tut kui väi­kest ka­lu­ri­kü­la, mis oli pei­dus muu maail­ma eest. Koos Sal­mis­tu ka­lu­ri­te­ga, kes olid meie naab­rid, sai käi­dud me­rel fo­rel­li­kas­van­du­ses abis ja need on siia­ni ühed ere­dai­mad mä­les­tu­sed. Ka lu­ba­ti meil ka­su­ta­da va­na muu­li vet­te­hü­pe­teks, mis sa­mu­ti oli meie jaoks igal su­vel num­ber üks mee­le­la­hu­tus koos teis­te kü­la­pois­te ja tüd­ru­ku­te­ga. Kok­ku­võt­teks võin öel­da, et su­ve­va­hea­jad veet­sin ma Sal­mis­tul nii pi­kalt, kui sai, ja au­gus­tis Tal­lin­na min­nes oli meel ala­ti kurb.“

Sa­da­ma koh­ta mär­kis ta, et kui kuu­lis, Kuu­sa­lu vald plaa­nib re­no­vee­ri­mis­töid sa­da­mas, tek­kis ko­he hin­ges soov seal mi­da­gi kor­da saa­ta või en­nast sel­le ko­ha­ga si­du­da: „Ajas­tus oli se­da õi­gem, et hoid­si­me en­nast ko­gu aeg kur­sis seal toi­mu­va­ga ja kui pakkumine väl­ja kuu­lu­ta­ti oli meil te­ge­li­kult abi­kaa­sa Ka­ri­na­ga plaan ju­ba val­mis. Nüüd ko­he pea­me hak­ka­ma te­ge­le­ma sa­da­ma ope­ree­ri­mi­se­ga. Sel­leks on meil ter­ve ri­da üle­san­deid. Vä­ga suurt muu­tust esi­me­sel su­vel ei tu­le, pi­gem üri­ta­me pea­mi­sed va­ja­du­sed ära ra­hul­da­da. Sa­da­ma la­hen­dus tu­leb täis­di­gi­taal­ne ja õn­neks on sel­leks vä­ga head või­ma­lu­sed ole­mas. Par­ki­mi­ne tu­leb sa­mu­ti meil la­hen­da­da.“

Va­nae­ma-va­nai­sa su­ve­ko­du hoo­vil tu­le­vad ka tä­na­vu su­ve­kont­ser­did, lisas ta.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. aprillil
Järgmine artikkelPaepealsed maitsed