Õpe­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne

81

Na­gu mit­mel pool Ees­tis, al­gas ka Ida-Har­jus üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te ja teis­te töö­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu. Toi­me­tus pa­lus koo­li­dest in­fot, kui pal­jud õpe­ta­jad on kait­se­süs­ti­mi­se­ga nõus ja mil­lal saa­vad esi­me­se doo­si. Ani­ja val­la koo­li­de töö­ta­jad said esi­me­se vakt­sii­ni­süs­ti möö­du­nud nä­da­lal, neid vakt­si­nee­ri­sid Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se õed. Keh­ra güm­naa­siu­mi 80 töö­ta­jaist said esi­me­se doo­si vakt­sii­ni um­bes poo­led, Ala­ve­re koo­li 22 töö­ta­jast 12 ja Aeg­vii­du koo­lis 9 töö­ta­jat. Osa Keh­ra ja Ala­ve­re õpe­ta­jaist, kes töö­ta­vad ka teis­tes koo­li­des, la­se­vad end vakt­si­nee­ri­da seal. Kuu­sa­lu val­la koo­li­de töö­ta­jaid vakt­si­nee­ri­vad Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se mee­di­kud. Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li töö­ta­ja­test 78 prot­sen­ti käi­sid Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses vakt­si­nee­ri­mas 22. veeb­rua­ril. Kuu­sa­lu koo­lis on kait­se­süs­ti­mi­ne 26. veeb­rua­ril, vakt­sii­ni soo­vib 78 prot­sen­ti per­so­na­list. Kol­ga koo­li per­so­na­list on 99 prot­sen­ti and­nud nõu­so­le­ku vakt­si­nee­ri­mi­seks, mis toi­mub 2. märt­sil koo­li­ma­jas. Raa­si­ku val­la koo­li­de õpe­ta­jaid ha­ka­tak­se vakt­si­nee­ri­ma sel nel­ja­päe­val-ree­del Aru­kü­la ja Raa­si­ku ter­vi­se­kes­kus­tes. Aru­kü­la põ­hi­koo­lis aval­das soo­vi vakt­si­nee­ri­mi­seks üle 50 prot­sen­di töö­ta­jaist, kuid osa on end vakt­si­nee­ri­mi­seks esi­ta­nud teis­te tööand­ja­te juu­res, Aru­kü­la wal­dorf­koo­li töö­ta­jaist soo­vib vakt­si­nee­ri­mist kol­man­dik ehk 9 õpe­ta­jat, Raa­si­ku koo­lis um­bes 70 prot­sen­ti töö­ta­jaist ning Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis 11 töö­ta­jat.