Voli­ko­gu lu­bas val­la­va­lit­su­sel ren­ti­da Kuu­sa­lu koo­li­le moo­du­lid

786

Kon­tei­ner­koo­li­ma­ja 4 aas­taks ren­ti­mi­se poolt hää­le­ta­sid 13, vas­tu olid 5 vo­li­ko­gu­lii­get.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu aru­tas möö­du­nud kol­ma­päe­va, 28. märt­si is­tun­gil, kas Kuu­sa­lu koo­li ruu­mip­rob­lee­mi la­hen­da­da esi­mes­te­le klas­si­de­le kon­tei­ner­koo­li­ma­ja ren­ti­mi­se­ga. Koos pai­gal­du­se, ren­di- ja küt­mis­ku­lu­de­ga tu­leb ta­su­da nel­ja moo­du­li­ga kon­tei­ner­koo­li­ma­ja eest nel­ja aas­ta jook­sul ar­ves­tus­li­kult 256 424 eu­rot.

Vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son tu­le­tas tee­mat sis­se ju­ha­ta­des meel­de, et te­gu on val­la­le ra­ha­lis­te ko­hus­tus­te võt­mi­se­ga mit­meks järg­ne­vaks aas­taks, ot­sus nõuab vo­li­ko­gu koos­sei­su ena­mu­se ehk vä­he­malt 10 vo­li­ni­ku poolt­häält.

Es­malt pa­lus sõ­na vo­li­ko­gu lii­ge Mar­ti Hääl. Ta lu­ges et­te oma po­lii­ti­li­se aval­du­se, mil­le­ga väl­jen­das mu­ret, et ren­ti­misot­sus võ­tab ära Kuu­sa­lu koo­li ole­ma­so­le­va­te hoo­ne­te re­mon­diks va­rem pla­nee­ri­tud ra­ha, ha­ri­dus­se in­ves­tee­ri­mi­se ase­mel lä­heb vee­rand mil­jo­nit eu­rot kon­tei­ne­ri­te oma­ni­ku­le – see ei too uut kva­li­tee­ti val­la ha­ri­dus­vald­kon­na juh­ti­mi­ses, vaid või­mal­dab jät­ka­ta se­nist va­baa­ren­gu st­ra­tee­giat.

Ta ni­me­tas lü­hia­ja­li­seks lap­se­va­ne­ma­te ra­hu­lo­lu Ri­hu­mäe­ga (Kuu­sa­lu koo­li asu­koht – toim.) seo­tud lo­gis­ti­ka ja teis­te har­ju­mus­te säi­li­mi­se­ga, ku­na seo­ses koo­li­ma­ja re­mon­di­ga kaas­neb tu­le­vi­kus õpi­las­te väl­ti­ma­tu üle­vii­mi­ne val­la teis­tes­se ruu­mi­des­se. Mar­ti Hää­le aval­du­se täis­ver­sioo­ni loe lk 5.

Ot­su­se eel­nõu pream­bu­lis on kir­jel­da­tud, kui­das käe­so­le­va aas­ta 1. sep­temb­ril alus­ta­vad Kuu­sa­lu koo­lis 4 esi­mest klas­si, koo­li­ma­jas po­le ruu­me ka­he­le klas­si­le, ka­su­tu­se­le on ju­ba võe­tud ka õpe­ta­ja­te tu­ba ja lu­ge­mis­saal. Val­la­va­lit­sus pak­kus kaht la­hen­dust – kon­tei­ner­koo­li­ma­ja rent või ka­he klas­si­ruu­mi ava­mi­ne Kuu­sa­lu las­teaias Jus­si­ke. Kon­tei­ner­koo­li­ma­ja­le ku­luks esi­me­sel aas­tal 90 656 eu­rot, igal kol­mel järg­ne­val aas­tal 55 256 eu­rot, kok­ku 256 424 eu­rot. Las­teaias Jus­si­ke ku­luks 4000 eu­rot us­te pai­gal­da­mi­seks ja um­bes 1500 eu­rot aastas las­te trans­por­di üm­ber­kor­ral­da­mi­seks.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sõ­nas val­la­va­lit­su­se eel­nõud tut­vus­ta­des, et val­la las­tea­su­tus­tes oleks ruu­me, ku­hu kaks esi­mest klas­si pai­gu­ta­da: „Kü­si­mus on, kas ka­su­ta­me neid kuup­meet­reid, mis meil ju­ba on, või ren­di­me juur­de. Val­la­va­lit­sus oli väl­ja töö­ta­nud kii­red meet­med, kuid aru­te­lu koo­lis ei tek­ki­nud.“

Ta tun­nis­tas, et kon­tei­ne­ri­te ehk moo­du­li­te rent võib pi­kas pers­pek­tii­vis koo­li aren­gut pi­dur­da­da, aga lap­se­va­ne­mad ja koo­li juht­kond on väl­jen­da­nud oma sei­su­koh­ta, et kõik klas­sid pea­vad ole­ma koo­li juu­res koos.

Raul Val­gis­te tõ­des, et ühe variandina pakutud Kiiu mõis po­le koo­li­ruu­mi­deks tõ­si­ne al­ter­na­tiiv, kuid las­teaias oleks või­ma­lik ta­ga­da koo­li esi­ta­tud tin­gi­mu­sed õp­pe­tööks.

Mait Kröönst­röm lau­sus: „Too­da­me st­ra­tee­giaid, mi­da kee­gi ei jär­gi. Ha­ri­du­se aren­gu­ka­vas on stsenaariumid, mida ei kaa­lu­tud. Ei saa aru, kel­le­le neid do­ku­men­te koos­ta­tak­se.“
Is­tun­gil ko­hal ol­nud 18 vo­li­ni­kust olid ren­ti­mi­se poolt 13 ja vas­tu 5.

Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et moo­du­li­te pai­gal­dus- ja ren­di­ku­lu on pa­ku­tud in­di­ka­tiiv­se­na, järg­mi­sel nä­da­lal kuu­lu­tab val­la­va­lit­sus väl­ja rii­gi­han­ke kon­tei­ner­koo­li­ma­ja ren­ti­mi­seks nel­jaks aas­taks, siis sel­gub te­ge­lik mak­su­mus. Ees­tis on 5-6 fir­mat, kes moo­du­leid väl­ja ren­di­vad.

„Vo­li­ko­gul oli va­li­da ka­he võrd­väär­se va­rian­di va­hel. Val­lal on ruu­mi­res­surs­si, mi­da oleks või­nud ka­su­ta­da mõist­li­ku­malt. Oleks saa­nud ol­la paind­li­kum ja lap­si suu­na­ta sin­na, kus on pa­ras­ja­gu ruu­mi,“ kom­men­tee­ris ta.

Esi­me­se aas­ta ren­di­ku­lu po­le val­la­va­ne­ma sõ­nul val­la eel­ar­ves­se ka­van­da­tud, plaan on sel­leks ka­su­ta­da koo­li ee­lar­ves­se ruu­mi­de re­mon­diks pla­nee­ri­tud 50 000 eu­rot, val­la li­saee­lar­ve­ga on ka­vas an­da li­saks 20 000 eu­rot ka­he klas­si­ruu­mi si­sus­ta­mi­seks.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats lau­sus, et koo­li­pe­re on vo­li­ko­gu ot­su­se­ga ra­hul: „Mi­na pak­ku­sin hoo­le­ko­gu jaa­nua­ri­kuu koo­so­le­kul, et täh­tis on hoi­da kõik klas­sid koo­li­ma­ja juu­res ja ka­su­ta­da sel­leks kas või re­mon­di­ra­ha­sid. Ole­ma ra­hul, et saa­me eda­si min­na las­te­le pa­ri­ma va­rian­di­ga. Me ei saa sel aas­tal koo­lis re­mon­ti te­ha, aga sel­les val­gu­ses, et tu­le­vi­kus ha­ka­tak­se koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­ma, po­le see prob­leem.“

Eelmine artikkelRaa­si­ku Kuns­ti­keld­ri juu­be­liü­ri­tu­sed kul­mi­nee­ru­sid näi­tu­se­ga
Järgmine artikkelAeg­vii­du koo­li poi­sid män­gisid „Vi­ga­seid pruu­te“