Voli­ko­gu­de esi­me­sed is­tun­gid on sel nä­da­lal

997

Vo­li­ko­gu uue koos­sei­su kut­sub esi­me­se­le is­tun­gi­le va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ja Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu liik­med re­gist­ree­ri­ti ree­del, 20. ok­toob­ril. Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vo­li­ko­gu­liik­med on re­gist­ree­ri­tud es­mas­päe­val, 23. ok­toob­ril. Vas­ta­valt sea­du­se­le jõus­tu­sid vo­li­ko­gu­liik­me­te vo­li­tu­sed kin­ni­ta­mi­sot­su­se­le järg­ne­nud päe­val.

Va­li­mis­ko­mis­jo­ni­de ju­hid ehk val­la- või lin­na­sek­re­tä­rid pea­vad 7 päe­va jook­sul pä­rast vo­li­ko­gu liik­me­te kin­ni­ta­mist saat­ma kut­se esi­me­se­le is­tun­gi­le, kus vas­ta­valt sea­du­se­le saab päe­va­kor­ras ol­la vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning lin­na/val­la­va­lit­su­se ta­ga­sias­tu­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne.

Ani­ja val­la­sek­re­tär Hel­di Laks kut­sus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kok­ku tei­si­päe­vaks, 24. ok­toob­riks kel­la 16.30. Is­tung toi­mub val­la­ma­jas. Raa­si­ku val­la­sek­re­tä­ri Gun­nar Nuu­ma kut­sel ko­gu­neb Raa­si­ku vo­li­ko­gu uus koos­seis kol­ma­päe­va, 25. ok­toob­ri õh­tul kell 18 sa­mu­ti val­la­ma­jas. Lok­sa lin­na­sek­re­tä­ri asen­da­ja Ai­ri Öö­sa­lu mää­ras vo­li­ko­gu is­tun­gi toi­mu­mi­s­a­jaks nel­ja­päe­va, 26. ok­toob­ri kell 17.30, ko­gu­ne­tak­se Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­ses.

Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär Mai­re Link üt­les, et uue vo­li­ko­gu esi­me­ne is­tung tu­leb es­mas­päe­va, 30. ok­toob­ri hom­mi­kul al­gu­se­ga kell 8.15 Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris vo­li­ko­gu­des­se va­li­tud va­li­mis­lii­tu­delt ja era­kon­da­delt, kas on kok­ku le­pi­tud, kel­le­ga ja mis tin­gi­mus­tel ha­ka­tak­se oma­va­lit­sust juh­ti­ma. Et vo­li­ko­gu esi­mees ja asee­si­mees saak­sid va­li­tud, peab is­tun­gi ajaks ole­ma sel­ge, kes saab sa­la­jas­tel va­li­mis­tel roh­kem kui 50 prot­sen­ti hääl­test.

Ani­ja val­las sai Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus üle pool­te koh­ta­dest – 11, Kes­ke­ra­kond 5 ja Re­for­mie­ra­kond 3.
Raa­si­ku val­las on vo­li­ko­gus­se va­li­tud va­li­mis­lii­tu­de esin­da­jad ja ük­sik­kan­di­daat oma­va­hel koh­tu­nud, tei­si­päe­va hom­mi­ku sei­su­ga koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut sõl­mi­tud ei ol­nud. Va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald sai 8 koh­ta, Ko­du­ko­ha Eest 7, Ühes­koos Eda­si 1, li­saks ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus on va­li­mis­lii­tu­del Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta, Üks Kuu­sa­lu Vald 5, Are­nev Kuu­sa­lu Vald 2, EK­RE-l 2, Re­for­mie­ra­kon­nal 1, Kes­k­era­kon­nal 1 koht. Es­mas­päe­va õh­tul koh­tu­sid va­li­mis­lii­tu­de Ühi­ne Ko­du ja Üks Kuu­sa­lu Vald esin­da­jad. Va­he­ta­ti mõt­teid ja min­di jä­re­lemõt­le­ma.

Eelmine artikkelHääl­teost­mi­se kaht­lus­tu­sel algatati MAR­GUS SOO­MI suh­tes kri­mi­naa­luu­ri­mi­ne
Järgmine artikkelPäris­pea va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel lõ­peb esi­me­ne val­ve­hooaeg