Keh­ra ela­mukruntide detailplaneering on valmis

228
Kehra Põrgupõhja linnaosa ja linna keskosa vahele on pla­nee­ri­tud 8 ela­muk­run­ti, nen­de va­he­le li­gi 1 hek­ta­ri suu­ru­ne ro­hea­la.

Ani­ja val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu Keh­ra Mul­la tä­nav 6 maaük­su­se de­tailp­la­nee­rin­gu,
mil­le­ga ka­van­da­tak­se 8 uut ela­muk­run­ti.

Keh­ra Põr­gu­põh­ja lin­na­osa ää­rea­lal asu­va Mul­la tä­na­va maaük­su­se de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se al­ga­tas Ani­ja val­la­va­lit­sus aas­ta ta­ga­si ke­va­del. Te­gu on val­la­le kuu­lu­va maa­ga Põr­gu­põh­ja kesk­lin­na pool­ses osas, mil­le vald taot­les rii­gilt 2015. aas­tal mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se üld­ka­su­ta­ta­va maa­na, kuid val­la 2020. aas­tal keh­tes­ta­tud üld­pla­nee­rin­gu­ga ka­van­da­ti sin­na ela­mu­maa. De­tailp­la­nee­rin­gu­ga soo­vi­tak­se 2,37 hek­ta­ri suu­ru­ne ala ja­ga­da ela­muk­run­ti­deks. Val­laar­hi­tek­ti-pla­nee­rin­gus­pet­sia­lis­ti In­ga Vai­nu sõ­nul on see val­la­le kuu­luv ela­mua­laks so­biv maa, kus va­ja­li­kud kom­mu­ni­kat­sioo­nid lä­he­dal.

Esial­gu ka­van­da­ti C.R. Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­hel asu­va­le maaük­su­se­le, kus on val­da­valt kõrg­hal­jas­tus, ku­ni 15 ela­muk­run­ti. Pä­rast de­tail­pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mist hak­ka­sid Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa ela­ni­kud ko­gu­ma all­kir­ju pe­tit­sioo­ni­le, mil­les ol­di vas­tu, et ko­du­lä­he­da­ne met­sa­tukk muu­de­tak­se kin­nis­va­raa­ren­du­seks. Pe­tit­sioo­ni­le an­ti 185 all­kir­ja. Val­la­va­nem Rii­vo Noor lu­bas see­jä­rel rah­vaal­ga­tu­se eest­ve­da­jai­le, et ela­ni­ke soo­ve võe­tak­se pla­nee­ri­mi­sel ar­ves­se, ning pak­kus väl­ja komp­ro­mis­si, et osa ro­hea­last säi­lib, osa krun­di­tak­se. De­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja, OÜ Hea Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo ar­hi­tekt Priit Avi­la te­gi 4 es­kiis­la­hen­dust, pla­nee­ri­mi­sel võe­ti alu­seks pe­tit­sioo­ni­le al­la kir­ju­ta­nud ela­ni­ke­le kõi­ge roh­kem meel­di­nud va­riant.

„Ela­ni­kud soo­vi­sid, et pool alast jää­ks ro­hea­laks, see tin­gi­mus sai täi­de­tud. Va­he­peal vaa­ta­si­me, et õn­nes­tub te­ha ise­gi ühek­sa ela­muk­run­ti, kuid siis oleks ala­jaam sat­tu­nud osa­li­selt ühe krundi hoonestusalale,“ rää­kis In­ga Vai­nu.

Vas­ta­valt pla­nee­rin­gu­le tu­leb C.R. Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­va va­he­le 8 ela­muk­run­ti, neist ne­li C.R. Ja­kob­so­ni tä­na­va äär­de Väl­ja tä­na­va pool­ses­se os­sa, ne­li Põh­ja tä­na­va pool­ses osas üm­ber ga­raaže. Kõi­ge väik­sem ela­muk­runt on 1273 ruut­meet­rit suur, kõi­ge suu­rem 2690ruut­meet­ri­ne. Iga­le krun­di­le on lu­ba­tud ehi­ta­da üks ela­mu ja kaks abi­hoo­net. Ela­mu võib ol­la ku­ni 9 meet­rit kõr­ge ja ku­ni ka­he­kord­ne, abi­hoo­ned ühe­kord­sed. Hoo­ne vä­lis­vii­mist­lu­ses tu­leb ka­su­ta­da na­tu­raal­seid ma­ter­ja­le, ee­lis­ta­da puit­vood­rit, kee­la­tud on ka­su­ta­da plas­ti­kust imi­tat­sioo­ne.

Juur­de­pääs ela­muk­run­ti­de­le hak­kab ole­ma C.R. Ja­kob­so­ni ja Mul­la tä­na­valt. Kavandatavate ee­de ja tras­si­de ra­ja­mi­seks suu­ri puid ma­ha võt­ta ei ole plaanis. Puud, mi­da on va­ja hoo­ne­te ehi­ta­mi­seks lik­vi­dee­ri­da, tu­leb näi­da­ta ehi­tusp­ro­jek­ti­des.

Ela­muk­run­ti­de va­he­le jääb li­gi hek­ta­ri suu­ru­ne üld­ka­su­ta­tav maa ro­hea­laks. Sin­na saab val­laar­hi­tek­ti sõ­nul te­ha park­met­sa na­gu ko­ha­li­kud ela­ni­kud soo­vi­sid. Val­la­va­nem Rii­vo Noor on ar­va­nud, et lin­na­osa­rah­vas võiks sel­le aren­da­mi­se võt­ta en­da kan­da ja hal­la­ta, luua sel­leks mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu, kes saab ha­ka­ta ala kor­ras­ta­mi­seks taot­le­ma ra­has­tust. Pla­nee­rin­gus on hal­ja­s­ala kes­ke­le ka­van­da­tud kerg­tee­ko­ri­dor, mis ühen­dab C.R. Ja­kob­so­ni tä­na­vat Mul­la tä­na­va­ga.

Mul­la tä­nav 6 maaük­su­se de­tailp­la­nee­ring on 27. ap­ril­list 12. mai­ni val­la­va­lit­su­ses ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul, igal soo­vi­jal on või­ma­lik aval­da­da sel­le koh­ta ar­va­must, te­ha et­te­pa­ne­kuid. In­ga Vai­nu rõ­hu­tas, et ar­ves­se võe­tak­se vaid põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­kuid.

„Kui suu­ri muu­da­tu­set­te­pa­ne­kuid ei tu­le, saab val­la­va­lit­sus pla­nee­rin­gu keh­tes­ta­da. See­jä­rel tu­leb maa krun­ti­deks ja­ga­da, pro­jek­tee­ri­da ja väl­ja ehi­ta­da teh­no­võr­gud,“ sel­gi­tas ta.
Krun­did võik­sid te­ma prog­noo­si­de ko­ha­selt ol­la müü­gi­val­mis aas­ta lõ­pus.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. aprillil
Järgmine artikkelRannakülade veevärgid