VLi Anija Ühendus, Keskerakonna ja IRLi koalitsioonileping Anija vallavolikogus 2013-2017

1152

Valimisliidu Anija Ühendus, Eesti Keskerakonna ja Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit Anija vallavolikogu liikmed moodustavad koalitsiooni, mis tegutseb ühiselt kokku lepitud eesmärkide saavutamise nimel valla juhtimise parandamiseks ja elanike elukvaliteedi tõstmiseks.

EESMÄRGID

Meie järgmise nelja aasta tegevuse põhieesmärk on valla elanike arvu languse pööramine tõusule. Selle saavutame aruka majandamise ja ressursside otstarbeka kasutamisega, lähtudes vallakodanike vajadustest ja põhjendatud soovidest.

VALLA JUHTIMINE

1. Muudame vallavalitsuse ja allasutuste töökultuuri ning juhtimisstiili selliselt, et need muutuksid vallaelanikke ja partnereid toetavaks, nõustavaks ja teenindavaiks üksusteks. Seame esikohale soovi ja oskuse lahendada inimeste probleeme paindlikult ja innovaatiliselt. Selleks:
a) rakendame Anija vallas asjakohase tagasiside süsteemi (kliendi rahulolu küsitlused ja uuringud);
b) ootame valla juhilt uut mõtteviisi, mis keskenduks valla elanike, ettevõtjate ja külastajate  võimalikult heale teenindamisele;
c) rakendame meetmed töötajate pühendumuse suurendamiseks. 

2. Kaasame külaliikumisi ja kodanikuühendusi valla juhtimisse volikogu ning vallavalitsuse  komisjonide, valla allasutuste nõukogude ning teabepäevade kaudu. 

3. Väärtustame kogukondade algatusi kohaliku elukeskkonna parandamiseks, innustame ning toetame heade ideede elluviimist rahaliselt ja valla soosiva suhtumisega. Selleks:
a) määrame koostöös vaba­ühenduste, ettevõtete ja allasutustega  kindlaks kultuuri, huvihariduse ja spordi toetamiseks vallapoolse rahastuse põhimõtted.
b) kasutame koos kodanikuühendustega häid nõustamis- ja rahastamisvõimalusi.
4. Valla tulemusliku juhtimise tagamiseks korraldame  vallavanema leidmiseks avaliku  konkursi.

5. Koostöös vallavanemaga tagame, et seni tagaplaanil olnud valdkonnad – arendustegevuse ja mitmekeelse kommunikatsiooni juhtimine – oleksid vallavalitsuse ja ametnikkonna  piisava tähelepanu all. 

6. Tagame venekeelsele elanikkonnale esmatähtsa informatsiooni kättesaadavuse.

7. Korrastame allasutuste töötajate palgad ja leiame lahendusi palga tõusuks. Palgapoliitika lähtekohad määrame ära eelarve strateegias.

ELUKESKKOND

1. Uuendame valla tõmbekeskuste plaani, lähtudes nii kohalikust kui kaugemast huvist.

2. Koostame plaani uute avalike teenuste pakkumiseks valla elanikele.

3. Jätkame külakeskuste valgustusvajaduse kaardistamist ja valgustuse rajamist vastavalt koostatavale turvakavale.

4. Puhastame Jägala jõe voolutakistustest keskkonnamõjusid arvestades.

5. Rajame koostöös Maanteeametiga kõnniteed Põhja tänavale ja Lehtmetsa-Kaunissaare tee äärde. 

6. Tähistame ja hoiame korras spordi- ja matkarajad valla tõmbekeskuste ja looduskaitsealade  vahel. 

7. Rajame koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja Eesti Raudteega Anija vallas olevate raudteepeatuste juurde videovalvega parkimiskohad.

8. Planeerime Kehra staadioni ja sellega piirneva puhkeala ning Kehra pargi ühtseks puhkealaks. Alustame staadioni rekonstrueerimist. Arvestame seejuures 2010. aastal korraldatud arhitektuurilise lahenduse ideekonkursi tulemusi.

9. Koostame valla turva- ja riskianalüüsi ning tuvastame olulisemad ohuallikad, millele vastavalt asume tegema ennetustöid.

10.   Koostame   plaani   tihe­asustuse alade arendamiseks (planeeringud, heakord, bussipeatused, õuealad, parkimisalad jne). Kehra linnas arvestame 2010. aastal korraldatud arhitektuurilise lahenduse ideekonkursi tulemusi.

11. Koostöös riiklike programmidega liidame asulad ülikiire interneti võrguga. 

12. Kontrollime pidevalt kaugkütte piirkonda jäävate hoonete küttekulusid ning selgitame välja nende kokkuhoidu tagavad meetmed ning rakendame need.

ETTEVÕTLUS 

1. Planeeringute ja arengukavade koostamisel arvestame kohalike ettevõtjate ettepanekutega,  pidades silmas  kogukonna huvisid.

2. Jätkame ettevõtlust tutvustavate üritustega vallas.

3. Motiveerime valla ametnikke andma endast parima, veenmaks ettevõtjaid valda investeerima ja töökohti looma.

4. Taotleme Andevei maaüksuse valla omandisse ja  asume otsima ettevõtteid tööstusparki ning teeme vallapoolsed vajalikud investeeringud.

5. Koostame Anija valla turismi arengustrateegia.

6. Toetame kaugtöökohtade loomist valla olulisematesse keskustesse, kasutades ära olemasolevaid võimalusi. 

HARIDUS 
1. Jätkame hariduse visiooni loomise töörühma tegevust. Teeme kõik koalitsioonipartneritest oleneva, et säilitada vallas keskkool ja põhikool. 

2. Korrastame lasteaedade ja -sõimede järjekorra, et tagada kohad neid tegelikult vajavatele lastele. Toetame lapsehoiu teenuse arendamist. 

3. Kaardistame valla elanike huvihariduse ja –tegevuse soovid ning leiame optimaalsed lahendused nende rahuldamiseks.

TRANSPORT 

1. Koostame valla teede pikaajalise hooldamise kava (teehoiukava), mida hakkame täide viima vastavalt valla arengukavale, teede hetkeseisule ja kasutuskoormusele. Kaasajastame teede registri ning kaasame seni kasutamata jäänud riiklikke ja EL-i ressursse.

2. Rakendame koostöös maakondlike ja riiklike organisatsioonidega vallaelanike vajadustele vastava paindliku ühis­transpordikava, mis arvestab siinse hajaasustuse, rongiliikluse ning väljaspool valda asuvate olulisemate töö- ja õppekeskustega.

SOTSIAALVALDKOND 

1. Leiame võimalusi ja teeme eakatele vallaelanikele inimsõbraliku elukeskkonna tagamiseks kaasaaegse hoolekandeasutuse.

2. Renoveerime Kehra Tervisekeskuse  ning laiendame koostöös haigekassa ja eraettevõtetega tervishoiualaseid teenuseid.

3. Tagame valla kodanikele juriidiliste probleemide lahendamiseks esmase vallapoolse nõustamise. 

4. Tõstame lapse sünnitoetuse konkurentsivõimeliseks teiste omavalitsuste toetustega. 

5. Pakume vajaduspõhist abi lastele ja vaesuses elavatele elanikele. 

KÜLAELU 

1. Moodustame vallavalitsuse juurde külavanemate ja vabaühenduste kogu, mis on vallavanemale nõu andvaks organiks.

2. Motiveerime kõiki valla külakogukondi koostama ja/või pidevalt uuendama oma arengukavu ning edendame külasid koostöös aktiivsete külainimestega vastavalt arengukavadele. 

3. Jätkame Anija mõisa kompleksi arendamist atraktiivseks pere- ja kultuurikeskuseks nii vallaelanikele kui ka külalistele vastavalt koostatavale turismi arengustrateegiale. Teeme kiired ja vältimatud investeeringud  ning leiame võimalusi põhjalikumateks renoveerimistöödeks. 

4. Jätkame külakogukondade traditsiooniliste ürituste toetamist.

5. Koostame Alavere mõisapargi detailplaneeringu ning vastavalt sellele korrastame ja hooldame parki.

VABA AEG, KULTUUR JA SPORT

1. Viime läbi Kehra veekeskuse teostatavus-tasuvuse uuringu.

2. Toetame jätkuvalt Kehra käsipalliklubi ning väärtustame seda kui Anija valda iseloomustavat ja positiivset kuvandit loovat
organisatsiooni.

3. Jätkame kodukandi ja Kehra linna päevade korraldamist. 

4. Loome korra ürituste kalendrite haldamisse, et valla rahvamajade, küla-, kultuuri- ning spordiseltside tegevus oleks nähtav ühes kohas. Tekitame võimaluse selle kalendri kuvamiseks vallaga seotud kodulehtedel.

Eelmine artikkelHC Kehra/Horizon Pulp&Paper taas Eesti meeste käsipalli karikavõitja
Järgmine artikkelEKSPERIMENT: kõige keerulisem on protokolli leida Anija valla kodulehelt