Oodatud on ettepanekud Kuusalu valla revisjonikomisjonile

1123

Kuusalu  vallavolikogu   detsembrikuu koosolekul moodustati viieliikmeline revisjonikomisjon. Sellesse kuuluvad Sulev Valdmaa (esimees), Urmo Ristisaar (aseesimees) ja Kunnar Vahtras, Mart Reimann ning Raul Valgiste liikmetena.

Komisjoni esimees ja aseesimees võtsid detsembris osa üleriigilisest revisjonikomisjonide liikmete õppepäevast Tartus. Sellel esinesid valdkonda hästi tundvad spetsialistid nii riigiasutustest kui kohalikest omavalitsustest.

Saadud teave on igati tänuväärne. Põhjalikult seletati lahti kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 48, mis käsitleb linna- ja vallavolikogude revisjonikomisjonide põhilisi tööülesandeid.

Need on seaduse järgi: kontrollida ja hinnata valla- või linnavalitsuse, ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundus­ühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla või linna vara kasutamise sihipärasust; kontrollida ja hinnata valla- või linnaeelarve täitmist.

Neid ulatuslikke valdkondi kontrollides näeb seadus ette, et revisjonikomisjon peab hindama valla (valitsuse) tegevuses säästlikkust, mis tähendab eesmärkide saavutamiseks tehtavate kulutuste minimeerimist; tõhusust, mis tähendab kulutuste ja nende abil saavutatavate tulemuste suhet; mõjusust, mis tähendab tegevuse tegelikku mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga.

Ühe soovitusena, mis esinejad vastvalitud revisjonikomisjonide esimeestele ja liikmetele andsid, oli pöördumine avalikkuse poole ettepanekute saamiseks, missuguste küsimustega valla juhtimises ja toimimises võiks komisjon tutvuda.

Sõnumitooja lugejatel on soovi korral võimalik niisuguseid ettepanekuid teha Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele Sulev Valdmaale, saates need e-mailile sulev.valdmaa@jti.ee.

Eelmine artikkelHC Kehra/Horizon Pulp&Paper taas Eesti meeste käsipalli karikavõitja
Järgmine artikkelEKSPERIMENT: kõige keerulisem on protokolli leida Anija valla kodulehelt