Vir­ve kü­la­va­nem JAAN VELST­RÖM aval­das luu­le­raa­ma­tu las­te­le

500
Vir­ve kü­la­va­nem, las­te­raa­ma­tu au­tor JAAN VELST­RÖM.

Las­te­raa­mat „Võ­lu­sau­rus“ il­mus trü­kist vei­di en­ne ko­roo­nak­rii­si al­gust.

„Lap­se­laps Har­ri, kel­lest sü­gi­sel saab koo­li­poiss, hak­kas 3-4aas­ta­se­na hu­vi tund­ma di­no­sau­rus­te vas­tu. Ta uu­ris nen­de koh­ta põh­ja­li­kult, tea­dis ka la­di­na­keel­seid ni­me­tu­si. Imes­ta­sin, et las­tel võib ol­la nii sü­gav hu­vi sel­lis­te kau­nis hir­muä­ra­ta­va­te elu­ka­te vas­tu. Tek­kis mõ­te ka­na­li­see­ri­da see hu­vi mi­nu mee­lest meel­di­va­mas­se vor­mi, luu­le­tus­te sau­ru­sed on sõb­ra­li­kud ja võ­lu­või­me­te­ga,“ kir­jel­dab Vir­ve kü­la­va­nem Jaan Velst­röm las­te­raa­ma­tu sün­di.
Ta kir­ju­tas „Võ­lu­sau­ru­se“ raa­ma­tus­se va­li­tud 9 luu­le­tust kol­me-nel­ja kuu jook­sul ja üt­leb, et liia­le ka min­na ei taht­nud sau­rus­te va­li­ku­ga, iga laps võib ise en­da­le võ­lu­või­me­te­ga sau­ru­si väl­ja mõel­da. Raa­ma­tus on luu­le­tu­sed Pu­nu­sau­ru­sest, Ma­ja­sau­ru­sest, Su­pi­sau­ru­sest, Te­le­sau­ru­sest, Sau­na­sau­ru­sest, Au­to­sau­ru­sest, Koo­li­sau­ru­sest, Ma-ei-tea sau­ru­sest ja Jõu­lu­sau­ru­sest.

Las­te­luu­le­tus­te raa­mat „Võ­lu­sau­rus“.

Pil­did joo­nis­tas Jaan Velst­rö­mi mi­nia Reet Velst­röm, kes on ha­ri­du­selt kuns­ti­te­ra­peut. Jaan Velst­röm mär­gib, et kum­mal­gi oli oma nä­ge­mus võ­lu­sau­rus­test, aga koos­töö viis mõ­le­ma jaoks so­bi­va la­hen­du­se­ni.

„Sau­rus­te luu­le­tus­tes on si­tuat­sioo­ni­koo­mi­kat. Esi­me­sed luu­le­tu­sed lu­ge­sin lap­se­las­te­le et­te, nei­le meel­di­sid,“ lau­sub ta ja li­sab, et on luu­le­tu­si kir­ju­ta­nud se­ni saht­lis­se, ent en­da teks­te on aval­da­nud ka va­rem.

Te­ma loo­min­gust il­mus 1990. aas­tal koo­mik­si­laad­se­te pilt­lu­gu­de­ga raa­mat „Kolm lu­gu“, mis ju­tus­tab loo­du­se reos­ta­mi­sest. Pil­did joo­nis­tas Ivo Pro­del.

Aas­ta ta­ga­si tu­li trü­kist „Tar­tu läk­sin ma“, kus Jaan Velst­röm on au­to­ri ni­me­na ka­su­ta­nud pseu­do­nüü­mi Jaan Tam­me­rand. See raa­mat rää­gib õpin­gu­test 1970. aas­ta­tel Tar­tus Ees­ti Põl­lu­ma­jan­du­se Aka­dee­mias met­san­du­se eri­alal.

Met­sa­ma­jan­du­sin­se­ne­ri ja koo­li­ta­ja-nõus­ta­ja­na on Jaan Velst­röm va­rem aval­da­nud eria­la­seid trü­ki­seid: met­san­dus­li­ke õi­gu­sak­ti­de ko­gu­mik­ke, nõuan­deid met­sao­ma­ni­ke­le, ar­tik­leid ja õp­pe­ma­ter­ja­le. Ta üt­leb, et on muu­de töö­de kõr­val te­ge­le­nud kir­jas­ta­mi­se­ga ala­tes 1996. aas­tast.

Raa­ma­tu „Võ­lu­sau­rus“ on väl­ja and­nud te­ma fir­ma OÜ Met­sa­tark, mil­le te­ge­vu­sa­lad on koo­li­ta­mi­ne, nõus­ta­mi­ne, ret­ke­de kor­ral­da­mi­ne, ka kir­jas­ta­mi­ne.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 19. augustil
Järgmine artikkelNoo­red pur­je­ta­jad on val­lu­ta­nud Ha­ra la­he