Noo­red pur­je­ta­jad on val­lu­ta­nud Ha­ra la­he

802
Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si pur­je­ta­jad TRII­NU-LIIS AUG, MER­LIIS VEER­SA­LU, AND­RES KA­DAS­TE, HEND­RIK HANG, JENS RAND­LAHT, JO­HAN FRE­DE­RIK VELST­RÖM, JOO­NA­TAN PAL­GI, OTT RIC­HARD HÄÄL, JES­SI­KA JÕE­SAAR, JO­HAN­NA SÜ­DA, SIIM OS­KAR HÄÄL, KUL­DAR PAAL­BERG, ees tree­ner JAA­NUS RAND­LAHT, tree­ner ING­RID RAND­LAHT ja KUL­DAR SÜ­DA. Ha­ra re­ga­til võist­le­sid ka Anet­te Sim­mo ja Torm Os­kar Talvik.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis har­ju­tab pool­sa­da noort pur­je­ta­jat.

Nä­da­la­va­he­tu­sel kol­man­dat kor­da kor­ral­da­tud Ha­ra re­ga­til te­gid noor­te kol­mes paa­dik­las­sis kaa­sa li­gi sa­da pur­je­ta­jat. Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge Mar­ti Hääl pi­das olu­li­seks, et Ees­ti meist­ri­võist­lus­te etap­pi­de va­he­li­sel nä­da­la­va­he­tu­sel osa­les ar­vu­kalt jä­rel­kas­vu üle ko­gu maa ja õpet­lik oli ene­se proo­vi­le pa­nek lau­päe­val ku­ni 14 meet­rit se­kun­dis pu­hu­nud tuu­les.

„Väi­ke­lae­va sa­dam on ku­lu, mit­te tu­lu. Põ­hi­rõ­hu ole­me pan­nud pur­je­ta­mis­või­ma­lus­te loo­mi­se­le las­te­le,” lau­sus ta.

2017. aas­ta ke­va­del Ha­ra laht al­les oo­tas väi­ke­si va­len­da­vaid pur­jeid ja hak­ka­jat tree­ne­rit. Uu­ri kü­las elav Ing­rid Rand­laht soo­vis, et Tal­lin­nas pur­je­ta­mis­mait­set proo­vi­nud poeg Jens Rand­laht saaks paadispor­dia­la­ga eda­si te­ge­le­da, kuid pea­lin­na tree­nin­gu­le sõit­mi­ne oli ae­ga nõu­dev. Siis lu­ges kuu­lu­tust pur­je­ta­mi­se alg­kur­su­sest Ha­ra sa­da­mas. Sa­mas sel­gus, et ju­hen­da­jat veel pol­nud­ki.

Tal­lin­na Üli­koo­lis kä­si­töö- ja ko­dun­du­se õpe­ta­ja kut­se oman­da­nud Ing­rid Rand­laht rää­kis, et te­ge­les orien­tee­ru­mi­se­ga, sai tu­den­gi­na sel alal ka tree­ne­ri­töö ko­ge­mu­se ja hoo­lea­lu­sed jõud­sid Ees­ti noor­te koon­di­se lä­ve­le: „Vii­sin pur­je­ta­mis­kur­su­se lä­bi, lap­sed olid to­re­dad ja hak­ka­jad. Kü­si­sin, kas võik­si­me spor­di­te­ge­mi­se aas­ta­ring­selt käi­ma pan­na. Ha­ra laht so­bib pur­je­ta­mi­se õp­pi­mi­seks ja tree­ni­mi­seks vä­ga häs­ti. See on kaits­tud, avar ja sü­gav. Häs­ti mu­gav on las­te­ga te­ge­le­da. 2018. aas­tal osa­le­si­me Op­ti­mis­ti klas­si­lii­du kor­ral­da­tud LHV sar­jas, mis on mõel­dud õp­pi­mi­seks. Ta­sa­pi­si hak­kas pa­re­mi­ni mi­ne­ma. Õpi­la­sed jõud­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­le­mi­se­ni ja ka me­da­li võit­mi­se­ni.”

Esi­me­sel tal­vel har­ju­tas Ing­rid Rand­la­he rüh­mas to­sin last, prae­gu­seks on koos alg­kur­su­sel osa­le­ja­te­ga selt­si tree­nin­gu­tel osa­le­ja­te arv kas­va­nud poo­le­sa­ja­ni. Üle­san­deid täi­da­vad ka abit­ree­ne­rid Jaa­nus Rand­laht ja Sand­ra Liis Hääl.

Ing­rid Rand­laht mee­nu­tas, et esi­me­sel tal­vel jäi osa lap­si kül­me­tus­hai­gu­se tõt­tu aeg-ajalt tree­nin­gu­test ee­ma­le, möö­du­nud tal­vel enam peaae­gu üld­se mit­te: „Kui ok­toob­ri­kuus tu­leb ka­hek­sak­raa­di­ses vees uju­da, siis ik­ka hai­geks ei jää­da. Las­te are­ne­mi­seks on pur­je­ta­mi­ne vä­ga hea ala, õpe­tab ise­seis­vust ja toi­me­tu­le­kut. Pa­ku­me ka va­hel­dus­rik­kust, sest hi­lis­sü­gi­sest ke­va­de­ni te­ge­le­me üld­ke­ha­li­ses et­te­val­mis­tu­ses ka teis­te spor­dia­la­de­ga Kuu­sa­lu ja Lok­sa spor­di­kes­ku­ses ning Kol­ga koo­lis. Uju­me ja män­gi­me pal­li, suu­re­mad ras­si­vad jõu­saa­lis. Li­saks on teoo­ria­tun­nid. Vaid ük­si­kud loo­bu­jad on tund­nud, et pur­je­ta­mi­ne on lii­ga seik­lus­lik.”

Tä­na­vust hooae­ga oli või­ma­lik alus­ta­da pä­rast ko­roo­na­vii­ru­sest põh­jus­ta­tud pau­si mai al­gu­ses. Ing­rid Rand­laht rää­kis, et pur­je­ta­mist alus­ta­ti ta­va­pä­ra­sel ajal, ve­si oli vä­ga külm ja al­gus läks üs­na vae­va­li­selt: „Võist­lus­hooaeg ava­ti al­les juu­ni lõ­pus, mis mõ­ne­ti oli hea, sai­me ra­hu­li­kult tree­ni­da. Mõ­ne­võr­ra kee­ru­li­sem on prae­gu, kui Ees­ti meist­ri­võist­lus­te eta­pid on eda­si­lük­ka­mis­te tõt­tu üle nä­da­la ku­ni sep­temb­ri lõ­pu­ni. See võib ol­la las­te­le ras­ke mit­te ai­nult ke­ha­li­selt, vaid ka vaim­selt.”

Mit­me­külg­set et­te­val­mis­tust ja kam­ba­vai­mu näi­ta­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si kas­van­di­kud juu­ni lõ­pus Tal­lin­nas Taa­vi Oru mä­les­tu­seks pee­tud Kuld­seek­li re­ga­ti võist­kond­li­ku esi­ko­ha­ga. Võist­lu­se ka­vas on pea­le pur­je­ta­mi­se ka kros­si­jooks ja uju­mi­ne, mil­le­ga tree­ne­ri sõ­nul pa­nid hoo­lea­lu­sed esi­ko­ha­le alu­se.

Pur­je­ta­mas käib lap­si üle ko­gu Kuu­sa­lu val­la. Ühelt poolt tullakse Sal­mis­tult, tei­selt poolt Pä­ris­pea pool­saa­relt ja Vi­ha­soo­st. Rüh­mas on esin­da­tud Kuu­sa­lu kesk­koo­li, Lok­sa kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­sed.

Tree­ner mär­kis, et suu­re­mad poi­sid ja tüd­ru­kud sõi­da­vad su­vel Ha­ra sa­da­mas­se jalg­rat­ta­ga ise­gi ju­hul, kui vän­da­ta tu­leb ku­ni 40 ki­lo­meet­rit: „Bus­se sa­da­mas­se ei sõi­da ja see on­gi ai­nus või­ma­lus va­ne­ma­test sõl­tu­ma­ta tree­nin­gu­le jõu­da.”

Ing­rid Rand­laht soo­vib, et iga laps saaks pii­sa­valt in­di­vi­duaal­set õpe­tust, mis ai­tab te­ma eel­du­si pa­re­mi­ni väl­ja tuua: „Ees­mär­gis­ta­tud spor­ti­mi­ne kas­va­tab ise­loo­mu. Kui ko­gu aeg mi­da­gi proo­vi­da ja ees­mär­ki ei sea­ta, ei te­ki ka ta­het ja vas­tu­pi­da­vust jär­je­pi­de­valt te­gut­se­da. Sa­mas ei pea me täht­saks, et kõik selt­si liik­med pea­vad taht­ma sport­la­se­na are­ne­da ja võist­elda. Pur­je­ta­mist võib võt­ta ka kui ho­bi ja oman­da­da me­re­ha­ri­dust. Kord pur­je­ta­mist proo­vi­nu ena­mas­ti me­rest kau­ge­le end viia ei la­se ja on meil­gi ju­ba pur­je­ta­ja, kes va­lis me­re­ga seo­tud elu­kut­se.”

Pur­je­ta­jate seltskond on to­re
Kolm aas­tat ta­ga­si Ha­ras Op­ti­mis­til pur­je­ta­mi­sõ­pet alus­ta­nud Kul­dar Paal­berg, Siim Os­kar Hääl, Kul­dar Sü­da ja Tõ­nis Us­tav ko­ha­ne­vad ke­va­dest saa­dik uue klas­si­ga La­ser 4.7. Kul­dar Paal­berg sõ­nas, et teab ju­ba, kui­das sel­les paa­dis as­jad käi­vad, tree­ni­da tu­leb vee peal sõi­du­tun­ne­tust. Ha­ra re­ga­ti 8. ko­ha­ga jäi Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne ra­hu­le: „Lau­päe­val al­gas võist­lus häs­ti, aga vii­ma­se sõi­du üle­mi­ses mär­gis käis paat üm­ber. Paa­ti püs­ti tõm­ma­tes tek­kis mõ­le­mas käes kramp. Vii­ma­se al­la­tuu­le ja vas­tu­tuu­le ot­sa pi­din sõit­ma kram­pis kä­te­ga. Pü­ha­päe­val pu­hus mul­le so­bi­vam kesk­mi­ne tuul.”

Op­ti­mis­til pi­da­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si esin­da­jad pa­re­ma­te­ga sam­mu – Ott Ric­hard Hääl sai nel­jan­da ja Jo­han­na Sü­da seits­men­da ko­ha. Või­tis ja tu­li ka Kuu­sa­lu val­la meist­riks Ka­le­vi jahtk­lu­bi lii­ge Mia Ma­ria Lips­mäe, kes kuu­lub ka Kuu­sa­lu jahtk­lu­bis­se. Op­ti­mis­ti si­se­ne­ja­te ehk al­ga­ja­te re­ga­til oli Hend­rik Hang viies ja Trii­nu-Liis Aug ühek­sas.

Ing­rid Rand­laht tõs­tis esi­le ko­gu­kon­na tu­ge re­ga­ti kor­ral­da­mi­sel: „Suur osa taus­ta­jõu­du­dest olid lap­se­va­ne­mad ja selt­si liik­med. Abis­ta­sid va­ba­taht­li­ku me­re­pääs­te ük­su­sed. Sa­dam on ha­ka­nud ku­ju­ne­ma lä­hi­piir­kon­na kü­la­de kes­ku­seks. Tul­lak­se siia, pur­je­kad sõi­da­vad, elu käib.”

Mar­ti Hää­le sõ­nul on paa­te Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si­le soe­ta­tud hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tu­se eest, mi­da riik oma­va­lit­sus­te­le eral­das: „Kuu­sa­lu vald ja Lok­sa linn on selt­si toe­ta­nud. Suu­da­me iga­le tren­ni tu­le­va­le val­la lap­se­le an­da paa­di ja va­rus­tu­se.”

Võist­le­mi­seks on küm­me Op­ti­mis­ti, kolm Zoom8 klas­si ja ne­li La­ser klas­si paa­ti. Ilm­selt va­ja­tak­se suu­re­maks kas­va­nud noor­te­le La­se­reid juur­de ja osa vä­ga va­nu alg­kur­sus­te õp­pe­paa­te tu­leb väl­ja va­he­ta­da.

Ing­rid Rand­la­he sõ­nul õpe­tab pur­je­ta­mi­ne ka töö­riis­tu ja ma­ter­ja­le ka­su­ta­ma, sest paa­te tu­leb ise kor­ras hoi­da, va­ne­ma­tel las­tel ka jõu­ko­ha­seid pa­ran­dus­töid te­ha.

Kul­dar Paal­ber­gi­le meel­dib pur­je­ta­ja­te selts­kond, eri klu­bi­de noo­red sei­la­jad saa­vad häs­ti lä­bi: „Pü­hen­dan en­nast pur­je­ta­mi­se­le. Olen män­gi­nud ka saa­li­ho­kit, nii see kui ka tei­sed spor­dia­lad jää­vad ta­ga­plaa­ni­le.”

Ing­rid Rand­laht on lõ­pe­ta­nud Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Lii­du koo­li­tusp­rog­ram­mis viien­da kut­se­ta­se­me, sel­le amet­li­kuks vor­mis­ta­mi­seks peab ta koos ek­sa­mi soo­ri­ta­mi­se­ga ole­ma töö­ta­nud pur­je­ta­mist­ree­ne­ri­na ne­li aas­tat: „Iga võist­lus õpe­tab ja õp­pe­va­hen­deid võib lei­da ka in­ter­ne­tist. Püüan lap­si eda­si viia nii pal­ju kui või­ma­lik. Kui jõua­me õpi­la­se­ga koos min­gi lä­ve­ni, siis tu­leb ta an­da järg­mi­se tree­ne­ri käe al­la, kes püüab te­da ai­da­ta tipp­spor­ti.”

Tal­lin­nas sir­gu­des käis Ing­rid Rand­laht pur­je­ta­mas Pi­ri­tal Ka­le­vi jahtk­lu­bis: „Op­ti­mis­tist kau­ge­ma­le ma ei jõud­nud, sest spor­di­koo­li­de süs­teem ka­dus ja va­ne­mad pol­nud pur­je­ta­mi­se­ga seo­tud. Prae­gu pur­je­tan en­da lõ­buks ava­me­re­re­gat­ti­del ja või­ma­lu­sel tree­nin koos õpi­las­te­ga La­se­ril.”

Eelmine artikkelVir­ve kü­la­va­nem JAAN VELST­RÖM aval­das luu­le­raa­ma­tu las­te­le
Järgmine artikkelTaa­sa­va­mi­sel kü­las­tasid Ani­ja mõi­sa ligi 3000 ini­mest