Vii­nis­tu­le tu­leb loo­dus­tu­ris­mi tu­den­gi­te prak­ti­ka­baas

1519
Let’s go La­he­maa pro­jek­tis osa­le­vad tu­den­gid Vii­nis­tul li­ha­võ­te­te ae­gu. Kui kaup­lu­se silt ma­ha võe­ti, tu­li sel­le alt väl­ja va­nem poe­silt.

Maaü­li­koo­li pi­lootp­ro­jekt kan­nab ni­me „Let’s go La­he­maa“.

Vii­nis­tu kü­la kesk­väl­ja­kul aas­taid ko­ha­li­ku poe­na ka­su­tu­sel ol­nud ma­ja uk­sed on sel su­vel taas kü­la­lis­te­le ava­tud, kuid mit­te enam kaup­lu­se­na, vaid tu­den­gi­te prak­ti­ka­baa­si­na. Se­da tä­nu Vii­nis­tu Kul­tuu­ri- ja Kon­ve­rent­si­kes­ku­se te­gev­ju­hi­le Rai­do Roos­ta­lu­le, kes õpib Ees­ti Maaü­li­koo­lis loo­dus­tu­ris­mi eria­la 2. kur­su­sel. Poe­ruu­mid lu­bas tu­den­gi­te ka­su­tus­se ma­ja oma­nik Jaan Ma­nits­ki.
Pi­lootp­ro­jek­ti­ga „Let’s go La­he­maa“ on ka­vas pro­pa­gee­ri­da ja tu­rus­ta­da loo­dus­tu­ris­mi, kaa­sa­ta ko­gu­kon­da tu­ris­mi­te­ge­vus­se, ko­gu­da tu­ris­ti­delt in­fot La­he­maa kü­las­ta­mi­se koh­ta. Pro­jek­tis osa­le­vad maaü­li­koo­li loo­dus­tu­ris­mi eria­la 1. ja 2. kur­su­se üli­õpi­la­sed, kok­ku ku­ni 15 noort, kes olek­sid Vii­nis­tul prak­ti­ka­baa­sis ko­hal iga päev ala­tes jaa­ni­päe­vast ku­ni au­gus­ti kesk­pai­ga­ni ehk su­vi­sel kõrg­hooa­jal. Li­san­du­nud on ju­ba ka va­ba­taht­lik­ke pool­saa­relt ja ka naa­ber­maa­kon­nast ning kesk­koo­li­pin­gist. Ar­gi­päe­va­del võ­tak­sid tu­ris­te-mat­ka­jaid vas­tu paar tu­den­git, nä­da­la­va­he­tus­tel kolm või enam noort.
Rai­do Roos­ta­lu: „Suu­rem osa kaa­sa­löö­jaist on pä­rit Lõu­na-Ees­tist. Eel­mi­sel su­vel võõ­rus­ta­sin kaas­tu­den­geid, käi­si­me ka Moh­ni saa­rel. Tek­kis mõ­te, et võik­si­me ise en­di­le luua prak­ti­ka­ko­had, kus saak­si­me oma os­ku­si ra­ken­da­da ja ot­se elust ene­sest õp­pi­da, sest se­ni on tu­den­geid ra­ken­da­tud prak­ti­kal pi­gem kas val­ve­lau­da­des, puh­ku­seand­ja­te­na kon­to­ri­te­le­fo­ni­de ta­ga või muu­del tu­bas­tel töö­del. Prae­gu on üli­koo­liõp­pes tun­du­valt suu­rem rõhk loo­du­sel ja väik­sem tu­ris­mil. See­tõt­tu suur tä­nu ka Ees­ti maaü­li­koo­li­le ja põl­lu­ma­jan­du­sins­ti­tuu­di juht­kon­na­le ees­ot­sas Aret Voo­re­mäe­ga.“
Idee on eden­da­da loo­dus­tu­ris­mi, si­du­des se­da ko­gu­kon­na­tu­ris­mi­ga. Tut­vus­ta­da tu­ris­ti­de­le teel La­he­maa vaa­ta­mis­väär­sus­te juur­de ka ko­ha­lik­ku elu-olu. Ja­ga­tak­se in­fot La­he­maa vaa­ta­mis­väär­sus­te ning ko­gu­kond­li­ke tee­nus­te, sünd­mus­te ja ini­mes­te koh­ta.
Val­da­valt rän­na­tak­se La­he­maal väi­kes­te grup­pi­de­na – au­tos 2-5 ini­mest. Ena­mas­ti on nad ise­gii­di­vad tu­ris­tid, kes on kü­las­tus­va­li­ku­tes spon­taan­se­mad. Tu­den­gi­tel on ka­vas te­ha end ja oma prak­ti­ka­baas sel­lis­te­le Vii­nis­tut lä­bi­va­te­le või kuns­ti­muu­seu­mis­se saa­bu­nud rän­nu­selts­kon­da­de­le näh­ta­vaks. Ku­na prak­ti­ka­baas asub kesk­väl­ja­kul, ka­su­ta­tak­se tu­run­da­mi­seks win­dow-shop­pin­gu põ­hi­mõ­tet. See tä­hen­dab, et hu­vi prak­ti­ka­baa­si vas­tu ja soov pa­ku­ta­vast osa saa­da peab tek­ki­ma Vii­nis­tut lä­bi­val tu­ris­til ko­ha­peal, prak­ti­ka­baa­si aken­de ta­ga.
„Kõi­ge kee­ru­li­sem on uu­ri­da ise­gii­di­vaid tu­ris­te, kel­le osa­kaal La­he­maal se­ni lä­bi­vii­dud kü­las­ta­jauu­rin­gu­te ko­ha­selt on üle 60 prot­sen­di. Pa­lu­me neil vas­ta­ta kü­si­mus­ti­ku­le, ta­suks väär­tus­li­ku in­fo eest ole­me val­mis pre­mee­ri­ma tun­ni­se väl­ja­sõi­du­ga ühe loo­du­sob­jek­ti juur­de ning või­ma­lu­sega teel tut­vu­da meie­ga koos­tööd te­ge­va ühe ko­gu­kon­na­liik­me ar­gi­päe­vaga. Kui kü­las­ta­ja­le on meie idee hu­vi­pak­kuv, pa­ku­me või­ma­lust 3-4tun­ni­sel ret­kel tut­vu­da sü­vit­si ka­he ko­gu­kon­na­liik­me ho­bi või elu­vii­si­ga,“ kir­jel­dab Rai­do Roos­ta­lu.
Kui juh­tub, et tu­den­geid ko­hal po­le, saab tu­rist en­da­le ränd­rah­nu­ral­li kor­ral­da­da – poe aken­delt saab in­fot La­he­maa suu­ri­ma­te hiid­rah­nu­de ja nen­de koor­di­naa­ti­de koh­ta.
Val­da­valt on ka­vas pro­jek­ti raa­mes te­gut­se­da Pä­ris­pea pool­saa­rel, koos­töö­part­ne­ri­teks on lei­tud ko­ha­lik met­sa­tund­ja, ko­du­loo-uu­ri­ja, ran­na pä­ri­mu­se ko­gu­ja, kut­se­li­ne ka­lur. Ai­mu saab ka mõis­test „taas­ka­su­tus­ta­lu“. Ühe raud­va­ra­na, kel­le­ga kind­las­ti koos­tööd te­hak­se, ni­me­tab Rai­do Roos­ta­lu Tur­bu­nee­mest Lin­da Met­saor­gu, kes on val­mis tut­vus­ta­ma Vii­nis­tu ja Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­tor­ne, pool­saa­re mat­ka­ra­du.
Rai­do Roos­ta­lu kin­ni­tab, et po­le soo­vi kel­le­le­gi kon­ku­rent­si pak­ku­da, vaid är­gi­ta­da ko­ha­lik­ke ela­nik­ke roh­kem tu­ris­mi­ga te­ge­le­ma, an­da tea­vet, mi­da ja kui­das võiks muu­ta at­rak­tiiv­se­maks, mis tu­ris­ti­de­le hu­vi pa­kub.
Let’s go La­he­maa selts­kond on ju­ba käi­nud mat­ka­mes­sil ja maa­mes­sil La­he­maa loo­dus­kau­neid koh­ti, kul­tuu­ri ja aja­loo­ga seo­tud vaa­ta­mis­väär­su­si tut­vus­ta­mas. Kor­ral­da­ti ko­ha­tund­mis­mäng – uu­ri­ti, kui­das tun­ti La­he­maad. Mõis­ta­tu­sed on pos­ti­ta­tud Fa­ce­boo­ki.
Pro­jek­ti üks kan­dev idee on ja­ga­da ak­tiiv­selt tee­ma­vii­det #lets­go­la­he­maa ja jäl­gi­da, kui­das se­da eda­si ja­ga­tak­se, mil moel võr­gus­tik laie­neb.
„Jä­rel­du­si tee­me sep­temb­ris Vii­nis­tul, kui kor­ral­da­me oma te­ge­vu­sest kok­ku­võt­va se­mi­na­ri, et ja­ga­da saa­dud tead­mi­si ja ko­ge­mu­si La­he­maa loo­dus­gii­di­de, tu­ris­mi­te­gi­ja­te ja ka nen­de­ga, kel al­les plaan peas küp­se­mas, kui­das tu­ris­mis kaa­sa lüüa,“ lu­bab Rai­do Roos­ta­lu.

Eelmine artikkelSõnumitooja 26. aprillil
Järgmine artikkelKeh­ra ter­vi­se­kes­ku­se pro­jek­tee­ri­ja va­li­tud