Viha­soo pil­lip­ral­le pöör­dus al­gu­sae­ga­de juurde ta­ga­si

957
Mul­lu Ees­ti lõõt­saäs­sa tiit­li võit­nud KERT KRÜS­BAN lau­päe­val Vi­ha­soo rah­va­ma­jas.

Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selts, mil­le esialg­se juht­kon­na on väl­ja va­he­ta­nud noo­rem põlv­kond, jät­kab selt­si asu­ta­ja­te ja ko­ha­li­ku an­samb­li VVV pil­lip­ral­le­de tra­dit­sioo­ni. Mul­lu su­vel kor­ral­da­sid selt­si ju­ha­tus­se kuu­lu­vad Rau­no Aru­lo, Kert Krüs­ban, Kai­di Kes­küll ja Mih­kel Al­le­mann küm­nen­da pil­lip­ral­le õue­peo­na ning suu­re­joo­ne­li­selt, rah­va­ma­ja õuea­la­le oli sea­tud suur vä­li­la­va, rah­vast oli 250 rin­gis.

Tä­na­vu­ne, 11. kor­da toi­mu­nud pil­lip­ral­le oli taas ke­va­di­sel ajal ja Vi­ha­soo rah­va­ma­jas. See­kord ot­sus­ta­ti te­ha sa­ma­moo­di, na­gu oli esi­mes­te pil­lip­ral­le­de­ga – la­va­le oo­da­ti ko­du­kan­di muu­si­kuid või ko­ha­li­ke ini­mes­te­ga seo­tud esi­ne­jaid, kes olid tul­nud ko­ha­le ja soo­vi­sid üles as­tu­da. Esi­ne­nu­te ko­guar­vuks ku­ju­nes 32.

Kõi­ge­pealt esi­ne­sid piir­kon­na lap­sed, kes õpi­vad Lok­sa muu­si­ka­koo­lis: Uku Trol­la ja Lo­vii­se Sil­la­jõe esi­ta­sid akor­dio­ni­pa­la­sid, Lin­da Trol­la ja Lisete Maria Kesküll män­gisid kla­ve­ril. Pä­rast neid käi­sid esi­ne­mas Lok­sa muu­si­ka­koo­li akor­dio­nis­ti­de vi­list­la­san­sam­bel, män­gi­sid õpe­ta­ja Eri­ka Ka­se­ta­lu ja Lüü­ri Kor­man, Ma­re Tilk, Ter­je Välk­mann, Kaili Peetermann, ning viiul­da­ja­te an­sam­bel koos­sei­sus õpe­ta­ja Rii­na Paar­ta­lu ja Elii­sa­beth Jor­dan, En­ge­la Ra­ja­mä­gi.

Nen­de jä­rel läks la­va­le üks pea­kor­ral­da­ja­test, Ees­ti tipp-lõõts­pil­li­mees Kert Krüs­ban, kes nüüd ke­va­del lõ­pe­tab Tar­tus Hei­no El­le­ri ni­me­li­se muu­si­ka­koo­li pä­ri­mus­muu­si­ka osa­kon­na. Kert Krüs­ban või­tis mul­lu Au­gust Tep­po lõõt­sa­võist­lu­se äs­sa­de klas­si. Paar nä­da­lat ta­ga­si kuu­lu­ta­ti Vil­jan­dis noor­te pä­ri­mus­bän­di­de kon­kur­si võit­jaks an­sam­bel Klas­si­ka­li­ne Džäss­Folk koos­sei­sus Kert Krüs­ban, So­fia-Liis Ko­se ja Alex Ver­lin. Kert Krüs­ban on koo­lis käi­nud Vi­ha­soos ja Lok­sal. Te­ma ja tun­tud džässmuu­si­ku Kad­ri Voo­ran­di va­nai­sa, soo­me­poiss Lem­bit Voo­rand oli pä­rit Kuu­sa­lu val­last Ka­sis­pealt, hil­jem elas koos pe­re­ga naa­ber­kü­las Vi­ha­soos.

Kert Krüs­ban esi­nes ka­va­ga, mi­da män­gis El­le­ri koo­li lõ­puek­sa­miks. Lõ­pu­looks esi­tas ta lõõts­pil­lil oma va­na­va­na­va­na­va­nao­nu, ku­na­gi­se Ta­pur­la kü­la pil­li­me­he Ja­kob Rat­so­vi to­ru­pil­li­loo „Pär­lin“.

Esi­ne­mis­jär­je võt­tis üle Lok­sa noor­tean­sam­bel MAIKS, see­kord vä­hen­da­tud koos­sei­sus: Mar­ko Me­tus, Ike Kau­ge­rand ja Ar­go Jü­ri­mets.

Pub­li­ku soo­ja vas­tu­võ­tu päl­vis ka Lok­sa muu­sik Raul Jaan­son. Vai­mu­ka et­teas­te te­gi Tiit Trol­la.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt oli esi­ne­ja­te seas an­sam­bel La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud: ju­hen­da­ja Vii­vi Voo­rand ning Jaa­nus Komp, Ing­rid Nurm­sa­lu, Rai­vo Nurm­sa­lu.

Siis kut­sus õh­tu­juht Mih­kel Al­le­mann la­va­le an­samb­li VVV, kel­le koh­ta Kert Krüs­ban li­sas, et see an­sam­bel on Vi­ha­soo pil­lip­ral­le­de mas­kott. An­samb­lis VVV mu­sit­see­ri­sid Es­ta Nurm­sa­lu, Ing­rid Nurm­sa­lu, Mer­le Krüs­ban, Ger­ta Al­le­mann, And­res Napp ja Rai­vo Nurm­sa­lu. And­res Napp esi­nes pä­rast ka ük­si.

Järg­ne­sid an­samb­li Tuu­le­bant lood, la­val olid Kert Krüs­ban, Karl Ko­bin ning En­ver La­ni, abi­li­se­na he­li­mees Ai­var Jü­ri­mets.

Pil­lip­ral­le lõp­pes ka tänavu jäm­mi­mi­se­ga, koos te­gid muu­si­kat Re­ne Krüs­ban, Raul Jaan­son, Pee­ter Soo­saar ja Kert Krüs­ban.

„Pi­du sai sel­li­ne, na­gu loot­si­me­gi – al­gu­saas­ta­te moo­di, et­te ei tead­nud, kes ja mil­lal la­va­le lä­heb. Kui­gi ar­van, esi­ne­jaid oli roh­kem, kui oli esi­me­sel kor­ral,“ jäi Kert Krüs­ban ra­hu­le.
Ta üt­les, et te­ma lä­heb su­vel kait­se­väk­ke, kuid usub, et tu­leb ka 12. pil­lip­ral­le: „Ma ei näe põh­just, miks ei peaks tu­le­ma.“

Eelmine artikkelÜhisprojekt turistidele
Järgmine artikkelTulis­ta­mi­ne Parila kü­las