Vi­ha­soo alg­kool kut­sus vi­list­la­sed 30. sün­ni­päe­vaks koh­tu­mis­te koh­vi­kus­se

2541
Vi­ha­soo las­teaia-alg­koo­li di­rek­tor MA­RI­KA AS­TOR mee­nu­tas, kui­das KERT KRÜS­BAN tu­li 1. klas­si, ema oli unus­ta­nud ta Lok­sa muu­si­ka­koo­li kir­ja pan­na, KERT läks muu­si­ka­koo­li ja kir­ju­tas ise aval­du­se.

Kuu­sa­lu val­las Vi­ha­soo kü­las on koo­li­ha­ri­dust an­tud nüüd­seks 30 aas­tat. 1. sep­temb­ril 1987 al­gas õp­pe­töö uhiuues koo­li­ma­jas, mil­le Lok­sa kol­hoos ehi­tas kaks aas­tat va­rem val­mi­nud las­teaia kül­ge. Las­teaial-alg­koo­lil on ühi­ne köö­gip­lokk ja saal.

Alg­koo­li see­kord­ne sün­ni­päe­va­pi­du oli kor­ral­da­tud koh­tu­mis­te koh­vi­ku­na, mis avas uk­sed paa­riks tun­niks lau­päe­val, 4. no­vemb­ril.

Ter­vi­tus­sõ­nad üt­les ja väi­ke­se aja­loo­tun­ni pi­das di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor, kes es­malt oli Vi­ha­soo las­teaia ju­ha­ta­ja, kaks aas­tat hil­jem sai te­mast las­teaia-alg­koo­li juht.

„Koo­li tee­vad heaks koo­liks ini­me­sed ja te­ge­vus, õp­pi­mi­ne ja õpe­ta­mi­ne, sõ­ra­li­kud suh­ted ning õn­ne­li­kud õpi­la­sed ja õpe­ta­jad,“ lau­sus ta ja mee­nu­tas, kui­das 30 aas­tat ta­ga­si alus­ta­sid koo­li­teed 1. klas­sis 13 last, nen­de klas­si­ju­ha­ta­ja oli El­na Link­vist. Aas­ta hil­jem tu­lid 1. klas­si 18 last, nen­de õpe­ta­jaks sai Tii­na Lau­lik. 1989. aas­tal li­san­du­sid 14 õpi­last, ke­da hak­kas õpe­ta­ma Kris­ta Tam­me­mäe ning 1. sep­temb­ril 1990 alus­ta­sid koo­li­teed 10 last, klas­si­ju­ha­ta­ja oli Ter­je Välk­mann. Nel­ja klas­si­ga koo­lis oli siis kok­ku 55 õpi­last.

1992. aas­tal li­san­dus 5. klass. 2007. aas­tal sai kool 6klas­si­li­seks. Ala­tes aas­tast 2009 õpe­ta­tak­se Vi­ha­soos ka ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga lap­si.

Aas­tast 2015 on Vi­ha­soo alg­kool lii­tu­nud Kaa­sa­va Koo­li pro­jek­ti­ga, mil­le raa­mes on teh­tud koo­li­tu­si, pa­ren­da­tud õpi­kesk­kon­da.

Käe­so­le­val õp­peaas­tal on Vi­ha­soo koo­lis 36 õpi­last. Tä­na­vu­sel 1. sep­temb­ril kü­las­tas koo­li ja an­dis aa­bit­sad kät­te pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid.

Vi­list­las­te teh­tud koh­vi­laud
Ma­ri­ka As­tor lau­sus Sõ­nu­mi­too­ja­le ka see­kord, na­gu on öel­nud va­ra­se­ma­tel juu­be­li­tel, et koo­lil on ve­da­nud koo­li­pi­da­ja­te­ga, nad on ala­ti ol­nud näo­ga koo­li poo­le – nii Har­ju ha­ri­du­so­sa­kond, Lok­sa kü­la­nõu­ko­gu, Lok­sa vald kui ka Kuu­sa­lu vald.

Prae­gust koo­li­pi­da­jat esin­das Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Aa­re Ets, kes õn­nit­les koo­li­pe­ret ning an­dis üle val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel val­mis­ta­tud suu­re tor­di.

Juu­bi­la­ri õn­nit­le­sid ja ter­vi­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­list di­rek­tor Vel­lo Sats ja õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ai­li Kon­tus ning Lok­sa güm­naa­siu­mist di­rek­tor Õn­ne­la Ted­re­kin.

Vi­list­la­si oli ko­hal 40 rin­gis. Lõõts­pil­li män­gis ja oma koo­liae­ga Vi­ha­soos mee­nu­tas vi­list­la­ne Kert Krüs­ban, kes õpib Tar­tus El­le­ri-koo­lis rah­va­pil­li eria­lal.

Kuu­sa­lu Kunstide Koo­li muu­si­ka­li­se ter­vi­tu­se esi­ta­sid Kerttu Saagpakk, Cätlyn Rebas ja Luise Laur Kolga koolist koos õpetaja Katja Kivimeistriga. Lok­sa koo­li õpi­la­ne Elii­sa­beth Jor­dan män­gis viiu­lit.

Koh­vi­laua suu­pis­ted val­mis­ta­sid koo­li tel­li­mu­sel vi­list­la­sed, kes on õp­pi­nud ko­kan­dust ja töö­ta­nud või töö­ta­vad Vii­nis­tu res­to­ra­nis – Vei­go Lain­la, Rau­no Aru­lo ja Mih­kel Al­le­mann.

Vi­list­la­sed kin­ki­sid õpe­ta­ja­te­le lil­li ning kiit­sid, et ko­du lä­he­dal oli tur­va­li­ne ja to­re õp­pi­da. Rõõ­mus­ta­ti, et ena­mik ku­na­gis­test õpe­ta­ja­test on tööl tä­ni­ni.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris pe­da­goo­gi­delt, mis hoiab neid sel­les koo­lis ega ole pan­nud mu­jalt töö­koh­ta ot­si­ma.

Klas­siõ­pe­ta­ja­na 23 aas­tat töö­ta­nud An­ne Veer­la ja eelmisel aastal alus­ta­nud Lii­vi Tang kiit­sid, et kol­lee­gid on suu­re­pä­ra­sed, toe­ta­vad ja usal­da­ta­vad, prob­lee­mid aru­ta­tak­se lä­bi, väi­ke­ses ja hu­ba­ses koo­lis on ko­du­ne töö­ta­da.

Mar­ju Loo­rits Vir­velt an­nab Vi­ha­soo koo­lis ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­de teist aas­tat: „Vi­ha­soo kool võ­tab vas­tu eri­va­ja­dus­te­ga lap­si, kel­le­le see on vä­ga hea kesk­kond – inim­lik ja loo­du­se kes­kel. Mu ema asu­tas Luua alg­koo­li, õp­pi­sin esi­mes­tel aas­ta­tel seal, suur­tes kom­bi­naat­koo­li­des po­le sel­list kok­ku­kuu­lu­vust.“

Vi­ha­soo koo­li töö­ta­jad
Di­rek­tor Ma­ri­ka As­tor, klas­siõ­pe­ta­jad An­ne Veer­la, Ma­ri Sarv ja Kai Tin­gas, õpe­ta­jad Elna Linkvist, Tii­na Trol­la (kodundus), Õie Alt (kuns­ti­õpe­tus), Ger­ta Al­le­mann (muu­si­ka), Mart Al­mers (pois­te tööõ­pe­tus), Mar­ju Loo­rits (ke­ha­li­ne kas­va­tus), toi­me­tu­le­kuk­las­si õpe­ta­ja Lii­vi Tang, ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga õpi­las­te õpe­ta­ja Lüü­ri Kor­man, eri­pe­da­goog Ter­je Välk­mann, ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja Ri­ta Vee­leid, kokk Ly Ee­rik­soo, ko­ris­ta­jad Tai­ve Vikk ja Lii­vi Kris­tal, ma­ja­hoid­ja Vel­lo Tam­me­mäe.

Eelmine artikkelHC Keh­ra pää­ses Ees­ti ka­ri­ka fi­naal­ne­li­kus­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li tüd­ru­kud võit­sid uju­mi­ses me­da­leid