Vet­la neiu tun­neb end ka­ra­tes na­gu tei­ses ko­dus

909
Spor­dik­lu­bi Im­pact ka­ra­tet­ree­ner MAR­GUS LIL­LI­NURM ja te­ma rüh­mas har­ju­tav Alavere põ­hi­koo­li 9. klas­si õpi­la­ne KA­TA­RI­NA HE­LEE­NA VAHT­RA.

Tree­ner MAR­GUS LIL­LI­NURM hin­dab ka­ra­te­ka KA­TA­RI­NA HE­LEE­NA VAHR­TA si­hi­kind­lust.

Ka­hel aas­tal jär­jest Ani­ja val­la aas­ta spor­di­teo tiit­li päl­vi­nud ka­ra­te­ka Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra su­vi möö­dub tree­nin­gu­te tä­he all. Kolm kor­da nä­da­las har­ju­tab 15aas­ta­ne Ala­ve­re põ­hi­koo­li 9. klas­si õpi­la­ne Tal­lin­nas spor­di­klu­bis Im­pact, vas­tu­pi­da­vust aren­dab ko­du­kan­dis rat­ta­ga sõi­tes.

Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra üt­les, et küm­me aas­tat ka­ra­te­ga te­ge­le­mist on muut­nud te­da nii ke­ha­li­selt kui ka vaim­selt tu­ge­va­maks: „Tä­nu ka­ra­te­le olen õp­pi­nud pa­re­mi­ni hak­ka­ma saa­ma. Kui lä­hen när­vi, siis suu­dan en­da­ga toi­me tul­la. Kind­las­ti on ka­ra­te ka ene­se­kait­seks olu­li­ne. Ar­van, et olen õp­pi­nud pa­re­mi­ni mõist­ma ini­mes­te ke­ha­keelt.”

Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra esi­me­ne spor­dia­la oli ak­ro­baa­ti­ka, ku­hu va­ne­mad vii­sid ta koos aas­ta ja ka­hek­sa kuud va­ne­ma õe­ga.

Ema Kris­tii­na Val­per mee­nu­tas, et ak­ro­baa­ti­ka noo­re­ma­le tüt­re­le ei meel­di­nud: „Ka­ta­ri­na üt­les, et ta ta­hab lüüa. Tund­sin Keh­ras ka­ra­te­tree­nin­guid ju­hen­da­nud Mar­gus Lil­li­nur­me – hea ini­me­ne, kes os­kab las­te­ga su­hel­da. Sa­mu­ti oli olu­li­ne tree­nin­gu­pai­ga lä­he­dus ko­du­le.”

Ani­ja val­la aas­ta spor­di­teo vää­ri­li­seks va­li­ti Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra ka­he me­da­li põh­jal. 2018. aas­ta Ki­mu­ra shu­ko­kai maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel Root­sis või­tis ta 12-13aas­tas­te tü­tar­las­te seas ku­mi­te ras­ke­kaa­lus kul­la ja möö­du­nud aas­ta Ki­mu­ra shu­ko­kai Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel Por­tu­ga­lis ka­det­ti­de ku­mi­te ras­ke­kaa­lus pronk­si.

Mar­gus Lil­li­nurm suur­võist­lus­te me­da­lit neiult veel ei oo­da­nud: „Ka­ta­ri­na te­gi oma tööd häs­ti. Ka tii­mi üh­te­hoid­mi­ne võist­lus­tel on vä­ga täh­tis, üks­teist toe­ta­tak­se. Noor tree­ner Sten Aru on mind pal­ju ai­da­nud.”

„Kõi­ge täht­sam on lei­da en­das ta­sa­kaal”
Spor­dik­lu­bis Im­pact on kes­ken­du­tud Ku­mi­ra shu­ko­kai õpe­ta­mi­se­le. See pae­lus ka al­gu­ses tei­si ka­ra­te­lii­ke har­ras­ta­nud Mar­gus Lil­li­nur­me, kes 2000. aas­ta shu­ko­kai maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel või­tis hõ­be­me­da­li. Eri­ne­valt sport­li­kust ka­ra­test on shu­ko­kais (jaa­pa­ni kee­les: kõi­ki­de teed) lu­ba­tud tu­ge­vas­ti lüüa ke­has­se, löö­gi peh­men­da­mi­seks ka­su­ta­tak­se pak­se üla­ke­ha kaits­meid. Pä­he kontaktiga lüüa ei to­hi. Pa­ral­leel­selt en­da vil­jel­da­va stii­li­ga tee­vad Im­pac­ti liik­med kaa­sa sport­li­ku ka­ra­te võist­lus­tel. Sportlikus karates on Vetla neiu kolmel aastal võitnud Eesti karate liiga omavanuste kumites.

Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra rää­kis, et tun­neb end tree­nin­gul na­gu tei­ses ko­dus: „Mar­gus hoiab vä­ga õpi­la­si. Võist­lus­tel olen näi­nud tree­ne­reid las­te pea­le kar­ju­mas, meie tree­ner ju­hen­dab ra­hu­li­kult.”

Mar­gus Lil­li­nurm sõ­nas, et head ke­ha­li­sed eel­du­sed ke­da­gi meist­riks ei kas­va­ta, har­ju­tu­si tu­leb õp­pi­da õi­ges­ti soo­ri­ta­ma, teh­ni­kaid vä­si­ma­tult pa­ran­da­da ja tah­ta uu­si võt­teid oman­da­da: „Kõi­ge täht­sam on lei­da en­das ta­sa­kaal. Kui nad tree­nin­gu­saa­lis ela­vad emot­sioo­nid väl­ja, siis saa­vad teis­tes olu­kor­da­des ol­la ta­sa­kaa­lu­kad.”

Ka­ra­te­neiu rää­kis, et va­hel ti­ku­vad võist­lus­järg­se pin­ge­lan­gu­se­ga või hai­get saa­des pi­sa­rad sil­ma, kuid kao­ta­des ta enam nii palju ei nu­ta, kui väiksena: „Võit­mi­ne po­le üli­täh­tis. Kui olen kao­ta­des tei­nud hea mat­ši, siis see on pa­rem kui hal­va soo­ri­tu­se­ga saa­dud võit. Pä­rast võist­lust vaa­ta­me tree­ne­ri­ga mat­ši­de vi­deoid, et õp­pi­da tund­ma vi­gu, mi­da see­jä­rel tree­nin­gu­tel pa­ran­da­da.”

Mar­gus Lil­li­nurm tõs­tis esi­le hoo­lea­lu­se si­hi­kind­lust: „Ka­ta­ri­nas on see mis­ki, mis ai­tab tal te­ge­le­da ka­he­võit­lu­se­ga. Ala­ti on ole­mas va­ne­ma­te toe­tus.”

Va­ne­mad käi­vad tüt­re võist­lu­si vaa­ta­mas, ema sõi­du­tab te­da sa­ge­li pea­lin­na tree­nin­gu­le. Nel­ja-viie­li­ne õpi­la­ne Ka­ta­ri­na He­lee­na Vaht­ra on va­ne­ma­te­ga kok­ku lep­pi­nud, et te­ge­leb ka­ra­te­ga vä­he­malt 18. eluaas­ta­ni. Kris­tii­na Val­pe­ri sõ­nul on täi­sea­li­seks saa­des va­li­kud tüt­re en­da kä­tes.

Eelmine artikkelSood­la har­ju­tus­väl­ja idee­kor­je
Järgmine artikkelAeg­vii­du bus­si­pa­vil­jo­nist