Raa­si­ku saab veel tä­na­vu las­te­hoiu

1054
Las­te­hoid ra­ja­tak­se Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses­se kon­to­ri­hoo­nes­se Te­ha­se teel. Fo­to Mar­git Si­nik

Esi­me­ne rühm sõi­meea­lis­te­le las­te­le ava­tak­se Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses kon­to­ri­hoo­nes det­semb­ri­kuus.

Raa­si­ku ela­ni­kud Maar­ja Si­kut ja Stel­la Hei­berg asu­ta­sid OÜ Raa­si­ku Las­te­hoid, mis hak­kab pak­ku­ma las­te­hoiu­tee­nust nei­le, kel ko­du lä­he­dal las­teaia­koh­ta saa­da ei ole õn­nes­tu­nud.
„Las­te­hoid on mõel­dud pea­mi­selt 1,5-3aas­tas­te­le ehk sõi­meea­lis­te­le las­te­le, sest nen­de koh­ta­de puu­dus on Raa­si­kul kõi­ge suu­rem, meie las­teaia sõi­me­rüh­mas on vaid 12 koh­ta,“ sel­gi­tas Maar­ja Si­kut.

Las­te­hoid ra­ja­tak­se Te­ha­se tee 33 asu­vas­se Raa­si­ku Elekt­ri en­di­ses­se kon­to­ri­hoo­nes­se, mil­le te­ma pe­reet­te­võt­e äs­ja ära os­tis: „Kui käi­si­me se­da su­vel vaa­ta­mas, nä­gin, et nen­de ruu­mi­de pla­nee­ring so­bib vä­ga häs­ti las­te­hoiu jaoks. Tei­ne ar­gu­ment oli see, et Raa­si­ku­le on las­te­hoi­du vä­ga va­ja. Osa ini­me­si on tõ­si­selt hä­das. Mi­da te­ha, kui pead pä­rast ema­pal­ga lõp­pe­mist töö­le mi­ne­ma, kuid saad las­teaia­ko­ha Pi­ka­ver­re ning sul ei ole au­tot?“

See­tõt­tu te­gi Maar­ja Si­kut Raa­si­ku las­teaia en­di­se­le ju­hi­le Stel­la Hei­ber­gi­le et­te­pa­ne­ku asu­ta­da ühi­ne et­te­võ­te ning ha­ka­ta las­te­hoiu­tee­nust pak­ku­ma. Ok­toob­ri al­gu­ses loo­di OÜ Raa­si­ku Las­te­hoid, mis taot­leb Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­selt alus­ta­va et­te­võt­te star­di­toe­tust. Tu­le­vas­tes las­te­hoiu­ruu­mi­des on käi­mas re­mont, möö­bel on tel­li­tud ning käe­so­le­val nä­da­lal toi­mu­vad esi­me­sed vest­lu­sed lap­se­hoid­ja­te kan­di­daa­ti­de­ga.

„Las­te­hoiu ni­meks saab Mui­nas­ju­tu­maa, sin­na tu­leb kaks rüh­ma, Lot­te ja Sõb­rad ning Sip­si­kud. Esi­me­se rüh­ma plaa­ni­me ava­da det­semb­ris, tei­se järg­mi­se aas­ta märt­sis,“ lau­sus Maar­ja Si­kut.

Las­te­hoius võib ühe töö­ta­ja koh­ta ol­la ku­ni viis al­la 3aas­tast last. Raa­si­ku esi­mes­se hoiu­rüh­ma võe­tak­se lap­si vas­tu ar­ves­tu­se­ga, et kor­ra­ga oleks neid seal mak­si­maal­selt küm­me: „Ni­me­kir­jas võib ol­la roh­kem, sõl­tub sel­lest, mil­li­se koor­mu­se­ga hak­ka­vad lap­sed hoius käi­ma. Mõ­ni pe­re ta­hab last hoi­du tuua ai­nult poo­le päe­va kau­pa, tei­ne ühel päe­val nä­da­las, mõ­ni näi­teks ai­nult es­mas­päe­val ja kol­ma­päe­val, mõ­ni tei­si­päe­val ja nel­ja­päe­val. Ole­me paind­li­kud ja püüa­me ko­had lap­se­va­ne­ma­te soo­ve ar­ves­ta­des ja­ga­da.“

Hoid hak­kab ava­tud ole­ma igal ar­gi­päe­val 10 tun­di. Las­te toit­lus­ta­mi­ne la­hen­da­tak­se Raa­si­ku las­teaia köö­gi baa­sil. See tä­hen­dab, et hoi­du ha­ka­tak­se too­ma täp­selt sa­ma val­mis­toi­tu, mi­da pa­ku­tak­se Raa­si­ku las­teaias, ning see on hoiu­las­te va­ne­ma­te­le ka sa­ma hin­na­ga. Sa­ma pal­ju kui las­te­aias, pea­vad hoiu­las­te va­ne­mad hak­ka­ma maks­ma ka ko­ha­ta­su, sest oma val­la las­teae­da­des ko­ha­ta jää­nud las­te va­ne­ma­te­le kom­pen­see­ri­tak­se hin­na­va­he Raa­si­ku val­la ee­lar­vest.

6. ok­toob­ril tea­tas Stel­la Hei­berg Fa­ce­boo­ki gru­pis Raa­si­ku Val­la Kuu­lu­ta­ja las­te­hoiu peat­sest ava­mi­sest ning pa­lus hu­vi­lis­tel ko­ha­soo­vist tea­da an­da. Sel­le­le rea­gee­ris Maar­ja Si­ku­ti sõ­nul paar­küm­mend lap­se­va­ne­mat, sa­mu­ti paar ini­mest, kes pak­ku­sid end las­te­hoi­du töö­le. Lap­se­va­ne­ma­te­le saa­de­ti täit­mi­seks an­kee­did, nen­de põh­jal sel­gub, kui pal­ju on esi­mes­se rüh­ma soo­vi­jaid. Kui on veel hu­vi­li­si, kel­le lap­sed hoiu­koh­ta va­ja­vad, peak­sid nad OÜ­ga Raa­si­ku Las­te­hoid ühen­dust võt­ma, kon­tak­tid leiab nen­de Fa­ce­boo­ki le­helt.

„Loo­da­me vä­ga, et saa­me pääs­tea­me­tilt, ter­vi­sea­me­tilt, põl­lu­ma­jan­dus- ja toi­dua­me­tilt va­ja­li­kud koos­kõ­las­tu­sed, see­jä­rel te­ge­vus­loa ning saa­me 6. det­semb­ril esi­me­se rüh­ma ava­da,“ sõ­nas Maar­ja Si­kut.

Kui nõud­lust on, ava­tak­se tei­ne rühm märt­sis. Las­te­hoiu loo­jad on ju­ba mõel­nud ka hoiust ko­hus­tus­li­ku ha­ri­dusp­rog­ram­mi­ga era­las­teaiaks kas­va­mi­se­le: „Lä­heb um­bes kuus kuud, et sel­leks va­ja­li­kud õp­pe­ka­vad ja muud do­ku­men­did kok­ku pan­na. Püüa­me nen­de­ga järg­mi­seks sü­gi­seks val­mis jõu­da.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 20. oktoobril
Järgmine artikkelKuusalu keskkooli jooksjaid saatis edu Harjumaa meistrivõistlustel