Vel­ko AV ka­sum in­ves­tee­ri­tak­se pea­mi­selt soo­jat­ras­si­des­se

1322

Vel­ko AV tee­nib kor­ra­lik­ku tu­lu, kin­ni­tas ju­ha­ta­ja MAR­GUS NÕL­VAK.

Vel­ko AV ju­ha­ta­ja Mar­gus Nõl­vak mär­kis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et Vel­ko AV aas­taa­ruan­de põh­jal on et­te­võ­te just­kui kah­ju­mis, kuid te­ge­li­kult tee­nib äri­te­ge­vu­sest kor­ra­lik­ku tu­lu, mil­le eest saab te­ha pal­ju in­ves­tee­rin­guid.
„Äri­te­ge­vu­se ka­sum en­ne fi­nants­ku­lu ja amor­ti­sat­sioo­ni ma­haar­va­mist on 350 000- 400 000 eu­rot aas­tas,“ sõ­nas ta.
Eel­mi­se aas­tal läks Vel­kol veel pa­re­mi­ni, ku­na saa­di ta­ga­si reo­vee­pu­has­tus­jaa­ma ehi­ta­nud et­te­võt­te pank­ro­ti tõt­tu „õh­ku“ jää­nud 50 000 eu­ro suu­ru­ne pan­ga­ga­ran­tii. See in­ves­tee­ri­ti reo­vee­pu­has­tus­jaa­ma set­te­väl­ja­ku ra­ja­mi­seks.
Ena­mik Vel­ko AV ka­su­mist tu­leb soo­ja­toot­mi­sest. Ku­na hak­ke­pui­du hind on läi­nud ma­da­la­maks, võiks sü­gi­sel, kui on tea­da uus hind, Keh­ras soo­ja­hin­da ise­gi alan­da­da, ar­vas Mar­gus Nõl­vak.
Soo­jat­ras­si­des­se on Vel­ko AV vii­ma­se kol­me aas­ta jook­sul in­ves­tee­ri­nud üle 800 000 eu­ro. Tä­na­vu in­ves­tee­ri­tak­se 180 000, kol­me järg­mi­se aas­ta jook­sul veel 500 000 eu­rot. Siis saab Keh­ra soo­jat­ras­si­de võr­gus­tik kor­da, kin­ni­tas Vel­ko AV ju­ha­ta­ja. 2019. aas­tal hak­kab Keh­ras soo­ja toot­ma SW Ener­gia, kes ehi­tab Väl­ja tä­na­va­le uue kat­la­ma­ja, Vel­ko AV jääb võr­guet­te­võt­teks.
Uue ühis­vee­vär­gi ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­nuid on Ani­ja val­las 350, lii­tu­ma­ta on um­bes 90 kin­nis­tut. Vel­ko AV juht üt­les, et koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga tu­leb sel­gi­ta­da, kes ja miks po­le lii­tu­nud, mil­li­sed on nen­de ma­ja­pi­da­mis­te koht­käit­lus­süs­tee­mid, kas vas­ta­vad nõue­te­le.
Vel­ko AV hal­dab um­bes 30 kor­te­re­la­mut, neist 18 on moo­dus­ta­nud ühis­tu, 12 on ühi­su­sed. Tu­le­vast aas­tast pea­vad kõi­gis kor­ter­ma­ja­des ole­ma moo­dus­ta­tud ühis­tud. Mar­gus Nõl­va­ku sõ­nul on ees­märk, et sel aas­tal luuak­se vä­he­malt 6-8 ühis­tut, üle­jää­nud 2018 al­gu­ses.
Eel­mi­sel aas­tal sõl­mi­ti val­la­va­lit­su­se­ga le­ping, et Vel­ko or­ga­ni­see­rib aia­maa­del te­ge­vust – an­nab neid ka­su­tus­se, ta­gab aia­maa­de mär­gis­tu­se, kor­ral­dab hal­dus­tee­nust, kont­rol­lib hea­kor­da. Mõ­nes aia­maa­piir­kon­nas on käi­mas aru­te­lud, et moo­dus­ta­da MTÜd ja aia­maa­pi­da­jad saak­sid as­tu­da MTÜ liik­meks.

Eelmine artikkelBus­si­sõit­ja­te mu­re
Järgmine artikkelÜhi­ne­mi­se lä­vel Aeg­vii­du vald elab spor­di­hoo­ne oo­tu­ses