Valit­su­se eel­nõu har­ju­tus­väl­ja­de­ga seo­tud hü­vi­tis­te koh­ta

23
Suur osa Kaitseväe keskpolügoonist asub Kuusalu vallas, Soodla harjutusväli Anija vallas.

Kait­se­mi­nis­tee­rium saa­tis koos­kõ­las­tus­rin­gi­le va­ba­rii­gi va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõu „Kait­se­väe ja Kait­se­lii­du har­ju­tus­väl­ja­ga seo­ses hü­vi­ti­se maks­mi­se tin­gi­mu­sed ja kord“. Eel­nõu koos se­le­tus­kir­ja­ga saa­de­ti ar­va­mu­se and­mi­seks ka se­da puu­du­ta­va­te­le oma­va­lit­sus­te­le, seal­hul­gas Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le. Koos­kõ­las­tust oo­da­tak­se hil­je­malt 18. au­gus­til.

Mää­rus hak­kab re­gu­lee­ri­ma hü­vi­ti­se maks­mist oma­va­lit­sus­te­le, kel­le ter­ri­too­riu­mil paik­neb har­ju­tus­vä­li, kel­le ta­ris­tut sel­le ka­su­ta­mi­ne olu­li­selt puu­du­tab või ku­hu ula­tub sel­le ka­su­ta­mi­se­ga kaas­nev olu­li­ne häi­ring. Hü­vi­tist saa­vad eel­nõu jär­gi oma­va­lit­su­sed, kel­le ter­ri­too­riu­mil paik­neb har­ju­tus­vä­li ja har­ju­tus­väl­ja ümb­rit­sev mõ­jua­la, mil­lel on ehi­tis­re­gist­ris­se kan­tud elu­ruu­mid. Mõ­jua­la ula­tus mää­ra­tak­se sõl­tu­valt har­ju­tus­väl­jal ka­su­ta­ta­va­test rel­va­lii­ki­dest ja nen­de te­ki­ta­ta­va mü­ra­häi­rin­gu tu­ge­vu­sest. Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni, Sood­la, Sir­ga­la ja Nur­si­pa­lu har­ju­tus­väl­ja­de pu­hul on mõ­jua­la 4 ki­lo­meet­rit har­ju­tus­väl­ja pii­rist, Kloo­ga ja Ki­ke­pe­ra har­ju­tus­väl­jal 3 ning Män­ni­ku har­ju­tus­väl­jal 1 ki­lo­mee­ter.

Vas­ta­valt eel­nõu­le mää­rab kait­se­mi­nis­ter igal aas­tal hil­je­malt 1. veeb­rua­riks hü­vi­ti­se sum­ma, mis maks­tak­se oma­va­lit­sus­te­le har­ju­tus­väl­ja ka­su­ta­mi­se­ga kaas­ne­va olu­li­se häi­rin­gu hü­vi­ta­mi­seks. See peab ole­ma vas­ta­vu­ses har­ju­tus­väl­ja­de ka­su­ta­mi­se ja aren­da­mi­se­ga kaas­ne­va häi­rin­gu­ga ela­ni­ke­le ning või­mal­da­ma oma­va­lit­su­sel ra­ken­da­da häi­rin­gu kom­pen­see­ri­mi­seks va­ja­lik­ke meet­meid. Hü­vi­ti­sest kol­man­di­ku moo­dus­tab har­ju­tus­väl­ja ja sel­le mõ­jua­la pin­da­la hü­vi­tis ning kaks kol­man­dik­ku elu­ruu­mi­de hü­vi­tis. Hü­vi­tist maks­tak­se sih­tots­tar­be­li­selt har­ju­tus­väl­ja­ga kaas­ne­va olu­li­se häi­rin­gu hü­vi­ta­mi­seks.

Käe­so­le­val aas­tal saa­vad oma­va­lit­su­sed hü­vi­tist vas­ta­valt hea­de ka­vat­sus­te kok­ku­lep­pe­le. Kui see on väik­sem, kui uue mää­ru­se eel­nõu jär­gi 2024. aas­taks ka­van­da­tud hü­vi­tis, maks­tak­se 2023. aas­ta koh­ta hü­vi­tist suu­re­mas sum­mas. Eel­nõus on ka kirjas, kui suu­re nii­ni­me­ta­tud ta­lu­mis­ta­su 16 oma­va­lit­sust tä­na­vu saa­vad. Ani­ja vald saaks vas­ta­vat va­ra­se­ma­le le­pin­gu­le 35 571,64 eu­rot, uue mää­ru­se jär­gi saab 56 805 eu­rot, Kuu­sa­lu vald saaks le­pin­gu jär­gi 142 160, 88 eu­rot, uue mää­ru­se­ga saab 150 715 eu­rot. Kõi­ge suu­re­mat hü­vi­tist, 328 846 eu­rot, ha­ka­tak­se eel­nõu ko­ha­selt maks­ma Ta­pa lin­na­le. Har­ju­maalt saa­vad se­da veel Kii­li vald ja Sa­ku vald, vas­ta­valt 86 550 ja 28 080 eu­rot, nen­de ter­ri­too­riu­mil asub Män­ni­ku har­ju­tus­vä­li, ning Lää­ne-Har­ju vald, kus asub Kloo­ga har­ju­tus­vä­li, sel­le eest on ta­lu­mis­ta­su 121 198 eu­rot.

Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­ju­hid ei ole hü­vi­tis­te ar­vu­ta­mi­se­ga nõus
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et mi­nis­tee­riu­mist saa­de­tud eel­nõud on aru­ta­tud vo­li­ko­gu aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­nis ning piir­kon­na ini­mes­te­ga, kind­las­ti saa­de­tak­se sel­le­le vas­tu­lau­se.

„Ta­hak­si­me täp­se­mat sel­gust hü­vi­ti­se ar­ves­ta­mi­se koh­ta. Se­ni on Ani­ja val­la­le Sood­la har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­de eest maks­tud 35 000 eu­rot hü­vi­tist aas­tas, ei saa aru, kas nüüd, kui har­ju­tu­sa­la laien­da­tak­se, hak­ka­me­gi saa­ma 56 000 eu­rot. See po­le kind­las­ti pii­sav,“ lau­sus ta.

Ta tõi näi­teks, et Kii­li vald, mil­le mõ­jua­las on Män­ni­ku har­ju­tus­vä­li, kus las­tak­se pea­mi­selt kä­si­rel­va­dest, hak­kab eel­nõu jär­gi saa­ma 30 000 eu­ro võr­ra suu­re­mat hü­vi­tist kui Ani­ja vald, kus asub Sood­la har­ju­tus­vä­li ja mi­da mõ­ju­tab kesk­po­lü­goon, kus õp­pus­tel las­tak­se suu­re­ka­liib­ri­lis­test rel­va­dest: „Män­ni­kul on küll har­ju­tus­väl­ja mõ­jua­la üks ki­lo­mee­ter, meil siin ne­li, aga ik­ka­gi po­le see mi­nu ar­va­tes loo­gi­li­ne. Sood­la ha­ju­tus­väl­ja lä­he­dal on asus­tus hõ­re, kuid sel­le ja kesk­po­lü­goo­ni mõ­ju ula­tub pal­ju kau­ge­ma­le kui 4 ki­lo­meet­rit. Neist pii­ri­dest jää­vad väl­ja Sood­la ja Pil­la­pa­lu kü­lad ning Aeg­vii­du ja Pil­la­pa­lu va­he­li­ne ala, mi­da har­ju­tus­väl­jal toi­muv kind­las­ti mõ­ju­tab. Kui kesk­po­lü­goo­nil või Sood­la har­ju­tu­sa­lal käib kõ­vem pauk, vä­ri­se­vad uk­sed-ak­nad ka Sood­las, Pil­la­pa­lus ja Aeg­vii­dus.“

Rii­vo Noor on se­da meelt, et hü­vi­tis­te ar­vu­ta­mi­sel tu­leks mü­ra­reos­tust roh­kem ar­ves­se võt­ta: „Au­to­maa­di­tä­rin ja hau­bit­sa­põ­ma­kas on kar­di­naal­selt eri­ne­vad, suu­re­ka­liib­ri­lis­te rel­va­de pu­hul peaks mõ­jua­la ole­ma tun­du­valt suu­rem kui vaid ne­li ki­lo­meet­rit.“

Ta li­sas, et hü­vi­ti­se ar­vu­ta­mi­sel po­le ar­ves­ta­tud ka liik­lus­häi­rin­gut – suu­ri sõ­ja­ma­si­na­te ko­lon­ne, mis Pii­be maan­teel õp­pus­te ajal hak­ka­vad sõit­ma.

Val­la­va­nem on nör­di­nud, et eel­nõu koos­ta­mis­se ei kaa­sa­tud oma­va­lit­su­si: „Kui ne­li aas­tat ta­ga­si koos Kuu­sa­lu ja Ta­pa too­nas­te val­la­va­ne­ma­te­ga käi­si­me kait­se­mi­nis­tee­riu­mis ta­lu­mis­ta­su­sid kü­si­mas ning aru­ta­si­me, mil­le alu­sel on kõi­ge õi­gem häi­rin­guid kom­pen­see­ri­da, siis prae­gu­se va­le­mi väl­ja­töö­ta­mis­se meid ei kaa­sa­tud, öel­di vaid, et as­ja­ga te­gel­dak­se. Tun­dub, et amet­ni­kud on laua ta­ga liht­salt sirk­li­ga joo­ni tõm­ma­nud, po­le ana­lüü­si­tud ega mõel­dud, kui­das iga har­ju­tus­vä­li ko­gu­kon­na elu mõ­ju­tab. Kui nel­ja ki­lo­meet­ri pii­rist väl­jas on näi­teks 2000 ela­ni­ku­ga asu­la, ei loe see enam mi­da­gi, seal­seid ini­me­si har­ju­tus­väl­jal toi­muv just­kui ei mõ­ju­ta. See on kuiv ma­te­maa­ti­ka, hü­vi­ti­se ar­vu­ta­mi­sel on jäe­tud ar­ves­se võt­ma­ta loo­mu­li­kud ja loo­gi­li­sed alu­sed.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt sõ­nas, et va­lit­su­se mää­ru­se eel­nõud po­le jõu­tud veel aru­ta­da kuid see on te­ma hin­nan­gul suur pet­tu­mus, loo­de­ti tun­du­valt suu­re­mat ta­lu­mis­ta­su kui 150 000 eu­rot.

„On hea, et Kuu­sa­lu val­la hü­vi­tis suu­re­neb sel­lel aas­tal 8000 eu­ro võr­ra. Kuid ar­ves­ta­des, kui mär­ki­mis­väär­selt on plaa­nis laien­da­da Sood­la har­ju­tus­väl­ja, ei saa me nõus­tu­da, et ka edas­pi­di jääb see 150 000 eu­ro­le. Eri­ti nüüd, kus maa­mak­su tee­ma on vä­ga ak­tuaal­ne ning on tea­da, et vä­ga suur osa Kuu­sa­lu val­la ter­ri­too­riu­mist on kesk­po­lü­goo­ni all, mil­lelt maa­mak­su lae­kub mi­ni­maal­selt,“ lau­sus Ter­je Kraan­velt.

Ka te­ma on se­da meelt, et kesk­po­lü­goo­nil ja Sood­la har­ju­tus­väl­jal toi­muv mõ­ju­tab ela­nik­ke tun­du­valt kau­ge­mal kui vaid 4 ki­lo­meet­ri raa­diu­ses: „Ka­vat­se­me se­da ka mi­nis­tee­riu­mi­le vas­ta­ta. Kuu­sa­lu ale­vik jääb nel­ja­ki­lo­meet­ri­sest mõ­ju­piir­kon­nast väl­ja, kuid on sel­ge, kui har­ju­tus­väl­jal toi­mu­vad lask­mi­sed uu­test vä­ge­va­test rel­va­dest, ei jää Kuu­sa­lu sel­lest kui­da­gi mõ­ju­ta­ma­ta. Ale­vik on ol­nud ko­gu aeg po­lü­goo­ni mõ­jus­fää­ris ning har­ju­tu­sa­la laie­ne­mi­se­ga saab see veel ak­tuaal­se­maks tee­maks, ku­na har­ju­tu­si on plaa­nis ha­ka­ta lä­bi vii­ma se­ni­sest olu­li­selt roh­kem.“

Eelmine artikkelLahe­maa maao­ma­ni­kud jää­vad il­ma maa ka­su­tu­sõi­gu­sest
Järgmine artikkelAlavere ja Kehra supluskohas ei tasu ujuda