VÄR­NER LOOTS­MANN sai Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu asee­si­me­heks

1178

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis 31. det­semb­ri is­tun­gil sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Vär­ner Loots­man­ni Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast 10 poolt­hää­le­ga, üks hää­le­tus­se­del oli keh­te­tu. Is­tun­gil osa­le­sid 19st vo­li­ni­kust 18, asee­si­me­he va­li­mis­test võt­sid osa 11 vo­li­nik­ku – ko­gu uus koa­lit­sioon ehk va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du 8 vo­li­nik­ku, Kes­k­era­kon­na 1 ja Re­for­mie­ra­kon­na 1 vo­li­nik ning Ma­dis Jõ­gi opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Opo­sit­sioo­ni 6 vo­li­nik­ku vo­li­ko­gu asee­si­me­he va­li­mi­sel ei osa­le­nud, taas vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed saa­nud Su­lev Vald­maa oli sel­leks ajaks is­tun­gilt lah­ku­nud.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas eel­mi­sel is­tun­gil val­la­va­ne­maks va­li­tud Ur­mas Kirt­si et­te­pa­ne­kul 10 poolt­hää­le­ga uue val­la­va­lit­su­se 6liik­me­li­se­na: pea­le val­la­va­ne­ma on sel­les va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du Kau­po Par­ve ja Mart Laan­pe­re, Kesk­e­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hil­le­ri Trei­salt ja Jaa­nus Hein ning Re­for­mie­ra­kon­nast Priit Tam­mets. Opo­sit­sioon hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud.

Val­la­va­ne­ma töö­ta­suks kin­ni­ta­ti vas­ta­valt Vär­ner Loots­man­ni et­te­pa­ne­ku­le 10 poolt­hää­le­ga 2900 eu­rot kuus ning val­la­va­ne­ma­le maks­ta­vaks isik­li­ku sõi­duau­to ka­su­ta­mi­se kom­pen­sat­sioo­niks 0,30 eu­rot ki­lo­meet­ri eest ja mo­biil­si­de­tee­nu­se mak­su­mu­se piir­mää­raks 60 eu­rot kuus. Ka sel­le ot­su­se hää­le­ta­mi­ses opo­sit­sioon ei osa­le­nud. Vär­ner Loots­mann li­sas, et eel­mi­se val­la­va­ne­ma töö­ta­su oli 1000 eu­rot roh­kem – 3900 eu­rot kuus.

Su­lev Vald­maa te­gi et­te­pa­ne­ku kom­pen­see­ri­da val­la­va­ne­ma­le isik­li­ku sõi­duau­to ka­su­ta­mist ku­ni 350 ki­lo­meet­ri ula­tu­ses kuus vas­ta­valt sõi­du­päe­vi­ku­le, kuid se­da et­te­pa­ne­kut hää­le­tu­se­le ei pan­dud, ku­na ena­mus oli Vär­ner Loots­man­ni et­te­pa­ne­ku poolt.

Is­tun­gil va­li­ti veel vo­li­ko­gu kol­me ko­mis­jo­ni esi­me­hed ja asee­si­me­hed. Sa­la­ja­ses hää­le­ta­mi­ses osa­les ka opo­sit­sioon.

Ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he kan­di­daa­ti­deks esi­tas koa­lit­sioon Kal­mer Märt­so­ni ja Vär­ner Loots­man­ni. Opo­sit­sioo­ni kan­di­daat oli And­res Hein­ver. Vär­ner Loots­mann taan­das en­nast. Ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti 10 poolt­hää­le­ga Kal­mer Märt­son ja asee­si­me­heks And­res Hein­ver 7 poolt­hää­le­ga.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he kan­di­daa­did koa­lit­sioo­nil olid Ur­mo Ris­ti­saar ja Kris­ti Ve­te­maa. Opo­sit­sioon esi­tas kan­di­daa­diks Mait Kröönst­rö­mi. Kris­ti Ve­te­maa taan­das en­da kan­di­da­tuu­ri. Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Ur­mo Ris­ti­saar 10 ja asee­si­me­heks Mait Kröönst­röm 7 poolt­hää­le­ga.

Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni esi­me­he ja asee­si­me­he kan­di­daa­ti­deks pak­kus koa­lit­sioon Enn Kirs­ma­ni ja Il­vard Ee­rik­soo. Opo­sit­sioo­ni kan­di­daat oli Avo Vest. Il­vard Ee­rik­soo taan­das en­nast. Ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­ti Enn Kirs­man 10 ja asee­si­me­heks Avo Vest 7 poolt­hää­le­ga.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas 10 poolt­hää­le­ga ka vo­li­ko­gu ja ko­mis­jo­ni­de tööst osa­võ­tu eest maks­ta­vad hü­vi­tu­sed, opo­sit­sioon hää­le­ta­mi­ses ei osa­le­nud. Vo­li­ko­gu esi­me­he­le maks­tak­se hü­vi­tu­seks 1000 eu­rot kuus, se­ni­ne hü­vi­tus oli 820 eu­rot. Vo­li­ko­gu asee­si­mees saab hü­vi­tu­seks 500 eu­rot kuus, se­ni sai 147 eu­rot. Vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te­le maks­tak­se hü­vi­tu­seks 200 eu­rot koo­so­le­ku eest ühes kuus, se­ni maks­ti 110 eu­rot ning ko­mis­jo­ni­de liik­me­te­le 40 eu­rot, se­ni oli 12 eu­rot. Vo­li­ko­gu liik­me­te­le, väl­jaar­va­tud esi­me­he­le ja asee­si­me­he­le, maks­tak­se 100 eu­rot ka­lend­ri­kuus, kuid mit­te juu­lis, se­ni maks­ti 60 eu­rot.

Eelmine artikkelAni­ja val­la meis­ter saa­li­jalg­pal­lis on Ret­ro Com­pa­ny
Järgmine artikkelLahin­gu­väl­ja­le Keh­rast ron­gi­ga