Vane­mad ei ole ra­hul Keh­ra las­teae­da­de toi­du­ra­ha vä­hen­da­mi­se­ga ee­lar­ves

1944

Keh­ra Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re hoo­le­ko­gud pöör­du­sid vo­li­ko­gu poo­le soo­vi­ga, et 2017. aas­ta ee­lar­ves ei vä­hen­da­taks las­teae­da­de toit­lus­ta­mi­seks ka­van­da­tud ra­ha­sum­mat.

Keh­ra Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re las­teaia­le val­mis­ta­tak­se söök Keh­ra güm­naa­siu­mi köö­gis. Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves ka­van­da­ti koo­li­toi­du­le – Keh­ra koo­li­le ja ka­he­le las­teaia­le toi­duai­ne­te ost­mi­seks – 107 048 eu­rot, mis on 15 500 eu­rot vä­hem, kui eel­mi­sel aas­tal. Jaa­nua­ris saa­tis Le­pat­rii­nu las­teaia hoo­le­ko­gu ja eel­mi­sel nä­da­lal Las­te­ta­re hoo­le­ko­gu vo­li­ko­gu­le kir­ja, mis soo­vi­sid, et koo­li­toi­du ra­ha ee­lar­ves ei kär­bi­taks.
Le­pat­rii­nu hoo­le­ko­gu mär­kis, et toi­du­ku­lu vä­hen­da­mi­ne po­le loo­gi­li­ne olu­kor­ras, kus too­rai­ne hind tõu­seb. Nad soo­vi­sid, et too­rai­ne­te va­li­kul ar­ves­ta­tak­se, et toi­duai­ned olek­sid värs­ked, ter­vis­li­kud, Ees­ti pä­ri­to­lu, mit­te kül­mu­ta­tud ning toit mit­me­ke­si­ne ja ea­ko­ha­ne. Ee­lar­ve kär­pi­mi­se ase­mel oleks mõist­lik las­teae­da­de ja koo­li­köö­gi koos­töös täiustada ole­ma­so­le­vat me­nüüd, et toe­ta­da las­te ter­vis­lik­ku toi­tu­mist las­teaias, mär­gi­ti pöör­du­mi­ses.
Ka Las­te­ta­re hoo­le­ko­gu esi­me­he pöör­du­mi­ses lei­tak­se, et toi­du­ra­ha vä­hen­da­mi­se ase­mel tu­leks mõel­da las­te­le ter­vis­li­ku­ma toi­du pak­ku­mi­se­le.
Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aru­tas tee­mat eel­mi­sel nel­ja­päe­val, 9. veeb­rua­ril toi­mu­nud is­tun­gil en­ne tä­na­vu­se val­laee­lar­ve kin­ni­ta­mist. Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et kui vaa­da­ta koo­li­toi­duee­lar­ve te­ge­lik­ku täit­mist 2016. aas­tal, siis on sel­le aas­ta ee­lar­ves Keh­ra koo­li­le-las­teae­da­de­le mõel­dud toi­du­ra­ha hoo­pis 10 000 eu­ro võr­ra suu­rem, ku­na 2016. aas­tal ku­lu­ta­ti Keh­ra koo­li­toi­du ost­mi­seks reaal­selt 97 000 eu­rot.
„Pla­nee­ri­me ja koos­ta­me ee­lar­vet te­ge­li­ke va­ja­dus­te ja ku­lu­de jär­gi. Jä­re­li­kult on Keh­ra koo­li ja ka­he las­teaia toit­lus­ta­mi­seks sel­lel aas­tal te­ge­lik va­ja­dus 10 000 eu­ro võr­ra suu­rem kui eel­mi­sel aas­tal,“ sõ­nas ta.
Miks ku­lu­ta­ti eel­mi­sel aas­tal Keh­ra koo­li ja las­teae­da­de toi­du­le 25 000 eu­rot ka­van­da­tust vä­hem, põh­jen­das abi­val­la­va­nem sel­le­ga, et õpi­las­te arv on aas­ta­te lõi­kes kõi­kuv: „Sel­le ar­velt ei vä­he­ne kind­las­ti õpi­las­te toit­lus­ta­mi­ne.“
Jaan Oruaas kü­sis, kas val­la­va­lit­su­sel on te­ge­vusp­laan, kui­das kõr­val­da­da las­te­va­ne­ma­te väl­ja­too­dud mu­red, et las­teae­da­des pa­ku­tav toit po­le pii­sa­valt mit­me­külg­ne ja ter­vis­lik.
Mar­ge Ra­ja vas­tas, et 15. det­semb­ril käis Keh­ra koo­lis ter­vi­se­kait­sea­met­nik ning te­ma koos­ta­tud kont­rol­lak­tis ei ole koo­li söök­la ja toi­du koh­ta üht­ki puu­dust ega et­te­kir­ju­tust: „Li­saks sel­le­le oli põ­hi­li­selt Tal­lin­na koo­li­des-las­te­aeda­des käi­nud ter­vi­se­kait­se­a­met­ni­ku sub­jek­tiiv­ne hin­nang, et ta po­le am­mu näi­nud nii häs­ti ja mit­me­ke­si­selt koos­ta­tud me­nüüd.“
Abi­val­la­va­nem li­sas, et igal aas­tal on Keh­ra koo­lis vä­he­malt üks koo­so­lek, kus rää­gi­tak­se, kui­das muu­ta koo­li- ja las­teaia­las­te toit­lus­ta­mi­ne pa­re­maks ja ter­vis­li­ku­maks: „Tun­dub, et asi on läi­nud pa­re­maks, kui oli kaks-kolm aas­tat ta­ga­si. Aga te­ge­le­me tee­ma­ga loo­mu­li­kult eda­si.“
Vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­laee­l­ar­ve, kus Keh­ra koo­li ja ka­he las­teaia toit­lus­ta­mi­seks on ka­van­da­tud 107 048 eu­rot.
Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni esi­mees Kai­sa Tam­ki­vi kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kõik val­la­va­lit­su­se esi­ta­tud ar­gu­men­did on aru­saa­da­vad, kuid pe­ree­ma­na ei mõis­ta ta – kui on nä­ha, et toi­du­ra­ha jääb üle, miks ei os­te­ta sel­le eest las­te­le kva­li­teet­se­maid ja ter­vis­li­ku­maid toi­duai­neid.
„On pä­ris kurb, et eel­mi­sel aas­tal jäi suur sum­ma toi­du­ra­hast ka­su­ta­ma­ta. Kas meie koo­li­de-las­teae­da­de söö­gi kva­li­teet on tões­ti nii heal ta­se­mel, et meil po­le va­ja ko­gu et­te­näh­tud ära ku­lu­ta­da?“ kü­sis ta. „Kui mul on ra­ha üle, siis ma lu­ban oma las­te­le roh­kem ja veel kva­li­teet­se­mat toi­tu. Koo­li ja las­teae­da­des­se oleks või­nud os­ta kas või roh­kem por­gan­deid ter­vi­seamp­su­deks, jõu­lu­de ajal man­da­rii­ne või ka näi­teks hur­maad nei­le las­te­le, kes on tsit­rus­te vas­tu al­ler­gi­li­sed.“

Eelmine artikkelKõrge riiklik tunnustus
Järgmine artikkelKin­ni­ta­ti Ani­ja val­la 2017. aas­ta ee­lar­ve