Vallavalitsus teeb Keh­ra sot­siaa­le­la­mu keld­ris­se var­ju­paiga

351
Kehra sotsiaalelamu.

Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das re­serv­fon­dist li­gi 21 000 eu­rot Keh­ras var­ju­pai­ga­tee­nu­se pak­ku­mi­seks. Var­ju­pai­ga jaoks ko­han­da­tak­se Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaa­le­la­mu keld­ri­ruu­mid.

Abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja sel­gi­tas, et var­ju­pai­ga­tee­nus on üks sot­siaal­hoo­le­kan­de­sea­du­se­ga oma­va­lit­sus­te­le pan­dud ko­hus­tus. Tee­nu­se ees­märk on kind­lus­ta­da aju­ti­ne öö­bi­mis­koht täi­sea­li­se­le isi­ku­le, kes ei ole või­me­li­ne en­da­le öö­bi­mis­koh­ta leid­ma.

„Ole­me sot­siaal­tee­nus­te loo­mi­sel läh­tu­nud va­ja­du­sest. Keh­ras on sot­siaa­le­la­mu, kus pa­ku­me sot­siaa­le­lua­se­me­tee­nust, kuid on ini­me­si, kes ei va­ja elua­se­me-, vaid var­ju­pai­ga­tee­nust,“ sõ­nas Mar­ge Ra­ja.

Ta rää­kis, et ala­tes sel­lest ke­va­dest on nii­su­gu­seid ini­me­si, kel puu­dub ala­li­ne elu­koht ja pea­va­ri, suu­rus­jär­gus 5: „Nad on Ani­ja val­la ela­ni­kud, kes ae­g-a­jalt rei­si­vad möö­da Ees­ti­maad rin­gi ning kui sat­u­vad vä­ga õn­ne­tus­se olu­kor­da, tu­le­vad siia ta­ga­si.“

Päe­vi vee­da­vad nad ena­mas­ti Keh­ra kes­ku­ses, Gros­si poe ees, bus­sioo­te­pa­vil­jo­nis, par­gi­pin­ki­del.

Vas­ta­valt sea­du­se­le peab aju­ti­ses öö­bi­mis­ko­has ole­ma ta­ga­tud voo­di­koht, pe­se­mis­või­ma­lus ja tur­va­li­ne kesk­kond. Var­ju­paik te­hak­se Keh­ra sot­siaa­l-e­la­mu Leht­met­sa kü­la pool­ses­se os­sa keld­ri­ruu­mi­des­se, kus ajal, mil hoo­nes asus kuns­ti­de­kool, oli koo­li koh­vik. Seal on 40 meet­ri­ne ruum, ku­hu ehi­ta­tak­se ma­ga­mis­tu­ba, WC ja du­ši­ruum. Eral­di sis­se­pääs var­ju­pai­ka hak­kab ole­ma ma­ja ta­gant.

„Var­ju­pai­gas on klien­ti­del või­ma­lus öö­bi­da, pes­ta, käia tua­le­tis, on või­ma­lus teed kee­ta, soo­jen­da­da toi­tu või val­mis­ta­da ker­ge­mat ei­net. Sot­siaa­le­la­mus saab ka­su­ta­da pe­su­ma­si­nat ja kui­va­tit, pan­na õh­tul rii­ded pes­su ja hom­mi­kul lah­ku­da kas pes­tud oma riie­te või sot­siaal­ma­jast an­tud pu­has­te rõi­vas­te­ga,“ rää­kis Mar­ge Ra­ja.

Ta li­sas, et kui var­ju­pai­ga tee­nu­se­le on soo­vi­jaid, tu­le­vad sin­na kind­lal kel­laa­jal töö­le öö­val­vu­rid, kes la­se­vad klien­did õh­tul sis­se ja hom­mi­kul saa­da­vad väl­ja.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor lau­sus, et mõ­ned elu ham­mas­ra­tas­te va­he­le jää­nud ini­me­sed on jää­nud eri põh­jus­tel oma ela­mis­pin­nast il­ma ning su­ve­pe­rioo­dil öö­bi­nud väl­jas: „Üks mees üt­les, et ma­gab sil­la all. Et sel­li­sed ini­me­sed kül­mal ajal tä­na­va­le ei jääks, ot­sus­ta­si­me val­la­va­lit­su­ses, et ei hak­ka var­ju­pai­ga ra­ja­mi­seks ra­ha ka­van­da­ma järg­mi­se aas­ta ee­lar­ves­se, vaid võ­ta­me re­serv­fon­dist. Sel­lel ajal, kui lä­heb vä­ga kül­maks, võib meil var­ju­pai­ka ju­ba va­ja ol­la.“

Val­la­va­lit­sus võt­tis var­ju­pai­ga­le ruu­mi­de ko­han­da­mi­seks kaks hin­na­pak­ku­mist. Le­ping sõl­mi­ti OÜ­ga An­ka’s Ehi­tu­se Grupp. Va­ja­li­kud tööd lä­he­vad maks­ma 20 988,96 eu­rot. Vas­ta­valt le­pin­gu­le pea­vad ruu­mid val­mi­ma 15. det­semb­riks. Ko­he pä­rast se­da on Mar­ge Ra­ja sõ­nul või­ma­lik seal abi­va­ja­jai­le var­ju­pai­ga­tee­nust pak­ku­da.

Eelmine artikkelLüm­fik­lii­nik tu­leb Kuu­sal­lu
Järgmine artikkelHC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt: vä­lisk­lu­bi pa­kub pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu