Lüm­fik­lii­nik tu­leb Kuu­sal­lu

165

Ko­roo­na­ke­va­de jä­rel Tal­lin­nas te­ge­vust alus­ta­nud lüm­fik­lii­nik Me­di Plus Es­to­nia teeb esi­me­se väl­ja­sõi­du maa­koh­ta Kuu­sal­lu. Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas võ­tab 24. no­vemb­ril vas­tu lüm­fi­te­ra­peut-tur­se­tespet­sia­list. Kuu­sa­lu va­li­ti pi­loot­väl­ja­sõi­du ko­haks tä­nu sel­le­le, et klii­ni­ku tu­run­du­se­ga te­ge­leb Triin Põll­maa Va­na­kü­last ning kaup­lu­se ju­ha­ta­ja on Kat­re Ka­ru Su­ru kü­last. Triin Põll­maa sel­gi­tas, et ot­sus­ta­ti tul­la rah­va­le lä­he­ma­le, te­ra­peu­di kon­sul­tat­sioo­ni­le oo­da­tak­se ini­me­si, kel on prob­lee­me tur­se­te­ga jal­ga­del või ka kä­tel: „Kui pä­rast päe­va­tööd on ja­lad-käed pais­tes või va­lu­ta­vad, siis ai­ta­vad komp­res­sioon­too­ted. Te­ra­peut vaa­tab, kas pii­sab pro­fü­lak­ti­kast või oleks va­ja vee­ni­laien­di­te tõt­tu pöör­du­da ars­ti poo­le.“ Kui hu­vi on pii­sa­valt, ol­lak­se val­mis ka edas­pi­di Kuu­sa­lus vas­tu­võt­te kor­ral­da­ma, mär­kis ta.

Eelmine artikkelEes­ti Raud­tee plaa­nib ron­gi­de kii­ru­se tõst­mi­seks õg­ven­da­mi­si
Järgmine artikkelVallavalitsus teeb Keh­ra sot­siaa­le­la­mu keld­ris­se var­ju­paiga