Val­la­va­lit­sus soo­vib Aru­kü­la rist­mi­kul piir­kii­ru­se alan­da­mist

166
Raa­si­ku val­la­va­nem RAUL SIEM Aru­kü­la rist­mi­ku juu­res: „Siit üle maan­tee lä­heb ka las­te koo­li­tee ja see po­le tur­va­li­ne.“

Det­semb­ri kes­kel saa­tis Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem trans­por­dia­me­ti­le kir­ja, mil­les mär­kis, et val­la­va­lit­su­se jaoks on aru­saa­ma­tu, miks La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la rist­mi­kul ei alan­da­tud lu­ba­tud piir­kii­rust 70 ki­lo­meet­rilt tun­nis pä­rast tee­re­mon­ti 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu, et nii oli kir­jas trans­por­dia­me­ti väl­jas­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­tes ning ka ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud han­ke­do­ku­men­ti­des. Val­la­va­nem tõi väl­ja, et rist­mik­ku ka­su­ta­vad Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­sel pool maan­teed ela­vad ini­me­sed, seal­hul­gas koo­li­lap­sed, sõi­du­tee üle­ta­mi­seks ning see ei ole ohu­tu, kui maan­teel sõi­de­tak­se suur­tel kii­rus­tel.

Mõ­ni päe­v pä­rast se­da, kui val­la­va­nem oli tei­nud trans­por­dia­me­ti­le kir­ja­li­ku pöör­du­mi­se, sai Aru­kü­la rist­mi­ku juu­res veoau­tolt löö­gi teed üle­ta­nud 10aas­ta­ne laps.

„Laps sai põ­ru­tu­se, õn­neks pää­ses hal­vi­mast. Ala­ti nii ker­gelt ei pruu­gi min­na, kuus aas­tat ta­ga­si jäi Aru­kü­la ala­jaa­ma juu­res teed üle­ta­nud ja­la­käi­ja au­to al­la ja huk­kus,“ lau­sub Raul Siem.

Väik­sem piir­kii­rus või val­gus­foor
Kui mul­lu su­vel re­mon­di­tud Aru­kü­la-Pe­nin­gi va­he­li­se maan­tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mist al­les ka­van­da­ti, saa­tis trans­por­dia­met pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ka val­la­va­lit­su­se­le koos­kõ­las­ta­mi­seks. Seal oli kir­jas, et Aru­kü­la rist­mi­kul alan­da­tak­se sõi­du­ki­te piir­kii­rust 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis.

„Kui põ­hip­ro­jekt 2021. aas­tal val­mis, oli sel­les rist­mi­ku alal piir­kii­ru­seks mär­gi­tud 70 ki­lo­meet­rit tun­nis. Ehk jäi val­la­va­lit­su­ses ka­he sil­ma va­he­le, kuid sel­le­le ei rea­gee­ri­tud ning vas­ta­ma­ta jät­mi­ne loe­ti koos­kõ­las­tu­seks. Al­les siis, kui eel­mi­sel aas­tal hak­ka­si­me maan­tee äär­de kerg­liik­lus­teed pro­jek­tee­ri­ma, avas­tas val­laar­hi­tekt, et rist­mi­ku­le on piir­kii­ru­seks ka­van­da­tud hoo­pis 70 ki­lo­meet­rit tun­nis,“ rää­gib val­la­va­nem.

Ta li­sab, et val­la­va­lit­sus on trans­por­dia­me­tist kü­si­nud, miks rist­mi­kua­la­le esial­gu pla­nee­ri­tud piir­kii­rust hil­jem tõs­te­ti, kuid sel­get vas­tust saa­nud ei ole.

Raul Sie­mi häm­mas­tab ka, et su­vel val­mi­nud rist­mi­ku­le ei teh­tud üle­käi­gu­ra­da ega eral­dus­saa­ri, nii et ja­la­käi­ja­tel tu­leb suur maan­tee kor­ra­ga üle­ta­da, mär­gi­tud on vaid üle­käi­gu­koht: „Tipp­tun­nil lii­gub seal pal­ju au­to­sid ning ja­la­käi­jail po­le tee üle­ta­mi­ne tur­va­li­ne, eri­ti tal­vel pi­me­dal ajal. Kõi­ge oht­li­kum on las­te­le, kes ei pruu­gi osa­ta hin­na­ta lii­ku­va­te sõi­du­ki­te kii­ru­seid ning sõi­du­ki­ju­hid ei pruu­gi ka lap­si mär­ga­ta.“

Ta toob näi­teks, et naa­ber­val­las Jü­ri ale­vi­kus on ko­has, kus ja­la­käi­jail on mui­du kee­ru­li­ne tur­va­li­selt teed üle­ta­da, val­gus­foor. Ka Aru­kü­la rist­mik­ku ai­taks val­gus­foor val­la­va­ne­ma ar­va­tes tur­va­li­se­maks muu­ta.

Ti­hea­sus­tu­sa­las 90 ki­lo­meet­rit tun­nis?
Tei­ne prob­leem, mil­le­le Raul Siem oma kir­jas trans­por­dia­me­ti tä­he­le­pa­nu ju­hib, on sa­ma tee lõik Aru­kü­la rist­mi­kust paar­sa­da meet­rit eda­si ku­ni Ka­le­si kü­la­ni. Seal on lu­ba­tud sõi­du­kii­rus 90 ki­lo­meet­rit tun­nis, val­la­va­lit­sus soo­vib, et alan­da­taks 70 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis. Ühe põh­ju­se­na ni­me­ta­ti trans­por­dia­me­ti­le maan­tee äär­de ka­van­da­ta­vat kerg­liik­lus­teed – kui lu­ba­tud sõi­du­kii­rus on väik­sem, on val­lal või­ma­lik pla­nee­ri­da kerg­liik­lus­tee maan­tee­le lä­he­ma­le.

„Se­da vä­hem peak­si­me rii­va­ma maan­tee­ga külg­ne­va­te krun­ti­de oma­ni­ke hu­ve, sest ei ole va­ja neilt nii pal­ju maad võõ­ran­da­ma või sea­da isik­lik ka­su­tu­sõi­gus,“ põh­jen­dab val­la­va­nem.

Ta li­sab, et trans­por­dia­met lu­bas pä­rast olu­kor­ra sel­gi­ta­mist vä­hen­da­da maan­tee ja kerg­liik­lus­tee va­he­li­se eral­dus­ri­ba laiust ehk an­dis nõu­so­le­ku pro­jek­tee­ri­da kerg­liik­lus­tee maan­tee­le lä­he­ma­le, kuid sõi­du­ki­te lu­ba­tud piir­kii­rust sel­lel tee­lõi­gul ei vä­hen­da­tud. Val­la­va­lit­sus on siis­ki se­da meelt, et piir­kii­ru­se alan­da­mi­ne on va­ja­lik, sest te­gu on si­su­li­selt ti­hea­sus­tu­sa­la­ga – Aru­kü­la ja Ka­le­si kü­la va­he­li­sed põl­lud on osa­li­selt elu­ma­ju täis ehi­ta­tud ning ehi­tus­te­ge­vus jät­kub, lä­hiaas­ta­tel val­mi­vad seal ka uued kor­ter­ma­jad.

Trans­por­dia­met po­le nõus
Trans­por­dia­me­ti kom­mu­ni­kat­sioo­nieks­pert Er­ki Var­ma mär­gib, et Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­ga on pee­tud mitu koo­so­le­kut kii­rus­režii­mi sel­gi­ta­mi­seks. Ta sel­gi­tab, et Aru­kü­la-La­ge­di-Pe­nin­gi rii­gi­tee kii­rus­režiim vaa­da­ti üle Aru­kü­la-Pe­nin­gi tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­sel ja ehi­tus­loa me­net­lu­ses. Ehi­tus­lu­ba ja pro­jekt ava­li­kus­ta­ti 2021. aas­ta su­vel ning ava­li­kus­ta­tud pro­jek­tis oli Aru­kü­la rist­mi­ku kii­rus­režiim 70 ki­lo­meet­rit tun­nis: „Ko­ha­lik oma­va­lit­sus pro­jek­ti ava­li­kus­ta­mi­se raa­mes oma sei­su­koh­ta ei aval­da­nud.“

Er­ki Var­ma rää­gib, et trans­por­dia­met hoiab kõr­val­maan­tee­del üle­rii­gi­li­selt üht­set liik­lus­kor­ral­dust, piir­kii­ru­seid kii­rust pii­ra­va­te mär­ki­de­ga ter­ve­tel tee­lõi­ku­del ei muu­de­ta, ka­su­ta­tud on soo­vi­tus­li­ke kii­ru­se­pii­ran­guid, va­ja­du­sel ka­su­ta­tak­se koht­pii­ran­guid.

„Vas­ta­valt liik­lus­sea­du­se­le keh­tib kõr­val­maan­tee­del asu­las piir­kii­rus ku­ni 50 ki­lo­meet­rit tun­nis ja asu­la­vä­li­selt ku­ni 90 ki­lo­meet­rit tun­nis. Juht peab ko­han­da­ma oma sõi­du­ki kii­ru­se olu­kor­ra­le vas­ta­vaks, kuid ei to­hi üle­ta­da suu­ri­mat lu­ba­tud kii­rust,“ lau­sub ta.

Täien­da­vaid kii­ru­se­pii­ran­guid keh­tes­ta­tak­se trans­por­dia­me­ti esin­da­ja sõ­nul siis, kui tu­le­ne­valt liik­lus­kesk­kon­nast ei ole ohud ju­hi­le ta­ju­ta­vad. Aru­kü­la-Pe­nin­gi rii­gi­tee on te­ma hin­nan­gul maan­tee tüü­pi, kus liik­lus­kesk­kond ja tee geo­meet­ria ei toe­ta piir­kii­ru­se alan­da­mist, ma­jad on teest kau­gel ning neid eral­da­vad teest he­kid: „An­tud ju­hul on te­gu maan­tee liik­lus­kesk­kon­na­ga, kus juht ei saa aru, miks ta peaks kii­ru­se vii­ma asu­la­kii­ru­se­le. Kui keh­tes­ta­da kii­rus­režiim, mil­lest liik­le­jad kin­ni ei pea, põh­jus­taks see oma­kor­da liik­lu­soh­tu, sest liik­le­jad hak­ka­vad üks­tei­se kii­rust ja käi­tu­mist va­les­ti hin­da­ma. Sel põh­ju­sel ei saa maan­tee liik­lus­kesk­kon­nas ker­ge­käe­li­selt kii­rus­režii­mi muu­ta ning sel­le­ga kat­se­ta­da.“

Trans­por­dia­me­ti kommuni-katsioonieks­pert li­sab, et Aru­kü­la rist­mi­ku piir­kon­nas on keh­tes­ta­tud kii­rus­režii­mist kin­ni­pi­da­mi­seks täien­da­va meet­me­na kii­rus­tab­lood, ohu­tust pa­ran­dab ka see, et rist­mi­ku piir­kond on val­gus­ta­tud.

„Mis puu­du­tab õn­ne­tust ja­la­käi­ja­ga, siis sel­lis­tel puh­ku­del on ala­ti olu­li­ne saa­da sel­gus, mis täp­selt ja mis põh­ju­sel juh­tus. See­jä­rel saab te­ha ot­su­seid, kas ja mil­li­seid muu­da­tu­si liik­lus­kesk­kon­nas ohu­tu­se ta­ga­mi­seks on va­ja te­ha,“ nen­dib Er­ki Var­ma.

Ja­la­käi­ja­te liik­le­mi­se Aru­kü­la rist­mi­kul muu­daks te­ma hin­nan­gul ohu­tu­maks jalg- ja jalg­rat­ta­tee ra­ja­mi­ne.

Val­la­va­lit­sus hak­kab ise liik­lust kor­ral­da­ma?
„Oma­va­lit­sus tun­neb ko­ha­lik­ke olu­sid kõi­ge pa­re­mi­ni, kuid trans­por­dia­met meie sei­su­koh­ta­de ja ar­va­mus­te­ga ei ar­ves­ta. Ole­me pä­ris pi­kalt rää­ki­nud ko­gu män­ni­kut lä­bi­va tee piir­kii­ru­se alan­da­mist 50 ki­lo­meet­ri­ni tun­nis, kuid ka see po­le õn­nes­tu­nud,“ on val­la­va­nem Raul Siem nõu­tu.

Ta tõ­deb, et see teeb kee­ru­li­seks ka aren­dus­te pla­nee­ri­mi­se – kee­ru­li­ne on lu­ba­da Aru­kü­la kes­ka­su­last tei­se­le poo­le maan­teed ela­muid ehi­ta­da, kui tur­va­list pää­su üle maan­tee ei ole. Tun­ne­li­te või sil­da­de abil ohu­tu üle­käik luua on tun­du­valt kal­lim, kui vä­hen­da­da piir­kii­rust, üt­leb ta.

Val­la­va­lit­sus oo­tab ära trans­por­dia­me­ti vas­tu­se, siis ot­sus­ta­tak­se, mi­da te­hak­se eda­si: „Kõi­ge täht­sam on prae­gu Aru­kü­la rist­mi­ku tur­va­li­seks muut­mi­ne. Kui trans­por­dia­met se­da ei tee, ei ole vä­lis­ta­tud, et ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se­na tu­leb meil ha­ka­ta rii­gi­maan­teel ise liik­lu­so­hu­tu­se ta­ga­mi­se­ga te­ge­le­ma.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu te­ha­se oma­nik plaa­nib ale­vik­ku ehi­ta­da kolm kor­ter­ma­ja
Järgmine artikkelPolitseiuudised