Kuu­sa­lu te­ha­se oma­nik plaa­nib ale­vik­ku ehi­ta­da kolm kor­ter­ma­ja

786
Kavandatava elamumaa krundi illustratsioon. Koostanud Guru Projekt OÜ.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus al­ga­tas Kuu­sa­lu te­ha­se ja sel­le lä­hiümb­ru­se de­tail­pla­nee­rin­gu, mis hõl­mab kok­ku 5,3 hek­ta­rit kin­nis­tu­tel Kuu­sa­lu tee 41 ja Kuu­sa­lu tee 43 ja Teh­ni­ka tä­na­val ning lä­hia­lal. Pla­nee­rin­gu­ga ja­ga­tak­se Kuu­sa­lu tee 41 kin­nis­tu ka­heks – li­gi 3,4 hek­ta­ri­le ehk toot­mis­hoo­ne­te­ga ala­le ka­van­da­tak­se täien­da­va toot­mis­hoo­ne ra­ja­mi­ne, li­gi 1,1 hek­ta­ri­le pla­nee­ri­tak­se kolm kor­te­r­ela­mut koos neid tee­nin­da­va­te abi­hoo­ne­te­ga, li­saks juur­de­pää­sud. Val­la­va­lit­sus li­sas pla­nee­rin­gus­se Kuu­sa­lu tee 43 kin­nis­tu, mis paik­neb te­ha­se vas­tas, seal on sõi­da-par­gi park­la, mi­da plaa­ni­tak­se ula­tus­li­ku­malt väl­ja ehi­ta­da ning ra­ja­da bus­sioo­te­pa­vil­jon.

Val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tas käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses de­tail­pla­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­du­se, sel­le ava­lik aru­te­lu toi­mub kol­ma­päe­va, 25. jaa­nua­ri õh­tul Kuu­sa­lu val­la­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la üt­les, et de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­se­ni ku­lub umbes pool­teist aas­tat, see­jä­rel on või­ma­lik alus­ta­da uute hoonete projekteerimisega.

Kuu­sa­lu tee 41, Kuu­sa­lu tee 43 ja Teh­ni­ka tä­na­va kin­nis­tu­te de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis. Ees all­pool kol­la­se­ga kolm kor­ter­ma­ja, si­ni­se­ga uued toot­mis­hoo­ned ning ülal park­lad ja bus­sioo­tea­la.

Kuu­sa­lu te­ha­se ala de­tailp­la­nee­rin­gu tel­li­ja on Kuu­sa­lu Te­has OÜ, ala­le ka­van­da­tak­se aken­de ja us­te toot­mi­se­ga te­ge­le­va Scan­di­nor OÜ pui­du­töös­tus­lin­na­kut. Scan­di­nor OÜ te­gev­juht, Kuu­sa­lu Te­has OÜ oma­nik Ma­dis Ta­rum tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pui­du­töös­tus­lin­nak on plaa­nis Kuu­sal­lu ra­ja­da hil­je­malt 2025. aas­taks. Sin­na tu­le­vad uus toot­mi­sük­sus ja kõr­va­let­te­võt­ted, mis või­mal­da­vad vä­hen­da­da sis­seos­te­tud tee­nu­se mah­tu.

Ta kir­jel­das, et te­ha­se alal paik­ne­vast kõi­ge suu­re­mast hoo­nest saab pui­dust us­te ja aken­de res­tau­ree­ri­mis- ja toot­mis­hoo­ne. Aken­de ja us­te toot­mi­se efek­tiiv­su­se ta­ga­mi­seks koon­da­tak­se lin­na­kus­se ka tarne­a­he­la tei­sed osa­li­sed. Pla­nee­rin­gu es­kii­sil suu­re hoo­ne kõr­va­le si­ni­se­na on mär­gi­tud tu­le­va­sed me­tal­li­töö­ko­da, pul­ber­vär­vi­mi­se tsehh, se­pi­ko­da. Scan­di­nor plaa­nib Kuu­sa­llu luua li­gi 120 töö­koh­ta.

Krun­di Kuu­sa­lu tee pool­ne külg te­hak­se ava­tu­maks, piir­deaed võe­tak­se ma­ha. Vä­ra­va­hoo­nes­se on ka­vas te­ha bist­roo ning sel­le kõr­val paik­ne­va toot­mis­hoo­ne Kuu­sa­lu tee pool­ses­se osas­se äri- ja bü­roo­pin­nad. Esi­me­se kor­ru­se suu­re­mad pin­nad ka­van­da­tak­se koos eral­di sis­se­pää­su­de­ga tä­na­valt, tei­se kor­ru­se bü­roo­ruu­mi­de pin­da­la on 30-40 ruut­meet­rit, et luua Ma­dis Ta­ru­mi sõ­nul ko­ha­li­ke­le et­te­võt­ja­te­le ja tee­nu­se osu­ta­ja­te­le tu­le­vi­kus pa­re­mad tin­gi­mu­sed Kuu­sa­lus töö­ta­mi­seks.

Kol­me­kor­ru­se­li­sed kor­ter­ma­jad
Pla­nee­rin­gu es­kii­sil on te­ha­se ala­le, ale­vi­ku kor­ter­ma­ja­de­le kõi­ge lä­he­mas­se, ida­pool­ses­se nur­ka ka­vas ehi­ta­da kolm kor­ter­ma­ja. Juur­de­pääs pla­nee­ri­tak­se sin­na Laa­ne tä­na­valt.

Ma­dis Ta­rum kom­men­tee­ris, et plaa­nis on ra­ja­da kolm kol­me­kor­ru­se­list kor­ter­ma­ja. Sõl­tu­valt pla­nee­rin­gust tu­leb igas­se maj­ja 15-20 ka­he- või kol­me­toa­list kor­te­rit. Kor­te­re­la­mud on mõel­dud te­ha­se töö­ta­ja­te elu­tin­gi­mus­te pa­ran­da­mi­seks.

Ma­dis Ta­rum: „Elu­ma­ja­de ehi­ta­mi­se al­gu­saeg sõl­tub pal­jus­ki sel­lest, kui­das su­jub kõr­va­lo­le­va toot­mis­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne ja Scan­di­no­ri ko­li­mi­ne uu­de hoo­nes­se.“

Park­la ja bus­si­pa­vil­jon
Val­la pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la sel­gi­tas, et vallavalitsus on kaalunud aleviku bussiooteala asukoha muutmist. Nüüd tekkis võimalus lahendada see koos tehase planeeringuga ja kaasati vastas asuv Kuusalu tee 43 kinnistu, ku­hu võiks kavandada sõida-pargi ala ja bus­sioo­te­ko­ha. Prae­gu­ne bus­sioo­tea­la asub ter­vi­se­kes­ku­se park­la juu­res, seal on ruu­mi vä­he ning kit­sas ja oht­lik lii­ku­da nii bus­si­del, au­to­del kui ka ja­la­käi­ja­tel.

Te­gu on Kuu­sa­lu val­la­le kuu­lu­va kin­nis­tu­ga, kehtiva detailplaneeringu järgi oli maa-ala­le ka­van­da­tud ra­ja­da ad­mi­nist­ra­tiiv- ja äri­kes­kus. Ku­na Kiiu mõis on re­konst­ruee­ri­tud val­la ad­mi­nist­ra­tiiv­hoo­ne­na ehk val­la­ma­ja­na, siis sel­list hoo­net Kuu­sa­lu tee 43 kin­nis­tu­le ei ra­ja­ta. Ka­di Raud­la: „De­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis on ava­li­kus­ta­tud, oo­ta­me kaasa mõtlema.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. jaanuaril
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus soo­vib Aru­kü­la rist­mi­kul piir­kii­ru­se alan­da­mist