Val­la­va­lit­sus ja RMK ei leid­nud Aru­kü­la män­ni­ku osas komp­ro­mis­si

665
Aruküla männik.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja RMK ei jõud­nud val­la üldp­la­nee­rin­gu sõ­nas­tu­ses kok­ku­lep­pe­le ning üldp­la­nee­rin­gu üle ot­sus­ta­mi­ne on taas ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis.

Pä­rast Raa­si­ku val­la uue üldp­la­nee­rin­gu ava­lik­ku väl­ja­pa­ne­kut ja aru­te­lu möö­du­nud sü­gi­sel jäid la­hen­da­ma­ta eri­meel­su­sed Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­ku­se­ga (RMK). Need olid seo­tud Aru­kü­la män­ni­ku­ga, kus on li­saks era- ja val­la­maa­de­le ka 31 hek­ta­rit rii­gi­met­sa. Val­la­va­lit­sus soo­vis üldp­la­nee­rin­gus sä­tes­ta­da, et män­ni­kus on la­ge­raie kee­la­tud, RMK pol­nud nõus ja soo­vi­tas sõ­nas­tust, et män­ni­kus ma­jan­da­tak­se met­sa oma­ni­ku ja oma­va­lit­su­se kok­ku­le­pi­tud ma­jan­da­mis­ka­va alu­sel. Ku­na üks­mee­le­le ei jõu­tud, kut­sus ra­han­dus­mi­nis­tee­rium vaid­le­va­te osa­pool­te esin­da­jad ühi­se­le nõu­pi­da­mi­se­le.

Det­semb­ri al­gu­ses toi­mu­nud kok­ku­saa­mi­se jä­rel tõ­de­ti, et nii val­la­va­lit­su­se kui RMK ees­märk on Aru­kü­la män­ni­ku säi­li­mi­ne, kuid nä­ge­mus, kui­das se­da hoi­da, on eri­nev. See­tõt­tu ot­sus­tas mi­nis­tee­rium pea­ta­da Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu heaks­kii­du üle ot­sus­ta­mi­se me­net­le­mi­se se­niks, ku­ni val­la­va­lit­sus an­nab tea­da, kas RMK­ga jõu­ti kok­ku­lep­pe­le või mit­te.

Üle ka­he kuu pi­da­sid Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja RMK kir­ja­va­he­tust, et püü­da lei­da üld­pla­nee­rin­gus Aru­kü­la män­ni­kut puu­du­ta­va­le osa­le mõ­le­ma­le so­bi­vat sõ­nas­tust. Kaks nä­da­lat ta­ga­si an­dis RMK pea­met­sa­ülem And­res Sepp val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et val­la­va­lit­su­se pa­ku­tud vii­ma­ne ver­sioon Aru­kü­la män­ni­kut puu­du­ta­va osa koh­ta üldp­la­nee­rin­gus on sar­na­ne sel­le­le, mil­lest sai vaid­lus al­gu­se, ning tea­tas, et RMK sel­le­ga ei nõus­tu.

Pä­rast se­da saa­tis Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le kir­ja, mil­les tea­tas, et val­la­va­lit­sus on RMK­ga va­he­ta­nud Aru­kü­la män­ni­ku tin­gi­mus­te koh­ta üldp­la­nee­rin­gus mit­meid ver­sioo­ne ja täp­sus­ta­nud sõ­nas­tust, kuid kok­ku­lep­pe­le po­le jõu­tud. Ta kin­ni­tas, et on kaks põ­hi­tin­gi­must, mil­lest oma­va­lit­sus ei ta­ga­ne – raie­töö­de lan­ki­de suu­rus män­ni­kus võib ol­la mak­si­maal­selt 1 hek­tar ning lan­gi­le tu­leb jät­ta säi­lik­puid või nen­de suu­re­maid grup­pe vä­he­malt 20 ti­hu­meet­rit ühe hek­ta­ri koh­ta.

Ka RMK pöör­dus ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi poo­le. Pea­met­saü­lem tõ­des, et va­he­peal ol­di Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­ga ju­ba peaae­gu kok­ku­lep­pe­ni jõud­mas – üldp­la­nee­rin­gu se­le­tus­kir­ja tekst oli vas­tu­võe­tav nii val­la­va­lit­su­se­le kui RMK­le – kuid vii­ma­ti­ses ver­sioo­nis oli taas lau­se, mis kee­lab Aru­kü­la män­ni­kus lõpp­raie. Ta kin­ni­tas, et RMK ei nõus­tu kind­las­ti val­la­va­lit­su­se li­sa­tud lau­se­ga, mis üt­leb, et män­ni­kus ma­jan­da­tak­se met­sa pü­si­met­sa­na see tä­hen­dab, et lõpp­raiet alal ei teh­ta.

Kas ra­han­dus­mi­nis­tee­rium kii­dab heaks?
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus rõ­hu­tab ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mi­le saa­de­tud kir­jas, et Ees­ti Va­ba­rii­gi põ­hi­sea­du­se ko­ha­selt ot­sus­ta­vad ja kor­ral­da­vad kõi­ki ko­ha­li­ku elu kü­si­mu­si ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed, kes te­gut­se­vad sea­dus­te alu­sel ise­seis­valt. Sa­mu­ti vii­da­tak­se pla­nee­ri­mis­sea­du­se­le, mil­le ko­ha­selt võib üldp­la­nee­rin­gu alu­sel sea­da kin­ni­so­man­di­le kit­sen­du­si ning üldp­la­nee­rin­gus läh­tu­tak­se oma­va­lit­su­se ruu­mi­lis­test va­ja­dus­test ja pla­nee­rin­gu ees­mär­gist.

Ka RMK vii­tab mit­me­le sea­du­se­le – vas­ta­valt met­sa­sea­du­se­le võib ko­ha­lik oma­va­lit­sus sea­da pii­ran­guid uuen­dus­raie te­ge­mi­sel raie­lii­gi­le ning la­ge­raie te­ge­mi­sel lan­gi suu­ru­se­le ja raie­va­nu­se­le, kuid se­da tu­leb te­ha koos­kõ­las maa­­oma­ni­ku­ga. See­tõt­tu leiab RMK, et Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gu­ga la­ge- ehk lõpp­raie kee­la­mi­ne Aru­kü­la män­ni­ku alal ei ole koos­kõ­las met­sa­sea­du­se ja muu­de õi­gu­sak­ti­de­ga.

Ku­na kok­ku­lep­pe­le ei jõu­tud, peab ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ku­jun­da­ma oma sei­su­ko­ha ning ot­sus­ta­ma, kas Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­rin­gut on või­ma­lik esi­ta­tud ku­jul heaks kii­ta või mit­te.

Eelmine artikkelKeh­ras ei ole koo­li­vorm po­piks saa­nud
Järgmine artikkelRaa­si­ku noor­te hea­te­ge­vus­kont­sert