Keh­ras ei ole koo­li­vorm po­piks saa­nud

826
Kuusalu kooli õpilased hakkavad kandma kollast, helesinist või tumesinist lühikeste varrukatega polosärki või sinist vesti.

Kuusalu kool võtab alates 1. septembrist kasutusele koolivormi, mis algklassidele on kohustuslik. Keh­ra güm­naa­siu­mis on koo­li­vorm teist õp­peaas­tat , selle kandmine pole kohustuslik. Koo­li­vor­mi ele­men­did on po­lop­luus, mi­da on va­li­kus 5 eri vär­vi, ning koo­li­lo­go­ga vest. Õpe­ta­jad tõ­de­vad, et koo­li­vorm po­le õpi­las­te seas kui­gi po­pu­laar­ne. Kui algk­las­si­lap­sed veel kan­na­vad, siis ala­tes teis­meeast se­da sel­ga pan­na ei ta­he­ta, soo­vi­tak­se üks­tei­sest eri­ne­da.

Kõi­ge usi­na­mad koo­li­vor­mi kand­jad on 4.a klas­si õpi­la­sed. Klas­si­ju­ha­ta­ja Rii­na Laan­de sõ­nab, et on sel­leks pi­da­nud pä­ris pal­ju vae­va nä­ge­ma.

„Rää­gin las­te­le jär­je­pi­de­valt, kui ilus on, kui neil koo­li­vor­mi pluus ja vest sel­jas. Ka va­ne­ma­te­ga rää­gib. Kui­gi on neid, kel­lel on vor­mi­riie­te suh­tes kin­del ei,“ lau­sub ta.

Klas­si 15 õpi­la­sest on ena­mik poi­sid, kel­lest vaid ka­hel ei ole koo­li­vor­mi. Tüd­ru­kuid on 4: „Eel­mi­sel aas­tal kand­sid koo­li­vor­mi, sel aas­tal enam ei ta­ha. Nad ju näe­vad, et va­ne­ma­te klas­si­de tüd­ru­kutel po­le koo­li­rii­deid.“

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal mär­gib, et era­koo­lis, kus ta va­rem töö­tas, oli koolivormi kandmine kohustuslik ja isegi seal oli sellega probleeme: „Sel­les mõt­tes oli seal liht­sam, et suur osa lap­se­va­ne­maist toe­tas koo­li­vor­mi, niiöel­da võit­lus käis ük­si­ku­te­ga. Kui­gi see oli pi­dev töö. Keh­ras on pii­sa­valt lap­se­va­ne­maid, kes on vä­ga koo­li­vor­mi poolt, kuid on ka neid, ke­da see ei hu­vi­ta.“

Ta tõ­deb, et kool on vor­mi pro­pa­gee­ri­mi­se jät­nud na­tu­ke soi­ku: „Plaa­ni­me ke­va­del te­ha kam­paa­niat, ka las­teae­da­des reklaamida, et sü­gi­sel uued esi­me­se klas­si lap­sed hak­kak­sid koo­li­vor­mi kand­ma.“

Eelmine artikkelKiiu las­teaia di­rek­to­ri kon­kurss
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus ja RMK ei leid­nud Aru­kü­la män­ni­ku osas komp­ro­mis­si