Vallavalitsus ei nõustunud Kuusalu I karjääri kaevandamisloaga

1281

Halduskohus kohustas vallavalitsust OÜ Steiger Inseneribüroo kaevandamisloa taotlust uuesti läbi vaatama.

Kuusalu vallavalitsus otsustas neljapäeval, 8. detsembril taas, et ei nõustu OÜle Steiger Inseneribüroo loa andmisega Kuusalu I liivakarjääri kaevandamiseks.
Vallavalitsus põhjendab, et hindamata on kaevandamise mõju väljakujunenud põhjaveerežiimile ja kohalikele salvkaevudele. Pole mõõdetud ega modelleeritud müra, kui kaevandamine käiks samaaegselt Kuusalu I ja Kuusalu II karjääris. Uue kaevanduse lisandumisega kaovad osad olemasolevad rekreatsioonialad. Kuusalu alevikus suureneb transpordikoormus ja tolmu levik.
Vallavalitsus otsustas teha keskkonnaametile ettepaneku algatada Kuusalu liivakarjääris keskkonnamõju hindamine (KMH). Kui KMH algatatakse, uurida Kuusalu I ja Kuusalu II karjääride võimalikku mõju Ilmastalu küla joogiveele, müra ja tolmu levikule. Uurida ka koosmõju Ilmastalu võimalikule tulevasele puurkaevule ja Balti Spooni puurkaevule, ka Loo ojale. Müra uurimisel hinnata Kuusalu I, II, III ja IV karjääride, Peterburi maantee ja tootmisettevõtete müra koosmõju. Negatiivsete koosmõjude korral palub vallavalitsus keskkonnaametil kaaluda kaevandamisloast keeldumist või täiendavate leevendavate tingimuste lisamist.
Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et vallavalitsus arvestas korraldust kinnitades volikogu keskkonnakomisjoni seisukohtadega. Komisjon arutas kaevandamisloa taotlust 16. novembril. Otsus langetati hääletades: komisjoni liikmetest 6 olid kaevandamisloa väljastamise vastu ja 3 olid poolt.
OÜ Steiger Inseneribüroo juht Erki Niitlaan sõnas vallavalitsuse otsust kommenteerides, et küsimused, millele on viidatud, on suures osas samad, mida arutati 2. novembril toimunud rahvakoos­olekul: „Lubasin siis, et tegeleme sisuliste küsimustega ja anname vastused. Kas see toimub KMH, ekspertiisi või muus vormis, on keskkonnaameti otsustada. Arvestades, et keskkonnaamet on juba selgitanud vallale, miks KMH algatamine pole vajalik, pean valla otsust tahtlikuks venitamiseks. Selle valguses on kummaline, et Ilmastalu kaevude veetaseme väidetav langus on kerkinud probleemiks meie taotluse menetlemise käigus, pole asutud välja selgitama, kas see võib olla põhjustatud käimasolevast kaevandamisest.“