Val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si aru­te­lud tu­le­vad Kuu­sa­lus ja Kol­ga­kü­las

86
KADI RAUDLA.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja -vo­li­ko­gu liik­me­test moo­dus­ta­tud üldp­la­nee­rin­gu töö­rühm ning fir­ma Hend­rik­son&Ko töö­ta­jad on lä­bi vaa­da­nud üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta teh­tud et­te­pa­ne­kud ja amet­kon­da­de kir­ja­li­kud sei­su­ko­had ning saat­nud nei­le vas­tu­sed. Tu­le­kul on ava­li­kud aru­te­lud – ree­de, 22. ap­ril­li õh­tul Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas ja es­mas­päe­va, 25. ap­ril­li õh­tul Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas.

Kuu­sa­lu val­la pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ka­di Raud­la sel­gi­tab, et Kol­ga­kü­las kä­sit­le­tak­se pea­mi­selt kü­la­sid, mil­le ala­de­le jääb La­he­maa rah­vus­park, ning Kuu­sa­lus muid kü­la­sid: „Kind­las­ti vas­ta­me mõ­le­mal pool ka teist piir­kon­da puu­du­ta­va­te­le ja ül­dis­te­le kü­si­mus­te­le, aga suu­res osas on La­he­maal ühed ning väl­jas­pool La­he­maad tei­sed mu­red. Kol­ga­kü­las­se on lu­ba­nud aru­te­lu­le tul­la ka kesk­kon­naa­me­ti esin­da­jad.“

La­he­maal on te­ma sõ­nul kee­ru­li­ne olu­kord kü­la­des, kus en­di­sed la­ge­dad alad on võ­sas­tu­nud või on pea­le kas­va­nud mets, kuid maao­ma­ni­kud on neid hoid­nud sel­leks, et tu­le­vi­kus sin­na ehi­ta­da. Kait­se-ees­kir­ja jär­gi met­sa ega ka pool­loo­dus­li­ke­le ro­hu­maa­de­le rah­vus­par­gis ehi­ta­da ei to­hi.

„Sel tee­mal on rää­gi­tud koh­tu­mis­tel kü­la­va­ne­ma­te ja kesk­kon­naa­me­ti esin­da­ja­te­ga. Osa­des vas­tus­tes et­te­pa­ne­ku­te­le on­gi see kü­si­mus jää­nud la­hen­da­ma­ta ning pea­me veel lä­bi­rää­ki­mi­si kesk­kon­naa­me­ti­ga. Ini­me­sed loo­da­vad, et val­la­va­lit­sus saab ai­da­ta ja uue üld­pla­nee­rin­gu­ga ehi­tus­või­ma­lu­si laien­da­da, aga üldp­la­nee­rin­gu­ga ei ole või­ma­lik muu­ta va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­ga keh­tes­ta­tud kait­se-ees­kir­ja. En­di­se Lok­sa val­la üldp­la­nee­ring, mis keh­tib tä­ni­ni, mää­ras suu­re­mad ehi­tu­sa­lad ja an­dis kaa­lut­lus­või­ma­lu­se.“

Ku­na kir­ju lae­kus üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si koh­ta kok­ku li­gi 150, on ava­li­kel aru­te­lu­del kõ­ne al­la tu­le­vaid tee­ma­sid pal­ju. Ka­di Raud­la kut­sub hu­vi­li­si osa­le­ma ning nen­dib, et kui­gi nii ree­del kui ka es­mas­päe­val saab aru­te­lu­des osa­le­da ka vee­bi kau­du, on rah­va­ma­ja­des va­he­tu oma­va­he­li­ne suht­lus aru­saa­mi­seks ja aru­ta­mi­seks pa­rem: „Kui on soov vee­biü­le­kan­de va­hen­du­sel kaa­sa rää­ki­da, peab en­dal ole­ma kaa­me­ra ja mik­ro­fo­ni­ga ar­vu­ti. Vee­bi­-koo­so­le­kul osa­le­mi­seks pa­lu­me võt­ta meie­ga ühen­dust, saa­da­me lin­gi. Meie poo­le on pöör­du­nud ini­me­sed ja uu­ri­nud, kas või­vad esi­ta­da kü­si­mu­si aru­te­lu­de­le tu­le­ma­ta, ning ole­me an­dud tea­da, et ka nii saab, aru­te­lu­del osa­le­mi­ne ei ole ko­hus­tus­lik. Meie ees­märk on, et ini­me­sed olek­sid üldp­la­nee­rin­gu osas ak­tiiv­sed, an­nak­sid tea­da oma mõ­te­test kas siis aru­te­lu­del või ot­se val­la­maj­ja pöör­du­des.“

Pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list tõ­deb, et kõi­gi et­te­pa­ne­ku­te­ga ei saa ar­ves­ta­da, kuid need vii­vad lä­he­ma­le lõp­li­kele la­hen­dus­te­le ja an­na­vad suu­na, ku­hu poo­le ena­mik val­la­rah­vast kal­dub: „Ini­mes­te soo­vid on eri­ne­vad ja tei­ne­kord üks­tei­se­le vas­tu­käi­vad, see­tõt­tu ei saa kõi­gi et­te­pa­ne­ku­te­ga ar­ves­ta­da, tu­leb lei­da komp­ro­miss­la­hen­dus. Ena­mas­ti ei ole pal­ju ta­ga­si­si­det sel­le koh­ta, mil­le­ga üldp­la­nee­rin­gus ol­lak­se ra­hul, sest oma sei­su­ko­had ja et­te­pa­ne­kud saa­da­vad val­da­valt need, kes ta­hak­sid mi­da­gi muu­ta või täien­da­da.“

Ka­di Raud­la sõ­nab veel, et oleks taht­nud kõi­gi­le, kes et­te­pa­ne­kuid te­gid, vas­ta­ta pik­ka­de ja isik­li­ke kir­ja­de­ga, aga nii­su­gu­se ma­hu pu­hul pol­nud see aja­li­selt või­ma­lik: „Vas­ta­si­me lü­hi­dalt, koos väl­ja­võt­te­ga ta­be­list. See on saa­nud ta­vaks üle Ees­ti, ka riik­li­ke pla­nee­rin­gu­te pu­hul. Li­sa­si­me vii­ted val­la ko­du­le­he­le, sealt leiab vald­kon­da­de tee­ma­jao­tu­sest kõik uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mist puu­du­ta­vad ma­ter­ja­lid, ka ta­be­lid et­te­pa­ne­ku­te ja vas­tus­te­ga.“

Ta li­sab, et üldp­la­nee­rin­gu prot­sess kes­tab veel pi­kalt, es­kiis­la­hen­du­se aru­ta­mi­se jä­rel ha­ka­tak­se koos­töös Hend­rik­son&Ko koos­ta­ma üldp­la­nee­rin­gu põ­hi­la­hen­dust ning kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se aruan­net. Kui val­la­vo­li­ko­gu võ­tab üldp­la­nee­rin­gu vas­tu, toi­mub uus ava­lik väl­ja­pa­nek ja taas saab esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid, järg­ne­vad ka aru­te­lud.

„Üldp­la­nee­rin­gu es­kiis ei ole lõp­lik va­riant, pi­gem eel­soo­jen­dus edas­pi­di­seks suu­re­maks aru­te­luks. Üldp­la­nee­rin­gu keh­tes­tab val­la­vo­li­ko­gu,“ üt­leb pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list.

Eelmine artikkelKehra korteriühistute ümarlaud
Järgmine artikkelAru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus val­mib mais