Valimistel olid edukamad ARVI KAROTAM, GARINA TOOMINGAS ja URMAS KIRTSI

1846
ARVI KAROTAM – 402 häält. GARINA TOOMINGAS – 258 häält. URMAS KIRTSI – 245 häält.

ARVI KAROTAM – 402 häält. GARINA TOOMINGAS – 258 häält. URMAS KIRTSI – 245 häält.

 

Kõi­ge enam sai see­kord va­li­ja­telt hää­li Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam, kes kan­di­dee­ris  va­li­mis­lii­dus Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­dus – te­da toe­ta­sid 402 va­li­jat. See on Ani­ja val­las käe­so­le­va sa­jan­di ko­ha­li­ke va­li­mis­te re­kord. Veel roh­kem an­ti vo­li­ko­gu va­li­mis­tel 1996. aastal Keh­ras hää­li lin­na­pea Jü­ri Lill­soo­le, kel­le poolt olid siis 449 va­li­jat.

Ar­vi Ka­ro­tam sai Ani­ja val­la­va­ne­maks 4 aastat tagasi. Val­da ot­si­ti val­la­va­ne­mat kon­kur­si­ga. Ta üt­leb va­li­ja­te suu­re toe­tu­se koh­ta, et nii suurt poo­le­hoi­du loo­ta ei jul­ge­nud, pi­gem oli see meel­div ül­la­tus.
„Val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu koos­töös ole­me vii­ma­sel nel­jal aas­tal püüd­nud val­la elu­kesk­kon­da pa­ran­da­da, ehi­ta­nud uu­si ob­jek­te ja uuen­da­nud hoo­neid, mi­da val­la­rah­vas iga­päe­va­selt ka­su­tab. Mi­na olen ol­nud nen­de eest­ve­da­ja,“ lau­sus ta.

Ar­vi Ka­ro­tam li­sas: „Üht­pi­di olen ra­hul, et ole­me saa­nud te­ha as­ju, mis on val­la­rah­va­le olu­li­sed. Tei­sest kül­jest on va­li­ja­telt saa­dud hää­led usal­dus järg­mi­seks nel­jaks aas­taks ning meie va­li­mis­lii­du püs­ti­ta­tud ees­mär­ki­de el­lu­vii­mi­seks. Täh­tis on, et val­la areng jät­kuks.“

Re­kor­di te­gi ka Raa­si­ku val­la ük­sik­kan­di­daat Ga­ri­na Too­min­gas – ko­gus val­las kõi­ge roh­kem hää­li ja pää­ses isi­ku­man­daa­di­ga vo­li­ko­gus­se. Te­da va­li­sid 258 ini­mest. Va­rem ei ole ük­sik­kan­di­daa­ti Ida-Har­jus vo­li­ko­gu liik­meks va­li­tud.

Ga­ri­na Too­min­gas sõ­nas, et prog­noo­si­tav isi­ku­man­daat oli 150 häält ja loo­tis sel­le saa­da, oli ül­la­tus, et tu­li sa­da häält roh­kem: „Ük­sik­kan­di­daa­di­na va­li­mis­te­le mi­nek on risk, kart­sin, et jään väl­ja. Õn­neks läks kõik häs­ti ja olen kul­tuu­ri­töö­ta­ja, kes saa­vu­tas edu. See tões­tab, et kul­tuu­ri on Raa­si­ku val­las va­ja. Ko­gu mu kam­paa­nia oli luu­le­tus, mil­le lu­ge­sin et­te de­ba­til ja mõ­ned päe­vad en­ne va­li­mi­si prin­ti­sin pa­be­ri­le, ja­ga­sin mõ­ne­le, pos­ti­ta­sin Fa­ce­boo­ki. Luu­le­tu­se mõ­te on, et kul­tuur ri­kas­tab ja väär­tus­tab inim­hin­ge.“

Ta rää­kis, et aeg-ajalt sa­tub rah­va­maj­ja ini­me­si, kes on seal esi­mest kor­da. Nad imes­ta­vad, kui ilu­sad ja suu­red on saa­lid, kui ti­he on kul­tuu­ri­ka­len­der. See an­dis kan­di­dee­ri­mi­sel jõu­du.

Kuu­sa­lu val­las sai suu­ri­ma hääl­te­saa­gi val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si – 245. Ta kan­di­dee­ris va­li­mis­lii­dus Ühi­ne Ko­du. Ne­li aas­tat va­rem sai ta Ühi­se Ko­du esi­numb­ri­na 286 häält.

Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et on va­li­mis­te tu­le­mu­se­ga ra­hul ja vä­ga tä­nu­lik va­li­ja­te­le, kes on te­da usal­da­nud: „Hääl­te­saak on küll vei­di väik­sem kui ne­li aas­tat ta­ga­si, aga see­kord oli va­li­ja­tel va­li­ku­või­ma­lus suu­rem, kan­di­daa­te oli roh­kem ja opo­sit­sioon on tei­nud tub­lit tööd.“

Ta üt­les, et eral­di en­da­le rek­laa­mi ei tei­nud, sest peab se­da ebaee­ti­li­seks – val­la­va­ne­mad on nii­gi roh­kem pil­did, kui on tei­sed kan­di­daa­did.

Lok­sal oli kõi­ge po­pu­laar­sem kan­di­daat ka see­kord Il­mi Ter­novs­ka­ja IR­Li ni­me­kir­jast, te­da toe­ta­sid 84 va­li­jat, 4 aas­ta eest ko­gus 132 häält. Lok­sal on IRL kao­ta­nud se­ni­sest nel­jast ko­hast kaks ning 15liik­me­li­ses vo­li­ko­gus on Kes­ke­ra­kon­nal nüüd 13 koh­ta.

Ani­ja val­las lii­tu­sid nüüd va­li­mis­te­ga Aeg­vii­du ja Ani­ja vald. Uues 19liik­me­li­ses vo­li­ko­gus on ena­mus ehk 11 koh­ta Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sel. Se­ni oli vo­li­ko­gus 17 koh­ta. Kes­ke­ra­kon­nal oli selles 6 koh­ta, jääb 5. Vo­li­ko­gust väl­jas ol­nud Re­for­mie­ra­kond sai 3 koh­ta ja IRL jäi ko­ha­ta.

Kuu­sa­lu val­las oli va­li­mis­ni­me­kir­ju va­ra­se­mast roh­kem. Vo­li­ko­gus­se pää­se­sid uued tu­li­jad: va­li­mis­lii­dud Üks Kuu­sa­lu Vald (5 koh­ta) ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald (1 koht) ning EK­RE (2 koh­ta). Ühi­ne Ko­du sai 9 koh­ta se­ni­se 11 ase­mel, Re­for­mie­ra­kond sai 1 ko­ha (en­ne oli 3), Kes­ke­ra­kond 1 ko­ha.

Raa­si­ku vo­li­ko­gu on nüüd ka­he ko­ha võr­ra suu­rem – 17liik­me­li­ne. Ain­sa­na jät­kab va­li­mis­liit Ko­du­ko­ha Eest, kes on saa­nud 3 koh­ta juur­de – oli 4, nüüd 7. Kõi­ge roh­kem sai hää­li va­li­mis­liit Raa­si­ku Vald – 8. Ena­mik sel­lest lii­dust vo­li­ko­gus­se pää­se­nu­test kan­di­dee­ris va­rem Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas, kel oli 6 koh­ta. Va­li­mis­liit Ühes­koos Eda­si (se­ni Ühes­koos) kao­tas 3 koh­ta, vo­li­ko­gus­se sai 1 ko­ha. IRL jäi ko­ha­ta.

41 Tulemused

Eelmine artikkelLaste huvitegevuse sõidukompensatsioon Kuusalu vallas
Järgmine artikkelPOLITSEIKROONIKA