Vali­ja mee­les­pea

1215

5.-8. ok­toob­rini on eel­hää­le­tus maa­kon­na­kes­ku­ses.
Har­jumaa va­li­jad saa­vad hää­le­ta­da Tal­lin­nas 9 jaos­kon­nas: Haa­bers­ti lin­nao­sas Roc­ca al Ma­re kau­ban­dus­kes­ku­ses; kesk­lin­nas So­la­ri­se Kes­ku­ses; Kris­tii­nes Kris­tii­ne Kes­ku­ses; Las­na­mäel Smuu­li Ma­xi­mas, Las­na­mäe Cent­ru­mis ning Lin­na­mäe Ma­xi­mas; Mus­ta­mäel Ma­gist­ra­li Kes­ku­ses; Nõm­mel Jär­ve Kes­ku­ses ja Põh­ja-Tal­lin­nas St­roo­mi Kes­ku­ses.
9.-11. ok­toob­rini on ava­tud kõik jaos­kon­nad. Igas val­las ja lin­nas on ava­tud vä­he­malt üks jaos­kond, kus saab hää­le­ta­da väl­jas­pool oma elu­ko­ha­järg­set jaos­kon­da. Raa­si­ku val­las on jaos­kond Aru­kü­las; Ani­ja val­las Keh­ras; Kuu­sa­lu val­las Kuu­sa­lu ale­vi­kus ning Aegviidu alevikus ja Lok­sa lin­nas.
Elekt­roo­ni­li­selt saab hää­le­ta­da 5.-11. ok­toob­rini aad­res­sil www.valimised.ee.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse valimisjaoskonna telefonil kell 9-14.
15. oktoobril on valimisjaoskonnad avatud kell 9-20.
Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass, juhiluba).
Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis. Hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, kui vaja, küsige komisjonilt uus sedel.
Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
Esimest korda on kohalikel valimistel valimisõigus alates 16. eluaastast.
Kui teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage kohe politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.
Anija vallas on volikogu liikmete arv 19, Kuusalu vallas 19, Raasiku vallas 17, Loksa linnas 15.
16. oktoobril toimub häälte teistkordne ülelugemine valla- ja linna valimiskomisjonides.
Volikogu uue koosseisu liikmete volitused algavad valimistulemuste väljakuulutamise päevast. Kui kaebusi ei tule, saab valimiskomisjon kuulutada valimistulemused välja kõige varem 19. oktoobril. Kaebuse esitamiseks saab pöörduda maakonna ja vabariigi valimiskomisjoni ning riigikohtu poole, kõigil on otsuste tegemiseks aega 3 tööpäeva.
Volikogu esimese istungi kutsub kokku valimiskomisjoni esimees hiljemalt 7. päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.

Eelmine artikkelKo­roo­na­tur­niir AL­LAN VAU­PE­RE mä­les­tu­seks
Järgmine artikkelKeh­ras sel­gu­sid Ani­ja val­la esi­me­sed ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid