Ran­na­kee­le aa­bits „Kee­le­te­gu 2021“ lõ­puü­ri­tu­sel

37
Loksa kooli lapsed "Keeletegu 2021" lõpuüritusel.

Mul­lu su­vel väl­ja an­tud „Pi­su­ka­se rant­la­se aa­bits“ koos sel­le koos­ta­ja­te Rii­na Laa­ne­tu, Ene Velst­rö­mi ja Lok­sa güm­naa­siu­mi rin­gi „Mi­nu ko­du­paik“ las­te­ga oli „Kee­le­te­gu 2021“ kon­kur­si no­mi­nent ning kan­di­dee­ri­s ka rah­va­hää­le­tu­sel. Kol­ma­päe­val, 16. märt­sil toi­mus Kad­rio­ru Sak­sa Güm­naa­siu­mis kon­kur­si lõ­puü­ri­tus, ku­hu olid kut­su­tud kõik 32 no­mi­nen­ti. MTÜ Ran­na­kee­le Kes­kus ju­ha­tu­se liik­med Rii­na Laa­ne­tu ja Ene Velst­röm osa­le­sid sel üri­tu­sel koos ran­na­kee­le rin­gi 13 lap­se­ga. „Pisukese rantlase aabitsa“ koostajaid said haridus- ja teadusministri Liina Kersna allkirjaga tänukirja eesti keelt väärtustava teo eest. Ene Velst­röm üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aa­bit­said on teh­tud pal­ju, aga vä­ga vä­he­sed on teh­tud koos las­te­ga: „Läk­si­me lõ­puü­ri­tu­se­le koos 13 algk­las­si­lap­se­ga, kes joo­nis­ta­sid aa­bit­sas­se pil­did. Kok­ku on aa­bit­sas 19 lap­se joo­nis­tu­sed. Kü­si­si­me, kas saak­si­me koos las­te­ga sõ­na võt­ta, et ran­na­keel võiks sel üri­tu­sel kõ­la­da, lu­ba­ti 2 mi­nu­tit. Kõi­gil las­tel olid käes ran­na­kee­le aa­bit­sad, nad ava­sid sel­le en­da joo­nis­ta­tud pil­di ko­halt ja tut­vus­ta­sid ran­na­kee­les oma ko­du­koh­ta.“ Ran­na­kee­le rin­gis „Mi­nu ko­du­paik“ on 1.-4. klas­si õpi­la­si nii Lok­sa lin­nast kui ka Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest. Lõ­puü­ri­tu­sel esi­ne­sid Mia Virk­hau­sen, Ka­ri­na Ka­za­ko­va, Taa­vi Kau­ge­rand, Mar­ten Kask, Rau­no Pih­la­puu, An­ne-Ma­ri Aug, Lui­se Aas­rand, Ker­li Al­ter, He­li Met­sar, Klaa­ra-He­len Noos­ka, Kä­ro­lin-Li­set­te Pot­jom­ki­na, Oli­ver Sii­rus ja Gab­riel Gi­lin. Kee­le­teo kon­kur­si peaau­hin­na said ma­sin­tõl­ke­teh­no­loo­gia aren­da­mi­ne ning Vi­ki­pee­dia kee­le­toi­me­ta­mis­tal­gud ja va­ba­taht­lik kee­le­toi­me­ta­ja Ku­riuss. Rah­vas hää­le­tas pa­ri­maks kee­le­teoks AP­LA ees­ti­keel­sed di­giõp­pe­män­gud ja ani­mee­ri­tud rah­va­luu­le­vi­deod.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­ju­se joo­gi­vee- ja reo­vee­tee­nu­se hind ei muu­tu
Järgmine artikkelRah­vu­sar­hiiv oo­tab va­ba­taht­lik­ke ap­pi val­la­koh­tu­te ühis­loo­mes kaa­sa löö­ma