Val­mis­mis­lii­dud tu­leb re­gist­ree­ri­da hil­je­malt au­gus­ti lõ­puks

1024

5. sep­temb­ri õh­tul lõ­peb kan­di­daa­ti­de re­gist­ree­ri­mi­ne va­li­mis­teks.

Iga nel­ja aas­ta ta­gant toi­mu­vad ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de va­li­mi­sed on tä­na­vu pü­ha­päe­val, 15. ok­toob­ril.
See­kord on esi­mest kor­da va­li­mi­sõi­gus ala­tes 16. eluaas­tast. Hal­dus­re­for­mis ühi­ne­va Ani­ja ja Aeg­vii­du uues vo­li­ko­gus hak­kab ole­ma 19 koh­ta, möö­du­nud aas­ta lõ­pus kam­paa­nia abil 5000 ko­da­nik­ku kok­ku saa­nud Raa­si­ku val­las on koh­ti prae­gu­sest 2 roh­kem – 17. Kuu­sa­lu vallas ja Loksal jääb volikoguliikmete arv samaks – Kuusalus 19, Loksal 15.
Va­ba­rii­gi va­lit­su­se ka­len­der va­li­mi­se­ga seo­tud kuu­päe­va­de­ga al­gab 1. au­gus­tist – sel­leks kuu­päe­vaks pi­di ole­ma kan­di­dee­ri­da soo­vi­ja elu­koht re­gist­ree­ri­tud oma­va­lit­su­ses, kus soo­vib kandideerida.
Ala­tes 16. au­gus­tist saa­vad va­li­mis­lii­tu­de esin­da­jad re­gist­ree­ri­da oma lii­du val­la või lin­na va­li­mis­ko­mis­jo­nis. Sel­leks on ae­ga 31. au­gus­ti­ni. 16. au­gus­tist 5. sep­temb­ri­ni saa­vad kan­di­daa­did end va­li­mis­te­le re­gist­ree­ri­da.
10. sep­temb­riks re­gist­ree­rib va­li­mis­ko­mis­jon va­li­mis­teks nõue­te­ko­ha­selt esi­ta­tud kan­di­daa­did, lii­su heit­mi­se­ga ot­su­ta­tak­se numb­ri­te jär­je­kord era­kon­da­de ja va­li­mis­lii­tu­de ning ük­sik­kan­di­daa­ti­de va­hel.
11. sep­temb­rist al­gab va­li­misa­gi­tat­sioo­n, siis on po­lii­ti­li­ne vä­li­rek­laam kee­la­tud. 15. sep­temb­ril koos­tab si­se­mi­nis­tee­rium va­li­ja­te ni­me­kir­jad. Elu­ko­ha aad­res­siand­me­tes pä­rast se­da kuu­päe­va teh­tud muu­da­tu­si ar­ves­se ei võe­ta. Hil­je­malt 25. sep­temb­riks saa­de­tak­se va­li­ja­te­le va­li­ja­kaar­did.
Eel­hää­le­ta­mi­ne toi­mub kõi­gis va­li­mis­jaos­kon­da­des 9.-11. ok­toob­rini. Elekt­roo­ni­li­ne hää­le­ta­mi­ne on 5.-11. ok­toob­ri­ni. Va­li­mis­päev on 15. ok­too­ber, jaos­kon­nad on ava­tud kell 9-20. Järg­mi­sel päe­val loe­tak­se hää­led teist kor­da üle. Valimiskomisjon registreerib valitud volikoguliikmed oma otsusega pärast valimispäeva.
Hil­je­malt 16. no­vemb­riks tu­leb era­kon­da­del, va­li­mis­lii­tu­del ja ük­sik­kan­di­daa­ti­del esi­ta­da era­kon­da­de ra­has­ta­mi­se jä­re­le­val­ve ko­mis­jo­ni­le va­li­mis­kam­paa­nia aruan­ne.