Val­lad taot­le­vad RI­Pist ra­ha Keh­ra sot­siaal­ma­ja­le, Raa­si­ku rah­va­ma­ja­le ja Kolga staadionile

1569

Ani­ja vald taot­leb re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist (RIP) 80 000 eu­rot, Raa­si­ku vald 80 000, Kuu­sa­lu vald 53 000 eu­rot.

KÜL­LI KOP­PEL­MAA
ÜL­LE TAMM

15. jaa­nua­ri­ni sai esi­ta­da ra­ha­taot­lu­si re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te prog­ram­mist (RIP) toe­tu­se saa­mi­seks. Ra­ha saab taot­le­da las­te, noor­te, pe­re­de, va­nu­ri­te ja puue­te­ga ini­mes­te õp­pi­mi­se, hoo­le­kan­de, spor­ti­mi­se ja va­ba aja pa­ran­da­mi­seks va­ja­li­keks in­ves­tee­rin­gu­teks. Toe­tus­ra­had tu­le­vad ha­sart­män­gu­mak­sust, va­hen­dab EAS. Toe­tu­se mak­si­maal­ne määr on 75 prot­sen­ti pro­jek­ti abi­kõlb­li­kest ku­lu­dest, ühe­le pro­jek­ti­le an­tak­se ku­ni 80 000 eu­rot.
Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­leb RI­Pist 80 000 eu­rot Keh­ras Ko­se maan­tee 22 asu­va sot­siaal­ma­ja tei­se kor­ru­se re­no­vee­ri­mi­seks. 2015. aas­tal teh­ti sa­ni­taar­re­mont sot­siaal­ma­ja esi­me­se kor­ru­se pa­re­mas tii­vas, 2016. aas­ta al­gu­ses lõp­pes ka­pi­taal­re­mont va­sa­kus tii­vas. Hoo­ne esi­me­se kor­ru­se 14 tu­ba on ela­nik­ke täis. 2013. aas­tal tel­li­tud pro­jek­ti jär­gi on sa­ma pal­ju tu­be et­te ­näh­tud ka tei­se­le kor­ru­se­le.
„Kui saa­me toe­tust, re­no­vee­ri­me ko­gu tei­se kor­ru­se ning ühe tua­le­tip­lo­ki ja tre­pi­ko­ja esi­me­sel kor­ru­sel,“ sõ­nas val­la ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Leis.
Ühi­se­la­mu­tüü­pi sot­siaal­ma­ja tei­se­le kor­ru­se­le te­hak­se kolm vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­val­mi­du­se­ga pe­re­tu­ba, üle­jää­nud toad tu­le­vad väik­se­mad, mõel­dud ühe­le-ka­he­le ini­me­se­le. Li­saks ehi­ta­tak­se kor­ru­se­le kaks ühis­ka­su­tu­ses köö­ki ning kum­bagi tii­ba üks WC­de ja pe­su­ruu­mi­de komp­leks.
Ehi­tus­töö­de ko­gu­mak­su­mu­seks on kal­ku­lee­ri­tud 128 000 eu­rot, RI­Pist taot­le­tak­se mak­si­mum­sum­mat val­la omao­sa­lus on 48 000 eu­rot.
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus taot­leb RI­Pist toe­tust Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di va­he­tu­seks. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 128 134,80 eu­rot, sel­lest EA­Si toe­tus oleks 80 000 eu­rot.
Sot­siaal­de­mok­raat­li­ku era­kon­na ka­tu­se­ra­hast eral­da­ti Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di va­he­tu­seks val­la­va­lit­su­se­le tä­na­vu 7000 eu­rot.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus esi­tas RI­Pi taot­lu­se, et saa­da ra­ha Kol­ga staa­dio­ni re­konst­ruee­ri­mi­seks. Ko­gu töö lä­heb maks­ma 71 553 eu­rot, EA­Sist taot­le­tak­se 53 000 eu­rot, omao­sa­lu­seks on ka­van­da­tud 18 553 eu­rot.