Val­la­va­lit­sus oo­tab hin­nan­guid Kuu­sa­lu hool­de­ko­du es­kii­si­de­le

1479

Ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kur­si žü­rii va­lib ka­he töö va­hel – „Hoov“ või „Mi­mik­ri“.

Võist­lus­töö „Hoov“ – ka­van­da­tud on H-ku­ju­li­selt: ka­he­kor­ru­se­li­sed ühen­da­tud ma­jad ja kes­kel ma­jan­dusp­lokk.
Võist­lus­töö „Hoov“ – ka­van­da­tud on H-ku­ju­li­selt: ka­he­kor­ru­se­li­sed ühen­da­tud ma­jad ja kes­kel ma­jan­dusp­lokk.
Võist­lus­töö „Mi­mik­ri“ – kol­me­kor­ru­se­li­ne klaas­hoo­ne, mil­lest osa on nur­ga all kee­ra­tud tei­se suun­da.
Võist­lus­töö „Mi­mik­ri“ – kol­me­kor­ru­se­li­ne klaas­hoo­ne, mil­lest osa on nur­ga all kee­ra­tud tei­se suun­da.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus­se jõud­sid möö­du­nud es­mas­päe­va õh­tul Kuu­sa­lu hool­de­ko­du idee­kon­kur­si ka­helt osa­le­jalt võist­lus­tööd koos se­le­tus­kir­ja­de­ga, mis järg­mi­sel päe­val ava­li­kus­ta­ti val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis.
Töö ni­me­ga „Hoov“ au­tor ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Boa OÜ, kel­le üks vii­ma­seid pro­jek­te on Tar­tus val­miv las­teaed. Võist­lus­töö „Mi­mik­ri“ on koos­ta­nud ar­hi­tek­tid Egon Me­tu­sa­la ja He­len Re­ba­ne, kes on Kiiu las­teaia ar­hi­tek­tid.
Val­la­rah­valt pa­lu­tak­se töö­de koh­ta hin­nan­guid, see oleks va­li­kul abiks, kom­men­tee­ris val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la.
Žü­rii ko­gu­neb järg­mi­sel nä­da­lal, val­lae­la­ni­ke ar­va­mu­si oo­da­tak­se ku­ni tu­le­va es­mas­päe­va­ni. Kel po­le või­ma­lust kir­ju­ta­da, võib he­lis­ta­da.
Žü­riis­se kuu­lu­vad val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, aren­duss­pet­sia­list Tõ­nu Am­mus­saar, val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la ning lit­sent­see­ri­tud ar­hi­tek­tid Tii­na Sko­li­mows­ki, Rai­vo Tab­ri, Tiit Sild ja Jaan Kuu­se­mets.
Kuu­sa­lu hool­de­ko­du ehi­ta­takse ale­vi­ku ser­va­le – las­teaia kõr­va­le Kor­de­jaa­ni­le, Lau­lu­väl­ja­ku kin­nis­tu­le. Krun­di pin­da­la on 8500 ruutmeetrit.
Val­laar­hi­tekt rää­kis, et kon­kurss oli ka­he-eta­pi­li­ne, es­malt pa­lu­ti ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo­delt va­ra­se­ma­te töö­de tut­vus­tust. Mõ­le­ma võist­lus­töö au­to­rid on noo­red ar­hi­tek­tid, nen­de­ga käi­di eel­ne­valt Kor­de­jaa­nil ko­hal, vaa­da­ti ümb­rust ja kin­nis­tut.
Ka­di Raud­la: „Es­kii­sid on eri­pal­ge­li­sed, ühel võist­lus­tööl on ehi­tus­ma­ter­ja­liks pa­ku­tud roh­kem klaa­si ja ka­van­da­tud suur ava­tud fua­jee, tei­sel ee­lis­ta­tud pui­tu ja ko­du­se­maid viil­ka­tu­seid. Li­saks tu­leb va­li­ku pu­hul vaa­da­ta hoo­ne­te funkt­sio­naal­sust, et sin­na ela­ma asu­vad ea­kad tun­nek­sid end häs­ti.“
Hool­de­ko­dus­se pa­lu­ti ka­van­da­da 90-100 voo­di­koh­ta. Toad on ühe- ja ka­he­ko­ha­li­sed, li­saks köö­gip­lokk, per­so­na­li­ruu­mid ja puh­ke­nur­gad.

Eelmine artikkelHara sa­da­mas ava­tak­se jahtk­lu­bi ja al­ga­vad pur­je­ta­mist­ree­nin­gud
Järgmine artikkelKomis­jon: jät­ka­ta Lok­sa ja Kuu­sa­lu sund­liit­mist