Vaga Aia nõ­ge­se- ja naa­di­too­teid aren­da­tak­se Kuu­sa­lu val­las Ka­ha­las

2254
Ajujahi saatejuht KRISTO ELIAS ja Vaga Aia asutaja SIRKKA PINTMANN võtetel Academic Food Lab köögis, taamal MARGIT KIRSIPUU.

Ka­ha­la kü­la Va­ga ta­lu pe­re­nai­ne SIRK­KA PINT­MANN on aas­taid mõl­gu­ta­nud mõt­teid puh­tast ees­ti­mai­sest väe­toi­dust.

Eel­mi­sel su­vel Sirk­ka Pint­man­ni ko­duaiast möö­da sõi­tes tun­dus, et pe­re­nai­sel on pal­ju muid te­ge­mi­si, oma aia­maa jaoks pol­nud ae­ga ja­gu­nud. Kui sel ke­va­del al­gas ETVs start-up- ehk idu­fir­ma­de võist­lus Aju­jaht ning ühe osa­le­ja­na tut­vus­ta­ti Sirk­ka Pint­man­ni ja Mar­git Kir­si­puu asu­ta­tud OÜd Va­ga Aed oma nõ­ge­se-, malt­sa- ja naa­di­too­de­te­ga, sel­gus, et te­gu ei ol­nud aja­puu­du­se­ga, vaid Ka­ha­la kü­la Va­ga ta­lus käib tead­lik umb­ro­hu­kas­va­tus.
Sirk­ka Pint­mann on Kol­ga koo­li vi­list­la­ne, õpin­guid alus­tas Tar­tu Üli­koo­lis, lõ­pe­tas Tal­lin­nas EB­Sis. Ela­s mõn­da ae­ga pea­lin­nas, tu­li koos pe­re­ga 2009. aas­tal ko­du­tal­lu ta­ga­si.
„Maa­le ta­ga­si­tu­le­ku ajast hak­ka­sin ot­si­ma või­ma­lust, kui­das ko­du­ko­has ela­tist tee­ni­da, et mit­te lin­na töö­le sõi­ta,“ ju­tus­tab ta.
„Kat­se­ta­sin sa­la­ti­te kas­va­ta­mist, iga­su­gust kul­ti­vee­ri­mist ja po­ti­põl­lun­dust, ko­gu aeg sa­mas mõt­le­sin, et püüan maast umb­roh­tu väl­ja kis­ku­da ja mi­da­gi ase­me­le pan­na, kui­gi umb­ro­hi ta­hab seal kas­va­da.“
Ta hak­kas uu­ri­ma in­fot ra­vim- ja muu­de tai­me­de ter­ven­da­va mõ­ju ja ka­su­ta­mis­või­ma­lus­te koh­ta, tei­si­sõ­nu väe­tai­mi, ning üt­leb, et on umb­ro­hu us­ku, peab olu­li­seks loo­dus­lä­he­dast ja ter­vis­lik­ku elus­tii­li.

OTT, Maa­kaup ja MAR­GI­TI te­le­fo­ni­kõ­ne
Sõ­nu­mi­too­ja veer­gu­del ole­me Sirk­ka Pint­man­nist aas­taid kir­ju­ta­nud kui OTT ehk Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le kau­ba­koh­tu­mis­te asu­ta­jat. Ees­ti esi­me­ne OTT kau­ba­koh­tu­mi­ne alus­tas Kuu­sa­lus – 8 aas­tat ta­ga­si. Prae­gu­seks on sel­li­seid koh­ti üle Ees­ti mi­tu­küm­mend. Ida-Har­jus toi­mu­vad OTT kau­ba­koh­tu­mi­sed veel Kol­gas, Aru­kü­las ja Keh­ras. Kok­ku saa­dak­se kord nä­da­las õh­tul – ümb­rus­kon­na väi­keet­te­võt­jad müü­vad en­da too­de­tud ta­lu­kau­pa, ost­mas käi­vad ko­ha­li­kud pe­red.
Eht­sat ta­lu­toi­tu hak­kas va­hen­da­ma ka Sirk­ka Pint­man­ni ja too­kord­se Kol­ga ela­ni­ku Ire­na O`Con­nel­li al­ga­tu­sel loo­dud vee­bi­kaup­lus Maa­kaup.ee, mil­le ni­mi­lau­se on: „Too­me ta­lu­kau­ba lin­na.“ See ede­nes va­hel­du­va edu­ga, alus­ta­ti iga­nä­da­las­te kau­ba­rin­gi­de­ga, väi­ke­ta­lu­ni­ke kaup vii­di Tal­lin­nas­se jao­tus­punk­ti, tel­li­jad said soo­vi­tu sealt kät­te.
Sirk­ka Pint­mann: „And­si­me Maa­kau­ba 2010. aas­tal teis­te­le te­gi­ja­te­le üle, ei jõud­nud te­ge­le­da, oli muid et­te­võt­mi­si. Ees­ti­maa Ta­lu­pi­da­ja­te Kesk­lii­du juu­res hak­ka­sin aren­da­ma pro­jek­ti „Eht­ne Ta­lu­toit“. Ku­ni Mar­git Kir­si­puu te­le­fo­ni­kõ­ne­ni möö­du­nud aas­tal. Ta kü­sis, kas võik­si­me ha­ka­ta ühes­koos aren­da­ma Maa­kaup.ee kau­du ta­lu­too­de­te müü­ki. Olin sel­le te­ge­le­mi­sest ju­ba loo­bu­nud, aga nõus­tu­sin. Oli­me Mar­gi­ti­ga paar aas­tat tut­ta­vad. Kut­su­sin ta ap­pi ka „Eht­sa Ta­lu­toi­du“ te­ge­mis­tes­se, kor­ral­da­si­me ta­lu­too­de­te laa­ta­sid, kord kuus on laat näi­teks Viim­si Sel­ve­ris. Prae­gu võib öel­da, et Mar­gi­ti te­le­fo­ni­kõ­ne pa­ni alu­se kõi­ge­le sel­le­le, ku­hu ole­me nüüd Va­ga Aia­ga jõud­nud.“

Taot­lus Aju­ja­hi saa­tes­se
Mar­git Kir­si­puu on tun­tud toi­dua­ja­kir­ja­nik, vii­ma­ti töö­tas tu­run­dus­ju­hi­na Ees­ti Fil­har­moo­nias. Ka Sirk­ka Pint­mann on õp­pi­nud tu­run­dust. Koos ha­ka­ti mõt­teid mõl­gu­ta­ma, kui­das jõu­da suu­re­ma äri­ni.
„Mi­na rää­ki­sin Mar­gi­ti­le oma umb­ro­hu­fi­lo­soo­fiast ja tai­me­de väest. Sa­mal ajal olid värs­ke nõ­ge­s ja naat Maa­kau­ba e-poes müü­gi­hitt. Tipp­ko­kad pa­ne­vad se­da roo­ga­des­se. Nõud­lus kas­vas, tu­li mõel­da, kui­das nõ­gest, naa­ti ja malt­sa saaks tu­rus­ta­da aas­ta­ring­selt,“ kir­jel­dab Va­ga ta­lu pe­re­nai­ne.
Mul­lu sü­gi­sel kir­ju­ta­sid nad Aju­ja­hi saa­tes­se aval­du­se, kir­jel­da­sid oma ärii­deed. Siis jõud­sid sel­le ära unus­ta­da, ku­ni said det­semb­ris tea­te, et on va­li­tud saa­tes­se sa­ja fir­ma hul­ka. Saa­tes jõud­sid nad 30 eda­si­jõud­nu sek­ka, al­ga­sid äri­koo­li­tu­sed rah­vus­va­he­lis­te ju­hen­da­ja­te­ga.
„Õp­pi­si­me uu­si suun­di too­tea­ren­du­sest ku­ni tu­run­du­se­ni. Koo­li­tu­se raa­mes lõi­me oma kau­ba­mär­gi „Nõid“. Kaa­sa­si­me Mar­gi­ti tüt­re Ne­le Kir­si­puu, kes on meie you­tu­ber. Siis lii­tus Ne­le tut­tav Car­men Kaas, kes on ko­ge­nud fi­nants­vald­kon­nas. Saa­te­sar­ja võt­ted al­ga­sid veeb­rua­ris.“
ETV vaa­ta­jad on saa­nud Va­ga Aia nais­te võist­le­mi­se­le kaa­sa ela­da Aju­ja­hi saa­de­tes ku­ni eel­mi­se nä­da­la­ni – nad va­li­ti 10 edu­ka­ma idu­fir­ma hul­ka, siis eda­si 7 loo­tus­tand­va­ma sek­ka. Möö­du­nud nä­da­la saa­tes va­li­ti kolm su­per­fi­naa­lis osa­le­vat et­te­võ­tet, Va­ga Aed jäi žü­rii­liik­me­te sõ­nul pa­re­mu­selt nel­jan­daks, su­per­fi­naa­li ei jõud­nud.
Sirk­ka Pint­mann: „Me ei ole­gi te­ge­li­kult pä­ris start-upi pro­fii­liga, te­gi­me põl­lu­ma­jan­dus­lik­ku pro­jek­ti start-upi võt­mes. Ole­me ko­gu saa­tea­ja­ga oma et­te­võt­te üles ehi­ta­nud, mui­du olek­si­me läi­nud hoo­pis teist teed pi­di. Õp­pi­si­me, et alus­ta­da tu­leb tu­run­du­sest ja müü­gist, siis kes­ken­du­da too­de­te­le. Kui me po­leks pää­se­nud saa­te­sar­ja Aju­jaht, ei oleks kind­las­ti nii kii­res­ti nii kau­ge­le jõud­nud. Olek­sin prae­gu sät­ti­nud ja kat­se­ta­nud tai­me­de kas­va­ta­mist, proo­vi­nud luua too­teid. OT­Ti ja „Eht­sa Ta­lu­toi­du“ toot­jaid aas­taid tun­des tean, et ta­lu­toot­mi­ses lä­heb­ki ju ta­va­li­selt se­da­pi­di – es­malt ha­ka­tak­se ta­lus toot­ma, siis laa­ta­del ja OTT kau­ba­koh­tu­mis­tel müü­ma, jõu­tak­se in­ves­tee­ri­mi­se­ni pa­ken­dis­se, eda­si­müü­gi­ni.“

Toot­mis­pind Va­ga ta­lu kuu­ri
Mai al­gu­ses toi­mu­nud Tee­me Ära tal­gu­tel kut­sus Sirk­ka Pint­mann abi­li­si Va­ga ta­lu kuu­ri kor­ras­ta­ma. Sel­lest on esial­gu ka­vas te­ha OÜ Va­ga Aed toot­mis­baas, ku­hu pan­nak­se üles kui­va­tu­sa­pa­raa­did, ko­gu­tak­se too­rai­ne ja val­mis­ta­tak­se tai­me­dest pulb­rit.
„Meil oli Aju­ja­hi saa­tes­se min­nes en­dal kaks ki­log­ram­mi nõ­ge­se­pulb­rit. Too­tea­ren­dus ja toot­mi­ne on läi­nud nii jõu­li­selt käi­ma, et sel­lest jäi vä­heks, sai­me juur­de os­ta Vast­se­lii­na väi­keet­te­võt­ja too­de­tud nõ­ge­se­pulb­rit. Ma­hud kas­va­vad, järg­mi­ne etapp on ha­ka­ta ise tai­mi kok­ku ost­ma ja kui­va­ta­ma,“ sel­gi­tab ta.
Kõi­ge­pealt on tar­vis sead­meid, ent need on kal­lid. OÜ Va­ga Aed taot­leb MTÜ Aren­dus­ko­ja et­te­võt­lu­se toe­tus­meet­mest Leaderi abi­ra­ha ta­va­kui­va­tus­sead­me­te ost­mi­seks – 26 250 eu­rot. Aren­dus­ko­ja hin­da­jad and­sid pro­jek­ti­le pa­re­mus­jär­jes­tu­ses kõr­ge ko­ha, PRIA­le on teh­tud et­te­pa­nek ra­has­ta­mi­seks, lõp­lik­ ot­sus po­le PRIAst veel tulnud.
Ka on plaa­nis soe­ta­da külm­kui­va­tus­sead­med koos sü­gav­kül­mi­ku­te­ga – mak­su­mus um­bes 35 000 eu­rot. Sirk­ka Pint­mann rää­gib, et sel­les osas käi­vad lä­bi­rää­ki­mi­sed in­ves­to­ri­te­ga – idu­fir­ma­de hul­gast va­li­tak­se, ku­hu in­ves­tee­ri­da.

Mee­dia suur mõ­ju
Aju­ja­hi raa­mes leid­sid Va­ga Aia nai­sed en­da väl­ja­mõel­dud nõ­ge­se­lei­va­le müü­gi­ko­ha Stock­man­nis. Lei­ba küp­se­ta­vad Mu­hu Pa­ga­rid. Müük on käi­nud kolm nä­da­lat, te­le­vi­sioon on tei­nud head rek­laa­mi, kaup lä­heb häs­ti, ko­gu­seid on jär­jest suu­ren­da­tud.
Paar nä­da­lat ta­ga­si kir­ju­tas Va­ga Aia te­ge­mis­test Maa­leht. Jut­tu oli ka sel­lest, et lä­hia­jal alus­ta­tak­se nõ­ge­se ja naa­di kok­kuos­tu. Ju­ba on nai­sed saa­nud 14 müü­gi­pak­ku­mist, võe­tak­se kon­tak­tid. Edas­pi­di tu­leb ha­ka­ta kok­ku lep­pi­ma ko­ha­le­too­mi­se ae­gu, sest tai­med närt­si­vad kii­res­ti, neid ei saa ko­gu­da kor­ra­ga lii­ga pal­ju.
Su­veks tu­leb Ka­ha­las­se Va­ga ta­lus­se prak­ti­ka­le ja töö­le Kol­ga koo­li vi­list­la­ne Han­na Piia Põld­ver, kes õpib Maaü­li­koo­lis toi­duai­ne­te teh­no­loo­giat.
Too­tea­ren­du­ses teeb Va­ga Aed koos­tööd Toi­du- ja Fer­men­tat­sioo­ni­teh­no­loo­gia Aren­dus­kes­ku­se­ga. Kui uu­ri­ti põh­ja­li­kult nõ­ge­se­tai­mi, sel­gus, et neis on sa­ma­pal­ju või roh­kem­gi va­ja­lik­ke mi­ne­raa­l­ai­neid kui po­pis Ees­tis­se too­da­vas vi­ta­mii­ni­pom­mis spi­ru­li­na ve­ti­kas. Naa­dis on kõr­ge ka­ro­tee­ni ja rä­ni­si­sal­dus. Malts on vä­ga val­gu­ri­kas taim.
Too­teid aren­da­tak­se koos­töös teis­te toi­du­toot­ja­te­ga juur­de, li­saks nõ­ge­se­pulb­ri­le, -lei­va­le, -mee­le ja lei­va­juu­re­ti­se­le on tu­le­kul nõ­ge­se­ga kreemb­rü­lee ja pal­ju tei­si too­teid.

Va­ga Ve­si OÜ
Va­ga Aia et­te­võt­li­kud nai­sed on asu­ta­nud ka Va­ga Ve­si OÜ – laua­vett Va­ga Ve­si too­de­tak­se Raa­si­ku Õl­le­te­ha­ses. Esi­me­ne par­tii teh­ti jaa­nua­ris, lä­hia­jal on tu­le­kul tei­ne par­tii.
Sirk­ka Pint­mann: „Mind on häi­ri­nud, et Ees­tis ei teh­ta va­het mi­ne­raal­vee ja ta­va­li­se vee va­hel. Mi­na ta­han juua pu­hast põh­ja­vett, mit­te soo­last mi­ne­raal­vett. Võt­sin ühen­dust Raa­si­ku õl­le­te­ha­se­ga, nad olid val­mis te­ge­ma koos­tööd. Va­ga Vee pu­de­lid on klaa­sist, sil­di­le on kir­ju­ta­tud, mil­li­sest põh­ja­vee­ki­hist on ve­si pum­ba­tud.“
EA­Silt sai Va­ga Ve­si OÜ toe­tust 3972 eu­rot, et hin­na­ta põh­ja­vee mik­ro­bio­loo­gi­list ja kee­mi­list koos­tist ja viia lä­bi sen­soor­ne hin­da­mi­ne vee kva­li­tee­di tõst­mi­seks.

Eelmine artikkelPika­ve­re mõi­sa vai­mu­tu­ba te­ki­tab õpi­las­tes ja kü­la­lis­tes ele­vust
Järgmine artikkelMTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la võ­tab val­lalt osa sot­siaal­tee­nu­seid üle