Riigikogu valimiste esialgsed tulemused

155
Riigikogu valimised Kolgakülas. Foto Raul Valgiste

Har­ju- ja Rap­la­maa va­li­mis­ring­kon­nas nr 4 ja ka ko­gu Ees­tis ko­gus see­kord­se­tel va­li­mis­tel enim hää­li Ees­ti Re­for­mie­ra­kon­na esi­mees, pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­las – 31 816 häält.

Va­li­mis­ring­kon­nast nr 4 pää­se­sid Re­for­mie­ra­kon­na po­lii­ti­ku­test rii­gi­ko­gus­se veel Mar­ko Mih­kel­son (2640 häält), Ai­var Sõerd (1248), Ti­mo Sus­lov (1033), Kris­ti­na Šmi­gun-Vä­hi (1005), Ma­rio Ka­das­tik (962) ja Mart Võrk­laev (908). Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­sest Rah­vae­ra­kon­nast va­li­ti rii­gi­ko­gus­se Henn Põl­luaas (5781), Siim Poh­lak (4223) ja Re­ne Kokk (1016) ning Era­kon­nast Ees­ti 200 era­kon­na esi­mees Lau­ri Hus­sar (3343) ja Too­mas Ui­bo (2420). Rii­gi­ko­gus­se said taas rii­gi­ko­gu esi­mees ja Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na esi­mees Jü­ri Ra­tas (7672) ja vä­lis­mi­nis­ter Ur­mas Rein­sa­lu Isa­maa Era­kon­nast (4509). Va­li­tuks osu­tu­nud Eu­roo­pa Par­la­men­di saa­dik Ma­ri­na Kal­ju­rand Sot­siaal­de­mok­raat­li­kust Era­kon­nast ko­gus 4145 häält.

Ida-Har­ju ko­ha­li­kest kan­di­daa­ti­dest kee­gi rii­gi­ko­gus­se ei pää­se­nud. Ani­ja val­last sai Ta­nel Tal­ve (Sot­siaal­de­mok­raat­lik Era­kond) 292 ja Jaa­nus Ka­lev (Kes­ke­ra­kond) 112 häält. Kuu­sa­lu val­last ko­gus Maar­ja Mets­tak (Re­for­mie­ra­kond) 406 ja Ran­no Pool (EK­RE) 103 häält. Raa­si­ku val­last sai val­la­va­nem Raul Siem (EK­RE) 490 ja An­ne Een­pa­lu (Isa­maa) 81 ning Lok­sa lin­nast Ad­ria­na Jor­dan (Pa­rem­pool­sed) 43 häält.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev hin­das val­mis­tu­le­must la­ti alt lä­bi mi­ne­mi­seks: „Ma ei tea miks nii läks, tu­le­mus on keh­vem kui eel­mi­sel kor­ral, Ani­ja val­last olek­sin roh­kem hää­li loot­nud, um­bes 200 na­gu eel­mi­stel valimistel. Ka era­kon­nal ei läi­nud häs­ti, tun­dub, et Kes­ke­ra­kond ei ole prae­gu po­pu­laar­ne.“

Voo­se kü­lae­lu ak­ti­vist Ta­nel Tal­ve üt­les, et on vä­ga tä­nu­lik li­gi 300 ini­me­se­le, kes tal­le hää­le and­sid, kuid val­mis­tu­le­mus oli pet­tu­mus: „On kah­ju, et kõi­gist Har­ju- ja Rap­la­maa ela­ni­kest ai­nult 300 pea­vad täht­saks kii­re in­ter­ne­ti ja ühist­rans­por­di kät­te­saa­da­vust maa­piir­kon­nas, mil­le­ga eda­si te­ge­le­mi­seks rii­gi­kok­ku kan­di­dee­ri­sin.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Maar­ja Mets­tak kom­men­tee­ris, et 406 häält on vä­ga hea tu­le­mus: „Kan­di­dee­ri­sin esi­mest kor­da. Rii­gi­ko­gu lii­get mi­nust ei saa­nud, aga mu hää­led läk­sid li­be­raal­se ja pa­rem­pool­se maail­ma­vaa­te, Re­for­mie­ra­kon­na ja pea­mi­nis­ter Ka­ja Kal­la­se toe­tu­seks. Olen vä­ga tä­nu­lik kõi­gi­le, kes mul­le hää­le and­sid, ja toe­ta­ja­te­le, see oli suur mees­kon­na­töö. Rõõ­mu teeb, et mul ja me era­kon­nal on Kuu­sa­lu val­las toe­ta­jas­kond ole­mas ning saab asu­da te­gut­se­ma järg­mis­te ko­ha­li­ke va­li­mis­te ni­mel.“

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge Ran­no Pool üt­les, et loo­tis pa­re­mat tu­le­must: „Rii­gi­ko­gu eel­mis­tel va­li­mis­tel sain 104 häält, nüüd 103. Tä­nan neid, kes hää­le and­sid. Hea­meelt teeb, et Kuu­sa­lu val­la rah­vas toe­tas EK­RE esi­numb­reid me va­li­mis­ring­kon­nas. Sa­mas ma ei usal­da e-hää­le­tu­se tu­le­mu­si, ano­maa­lia e-hääl­te ja pa­be­ril an­tud hääl­te va­hel on se­da­võrd suur.“

Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Ad­ria­na Jor­dan: „Pa­rem­pool­sed on noor era­kond, kam­paa­niaks jäi ae­ga vä­heks. Oleks soo­vi­nud suu­re­mat hääl­te­saa­ki, kuid Lok­sa on väi­ke linn ja pal­jud mitt­e­ko­da­ni­kud ei saa­nud hää­le­ta­da. Töö­ta­me eda­si ja järg­mis­tel va­li­mis­tel tee­me kind­las­ti pa­re­ma tu­le­mu­se.“

Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem kan­di­dee­ris rii­gi­kok­ku es­ma­kord­selt: „Ees­märk oli saa­da 1500-2000 häält. Eel­da­sin, et vei­di ai­tab kaa­sa mi­nist­ri­na ol­dud aeg. Mi­nu põ­hi­li­ne tee­ma oli krist­li­kud väär­tu­sed, kuid pais­tab, et nei­le ei ja­gu ini­mes­tel veel tä­he­le­pa­nu, ilm­selt on prae­gu olu­li­sem me iga­päe­va­ne toi­me­tu­lek, sõ­da Uk­rai­nas. Har­ju- ja Rap­la­maa on kan­di­dee­ri­mi­seks ras­ke piir­kond, siin on koos peaae­gu kõi­gi era­kon­da­de ju­hid, nen­de­ga va­li­ja hääl­te ni­mel võis­tel­da on vä­ga kee­ru­li­ne.“

Aru­kü­la Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu on vali­mis­tu­le­mus­te­ga ra­hul ja tä­nu­lik te­da va­li­nud 81 ini­me­se­le: „Olen Las­na­mäe lin­nao­sa­ko­gu lii­ge, olek­sin meel­sa­mi­ni seal kan­di­dee­ri­nud, rää­ki­nud ini­mes­te­ga ees­ti­keel­sest õp­pest koo­li­des, hea­kor­ra­kü­si­mus­test. Aga olen rõõ­mus, et sain nüüd Raa­si­ku val­las vä­ga pal­ju­de ini­mes­te­ga su­hel­da.“

Anija vald
Valimisaktiivsus 64,3%
1. Kaja Kallas (RE) 729 (pabersedeliga hääli 264, e-hääli 465)
2. Jüri Ratas (KE) 234 (162+72)
3. Henn Põlluaas (EKRE) 179 (121+58)
4. Urmas Reinsalu (I) 148 (55+93)
5. Marina Kaljurand (SDE) 125 (54+71)
6. Siim Pohlak (EKRE) 107 (83+24)
7. Triin Toomesaar (SDE) 100 (62+38)
8. Tanel Talve (SDE) 82 (49+33)
9. Jaanus Kalev (KE) 79 (60+19)
10. Lauri Hussar (E200) 69 (31+38)

Eesti Reformierakond 905 häält
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 390 häält
Eesti Keskerakond 366 häält
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 360 häält
Erakond Eesti 200 280 häält
Isamaa Erakond 215 häält
Erakond Parempoolsed 63 häält
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 53 häält
Erakond Eestimaa Rohelised 19 häält

Kuusalu vald
Valimisaktiivsus 72,0%
1. Kaja Kallas (RE) 1008 (262+746)
2. Henn Põlluaas (EKRE) 257 (173+84)
3.-4. Urmas Reinsalu (I) 239 (124+115)
3.-4. Jüri Ratas (KE) 239 (123+116)
5. Marina Kaljurand (SDE) 164 (52+112)
6. Maarja Metstak (RE) 161 (55+106)
7. Siim Pohlak (EKRE) 105 (77+28)
8. Toomas Uibo (E200) 99 (32+67)
9. Lauri Hussar (E200) 94 (33+61)
10. Lavly Perling (P) 85 (27+58)

Eesti Reformierakond 1375 häält
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 518 häält
Erakond Eesti 200 488 häält
Isamaa Erakond 390 häält
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 275 häält
Eesti Keskerakond 264 häält
Erakond Parempoolsed 147 häält
Erakond Eestimaa Rohelised 21 häält
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 4 häält

Raasiku vald
Valimisaktiivsus 73,6%
1. Kaja Kallas (RE) 837 (246+591)
2.-3. Jüri Ratas (KE) 141 (87+54)
2.-3. Urmas Reinsalu (I) 141 (78+63)
4. Henn Põlluaas (EKRE) 134 (91+43)
5. Raul Siem (EKRE) 132 (113+19)
6. Marina Kaljurand (SDE) 107 (41+66)
7. Lauri Hussar (E200) 96 (35+61)
8. Siim Pohlak (EKRE) 88 (67+21)
9. Toomas Uibo (E200) 81 (39+42)
10. Marko Mihkelson (RE) 78 (21+57)

Eesti Reformierakond 1084 häält
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 432 häält
Erakond Eesti 200 419 häält
Isamaa Erakond 288 häält
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 218 häält
Eesti Keskerakond 211 häält
Erakond Parempoolsed 76 häält
Erakond Eestimaa Rohelised 17 häält
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 11 häält

Loksa linn
Valimisaktiivsus 60,5%
1. Jüri Ratas (KE) 139 (104+35)
2. Kaja Kallas (RE) 109 (55+54)
3. Henn Põlluaas (EKRE) 33 (27+6)
4. Stepan Romanov (EÜV) 30 (24+6)
5. Urmas Reinsalu (I) 25 (12+13)
6. Marina Kaljurand (SDE) 24 (16+8)
7. Artur Tiganik (I) 22 (13+9)
8. Adriana Jordan (P) 19 (11+8)
9. Andres Kaarmann (P) 17 (5+12)
10.-12. Vladimir Arhipov (KE) 14 (13+1)
10.-12.Siim Pohlak (EKRE) 14 (10+4)
10.-12.Mihkel Tikerpalu (E200) 14 (6+8)

Eesti Keskerakond 180 häält
Eesti Reformierakond 127 häält
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 71 häält
Isamaa Erakond 58 häält
Erakond Eesti 200 56 häält
Erakond Parempoolsed 42 häält
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 39 häält
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 36 häält
Erakond Eestimaa Rohelised 2 häält

Eelmine artikkelKuusalu valla meistrivõistlused murdmaasuusatamises
Järgmine artikkelLok­sa jäät­me­jaa­mas on raa­ma­tu­te ja­ga­mis­punkt