Vaba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tus­tel tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik­ke

2795
Ani­ja val­la 8. au­ko­da­nik on VIK­TO­RIA BO­RI­KO­VA.

Ani­ja val­la au­ko­da­nik VIK­TO­RIA BO­RI­KO­VA sai 23. veeb­rua­ril au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se Keh­ras, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik JU­HAN TRUMP Aru­kü­las.

ERE UI­BO
KÜL­LI KOP­PEL­MAA

Nel­ja­päe­va, 23. veeb­rua­ri õh­tul toi­mu­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud ak­tu­sed Keh­ras ning Aru­kü­las. Mõ­le­mal pool õn­nit­le­ti uu­si au­ko­da­nik­ke. Ani­ja val­la­va­lit­sus tun­nus­tas kont­sert-ak­tu­sel Keh­ra güm­naa­siu­mis ka tee­ne­te­mär­gi saa­jaid ning tä­nas seo­ses val­la 25. sün­ni­päe­va­ga kõi­ki en­di­si val­la­juh­te ning 25 aas­tat val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud ini­me­si. Aru­kü­las tä­nas val­la­va­lit­sus ka ko­da­ni­ku­kam­paa­nia­le kaa­sa ai­da­nud et­te­võt­jaid.

Ani­ja vald tun­nus­tas tee­ne­kaid
Keh­ras an­dis Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev val­la au­ko­da­ni­ku mär­gi, tun­nis­tu­se ning ühe­kord­se 550 eu­ro suu­ru­se toe­tu­se en­di­se­le kauaaeg­se­le Las­te­ta­re las­teaia ju­hi­le Vik­to­ria Bo­ri­ko­va­le, kes töö­tas Las­te­ta­res 41 aas­tat – 14 aas­tat me­dit­sii­niõe­na, 27 aas­tat ju­ha­ta­ja ja di­rek­to­ri­na. Eel­mi­sel sü­gi­sel jäi Vik­to­ria Bo­ri­ko­va pen­sio­ni­le.
„See oli oo­ta­ma­tu ja meel­div ül­la­tus. 40 aas­tat, mil töö­ta­sin las­teaias, oli mi­nu kõr­val pe­re­kond ja su­gu­la­sed, Keh­ra lin­na­va­lit­su­se ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se töö­ta­jad ning mi­nu kol­lee­gid – tä­nan teid kõi­ki,“ üt­les Ani­ja val­la 8. au­ko­da­nik.
Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gid an­ti sel aas­tal ka­he­le edu­ka­le et­te­võt­ja­le, kel­le fir­mad on val­las te­gut­se­nud 20 aas­tat. Ala­ve­re li­ha­töös­tu­se, OÜ A-Vorst ju­ha­tu­se esi­me­he­le Mart Elu­ri­le ning Keh­ra rõi­va­toot­ja, ASi Year ju­hi­le Rai­vo Hol­mi­le. Mart Elu­ri tä­nas li­saks val­la­va­lit­su­se­le-vo­li­ko­gu­le ka oma pe­ret ning A-Vors­ti töö­ta­jaid Ala­ve­res.
Ka Rai­vo Holm tä­nas oma pe­re­kon­da, eri­ti abi­kaa­sat ning mär­kis – Ani­ja vald ai­tas kaa­sa, et eel­mi­sel aas­tal tun­nis­ta­ti Year Har­ju­maa pa­ri­maks et­te­võt­teks: „Ani­ja val­la­le on mul veel ühed tä­nu­sõ­nad: kui aas­taid ta­ga­si oli meil üs­na kee­ru­li­ne aeg EA­Si ra­has­ta­mi­se­ga, siis Ani­ja vald ai­tas pää­se­da ma­jan­dus­mi­nis­tee­riu­mi ju­tu­le, et meid oleks mõist­lik toe­ta­da. Sel­le abil me jät­ka­me tä­na­se­ni.“
Vallavanem Arvi Karotam ja vo­li­ko­gu esimees Jaanus Kalev õn­nit­le­sid ka MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam juh­ti An­ne Oruaa­sa, kes sai sa­mal päe­val va­ba­rii­gi pre­si­den­dilt Val­ge­tä­he V klas­si or­de­ni.
Ku­na tä­na­vu tä­his­ta­tak­se Ani­ja val­la juu­be­liaas­tat, tä­na­ti kõi­ki 25 aas­ta jook­sul Ani­ja val­da ja en­ne ka­he oma­va­lit­su­se ühi­ne­mist 2002. aas­tal ka Keh­ra lin­na juh­ti­nud ini­me­si: Ani­ja esi­mest val­la­va­ne­mat ja vo­li­ko­gu esi­meest Il­sia Vä­li, en­dist lin­na­pead, lin­na­vo­li­ko­gu esi­meest ja ka val­la­va­ne­mat Jü­ri Lill­sood, en­dist val­la­va­ne­mat ja vo­li­ko­gu esi­meest Tõ­nis Vä­li, en­di­si lin­na­vo­li­ko­gu esi­me­hi Jaak Kal­let ja ma­na­la­tee­le läi­nud Žan­na Bot­vin­ki­nat, val­la­vo­li­ko­gu en­di­si esi­me­hi Sir­je Kui­me­tit, Laur Leet­jõed, Ar­ved-Evald Kau­bit ja Jaan Oruaa­sa, val­la­va­ne­maid Olav Een­sa­lut ja Tiit Tam­ma­ru ning ka prae­gu­si val­la­juh­te Jaa­nus Ka­le­vit ja Ar­vi Ka­ro­ta­me. En­dis­test val­la­juh­ti­dest teh­ti ühis­fo­to.
Tä­nu­kir­jad ja mee­ned olid ka kol­me­le töö­ta­ja­le, kes on Ani­ja val­la­va­lit­su­ses töö­ta­nud 25 aas­tat. Need on en­di­ne val­la­va­nem ja ju­rist, prae­gu re­fe­ren­di­na töö­tav Il­sia Vä­li, re­gist­ri­pi­da­ja Ene Olesk ja maa­kor­ral­da­ja Mait Paa­sik.

Raa­si­ku vald

Raasiku valla 24. aukodanik JUHAN TRUMP. Foto Ülo Udumäe
Raasiku valla 24. aukodanik JUHAN TRUMP. Foto Ülo Udumäe

Aru­kü­las lu­ges val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi et­te val­la­vo­li­ko­gu 14. veeb­rua­ri ot­su­se – kõi­ki­de is­tun­gil osa­le­nu­te poolt­häält­hääl­te­ga va­li­ti tä­na­vu Raa­si­ku val­la au­ko­da­ni­kuks Aru­kü­la ela­nik, he­li­loo­ja, muu­sik ja näi­te­kir­ja­nik Ju­han Trump. Kan­di­daa­di sea­dis üles Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi, roh­kem et­te­pa­ne­kuid au­ko­da­ni­ku ni­me­ta­mi­seks ei lae­ku­nud.
„Ju­han Trump küll ise vis­kas nal­ja, et ta teh­ti au­ko­da­ni­kuks niiöel­da po­lii­ti­lis­tel põh­jus­tel, sest ka USA pre­si­dent on Trump. Jul­gen sel­le sei­su­ko­ha kum­mu­ta­da, olen kin­del, et kui ka Do­nald laul­da os­kab, siis kind­las­ti ei os­ka ta laule kir­ju­ta­da. See­ga ik­ka te­gu­de eest an­na­me väl­ja Raa­si­ku au­ko­da­ni­ku tiit­lit,” üt­les val­la­va­nem.
Ju­han Trump lau­sus, et on vä­ga tä­nu­lik te­ma üles­sead­ja­te­le kui ka te­ma poolt hää­le­ta­nu­te­le: „Olen en­di­se vo­li­ko­gu­liik­me­na ol­nud au­ko­da­ni­ke üles­sead­ja ning ka nen­de poolt hää­le­ta­ja.”
Oma pe­re­kon­na­ni­me­ga seon­du­va klaa­ris ta ära – USA pre­si­den­di­ga ta su­gu­la­ne po­le: „Do­nal­di esi­va­ne­mad said oma­le pe­re­ni­me Sak­sa­maal, aga ka Ees­tis on se­da ni­me pan­dud ta­lu­mees­te­le Ees­ti mit­me­tes ki­hel­kon­da­des.”
Vee­rand sa­jan­dit Aru­kü­las ela­nud Ju­han Trump üt­les, et sel­le aja jook­sul on te­mas­se ja te­ma pe­res­se suh­tu­tud vä­ga soo­jalt: „Mul on vä­ga to­re­dad kol­lee­gid, sõb­rad, su­gu­la­sed.”
Ül­la­tu­se­si­ne­ja­na as­tus isa auks la­va­le džäss­muu­sik Jan­no Trump, kes koos Ma­ris Al­jas­te­ga esi­tas Ju­han Trum­pi kir­ju­ta­tud lau­lu „Mui­nas­lood on ime­li­sed”.
Ju­han Trump on muu­si­ka­õ­pe­ta­ja Aru­kü­la hu­via­la­koo­lis. Ta on väl­ja and­nud 4 lau­li­kut ning ühe CD-plaa­di, ol­nud mit­me­te la­vas­tus­te au­tor ning lau­lu­peo­di­ri­gent, te­ma üks tun­tu­ma­test lau­lu­dest on „Hoo­li­mi­se laul”. Ju­han Trump on kuu­lu­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus­se. Prae­gu õpi­vad Raa­si­ku val­la har­ras­tus­näit­le­jad te­ma kir­ju­ta­tud näi­te­män­gu „Mets­loo­ma­de haig­la”, mis esie­ten­dub 11. märt­sil.
Aas­ta­päe­va-ak­tu­sel an­dis Rai­vo Uuk­ki­vi üle tä­nu­mee­ne et­te­võt­ja­te­le, kes ta­su­sid Raa­si­ku ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­da­de, 6 puh­ku­se­rei­si eest. Puue­te­ga ini­mes­te teh­tud pii­sa­ku­ju­li­se tä­nup­laa­di, mil­lel Raa­si­ku 5000 lo­go ja ki­ri „Me­ri koos­neb piis­ka­dest, vald ini­mes­test”, said Keh­ra Pui­du­töös­tus OÜ, Mist­ra-Au­tex AS, Uni­box OÜ, Aa­ve Trans­port OÜ, Iff Ca­te­ring, Fal­ko­nett Me­tall, AP Hal­dus ja era­i­si­kust toe­ta­ja Väi­no Pär­nas­te.

Raasikul ja Kuusalus
Raasikul ja Kuusalus olid EV aktused reedel, 24. veebruaril.
Kuusalus rahvamajas oli isetegevuslaste kontsert, pikema kavaga esinesid Kaisa Kaisel ja Arthur škurko. Pärast kontserti oli rahvamaja fuajees Rein Raamatu maalinäituse avamine.
Raasiku rahvamajas esinesid valla isetegevuslased ning peaesinejad olid Anne Eenpalu, kelle laulu saatis klaveril Andranik Kechek.

Eelmine artikkelKeh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja 4. voo­ru võit läks Raa­si­ku­le
Järgmine artikkelToe­tus Xi­lo­fo­no­le