Kuusalu vallavolikogu uus esimees on ULVE MÄRTSON

880
Kuusalu vallavolikogu esimees ULVE MÄRTSON

ULVE MÄRTSONI poolt anti 11 häält, volikogu aseesimeheks sai ARNOLD TUURMAA samuti 11 poolthäälega.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uus koos­seis pi­das esi­me­se is­tun­gi kol­ma­päe­val, 17. no­vemb­ril Kiius val­la­ma­ja saa­lis.

Ko­hal olid kõik 19 vo­li­ko­gu­lii­get. Ko­ha­li­kel va­li­mis­tel val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ran­no Pool EK­RE ni­me­kir­jast on esi­ta­nud aval­du­se oma vo­li­tus­te pea­ta­mi­seks kol­meks kuuks. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas vo­li­tu­sed ja mää­ras te­ma ase­mel vo­li­ko­gu liik­meks EK­RE ni­me­kir­jas asen­dus­liik­me Ar­nold Tuur­maa.

Kuusalu vallavolikogu aseesimees ARNOLD TUURMAA. Foto Raul Valgiste/Kuusalu Kroonika

Ka Mart Rei­mann va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du pa­lus oma vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed pea­ta­da kol­meks kuuks. Te­da asen­dab vo­li­ko­gus Kris­ti Ve­te­maa va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Is­tun­gi päe­va­kor­ras olid val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne ning val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve ära­kuu­la­mi­ne. Is­tun­gi kut­sus kok­ku ja esi­me­se päe­va­kor­ra­punk­ti ajal ju­ha­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Tiia-Liis Jür­gen­son.

Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daa­diks Ul­ve Märt­so­ni, kes on vo­li­ko­gus­se va­li­tud sa­mast ni­me­kir­jast.

Hei­no Ju­no­lai­nen va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald esi­tas Mar­ti Hää­le kan­di­da­tuu­ri. Ta sel­gi­tas, et on aus ja õig­la­ne, kui val­la­vo­li­ko­gu asub juh­ti­ma va­li­mis­tel Kuu­sa­lu val­las suu­ri­ma hääl­tear­vu ko­gu­nud vo­li­ko­gu­lii­ge – va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald kan­di­dee­ri­nud Mar­ti Hääl sai va­li­ja­telt 198 häält.

Vo­li­ko­gu esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­se vii­sid lä­bi val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni liik­med. Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Ul­ve Märt­son 11 poolt­häält. Mar­ti Hää­le poolt olid 7 vo­li­nik­ku. Üks se­del oli tü­hi. See­ga va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks Ul­ve Märt­son va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Eda­si ju­ha­tas is­tun­git vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son. Ter­je Kraan­velt va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du te­gi et­te­pa­ne­ku va­li­da vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Arnold Tuur­maa. Hei­no Ju­no­lai­nen esi­tas asee­si­me­he kan­di­daa­diks Mar­gus Soo­mi va­li­mis­lii­dust Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu. Mar­gus Soom tea­tas, et ei soo­vi kan­di­dee­ri­da.

Sa­la­ja­sel hää­le­ta­mi­sel sai Ar­nold Tuur­maa 11 poolt­häält, vas­tu olid 6 vo­li­nik­ku. Kaks va­li­mis­se­de­lit olid keh­te­tud. See­ga va­li­ti Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­heks Ar­nold Tuur­maa EK­RE ni­me­kir­jast.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lah­ku­mis­pal­ve lu­ges is­tun­gil et­te val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Kuu­sa­lu uues val­la­vo­li­ko­gus on va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du 8 koh­ta, va­li­mis­lii­dul Üks Kuu­sa­lu Vald 6 koh­ta, EK­RE ni­me­kir­jal 2 koh­ta, Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jal 1 koht, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jal 1 koht ja va­li­mis­lii­dul Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu 1 koht.

Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, EK­RE ja Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast vo­li­ko­gus­se va­li­tud Olev Lõo­ke sõl­mi­sid 1. no­vemb­ril koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu. Koa­lit­sioo­nil on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus kok­ku 11 koh­ta.

Vo­li­ko­gu esi­mees Ul­ve Märt­son on Hin­nu Sea­farm OÜ üks oma­nik­ke ja ve­te­ri­naa­rarst. Ta on aas­taid ol­nud MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ju­ha­tu­ses ja kuu­lu­nud val­la­vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni.

Vo­li­ko­gu asee­si­mees Ar­nold Tuur­maa elab Ka­ha­la kü­las, on pen­sio­när, va­rem töö­tas Lok­sa pääs­te­ko­man­dos mees­kon­na va­ne­ma­na.

Is­tun­gil olid San­ne Säär ja Joo­sep Mürk Kuu­sa­lu noor­te­vo­li­ko­gust. San­ne Säär an­dis vo­li­ko­gu esi­me­he­le üle kir­ja­ sooviga, et noortevolikogu võiks osaleda volikogu ja komisjonide istungitel, kui arutatakse noori puudutavaid teemasid.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung toi­mub 1. det­semb­ril.

 

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelAeg­vii­dus lük­kab lund Trac­tor Group