Uus või­mu­liit al­ga­tas Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­me­he um­bu­sal­da­mi­se

1447
Val­la­vo­li­ko­gu is­tung toi­mus Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­las, uk­sel ja­ga­ti osa­le­ja­te­le vii­ru­se eest kait­seks mas­kid.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­he Vär­ner Loots­man­ni kok­ku­kut­su­tud vo­li­ko­guis­tun­gil Kuu­sa­lu koo­li­ma­jas osa­le­sid nel­ja­päe­val, 9. ap­ril­lil 17 vo­li­nik­ku. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu on 19-liik­me­li­ne. Puu­du­sid val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom ja va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald Avo Vest.

Is­tung kes­tis 1,5 tun­di. Päe­va­kor­ras olid Kuu­sa­lu val­la 2020. aas­ta I li­saee­lar­ve tei­ne lu­ge­mi­ne, loa and­mi­ne Kuu­sa­lu kesk­koo­li algk­las­si­de ma­ja ning söök­la laien­du­se ehi­tu­se ja pro­jek­tee­ri­mi­se ava­tud me­net­lu­se­ga rii­gi­han­ke kor­ral­da­mi­seks, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu mää­rus­te muut­mi­ne seo­ses erio­lu­kor­ra­ga, Lee­si kü­las Lu­ha kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu osa­li­ne keh­te­tuks tun­nis­ta­mi­ne ja in­fo.

Su­lev Vald­maa võt­tis ta­ga­si aru­pä­ri­mi­se, mil­le­le vas­ta­mi­ne oli päe­va­kor­ra pro­jek­tis, põh­jen­du­se­ga, et see on esi­ta­tud det­semb­ris ja va­na­ne­nud.

Is­tun­gi ot­seü­le­kan­net sai jäl­gi­da va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald Fa­ce­boo­ki-le­hel. Kva­li­teet­se­ma he­li­ga vi­deo­sal­ves­tust näeb Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­helt ja Fa­ce­boo­kist.

Is­tun­gi õi­gus­pä­ra­su­se kü­si­mus
Is­tun­gi al­gu­ses lu­ges kant­se­leis­pet­sia­list Ve­ro­ni­ka Laen­de et­te Mar­gus Soo­mi sõ­nu­mi vo­li­ko­gu liik­me­te­le. Vo­li­ko­gu esi­mees tea­tas, et peab 9. ap­ril­liks kok­ku­kut­su­tud vo­li­ko­guis­tun­git õi­gus­tü­hi­seks ega osa­le sel­lel.

Mar­gus Soom kir­ju­tas: „Vär­ner Loots­mann kor­ral­dab füü­si­li­se ko­ha­lo­le­ku­ga vo­li­ko­gu­liik­me­te koo­so­le­ku, mis on tar­be­tu ris­ki­võt­mi­ne vo­li­ko­gu­liik­me­te elu­le ja ter­vi­se­le. Pean ka en­nast va­nu­se poo­lest ris­ki­rüh­mas ole­vaks ning ka see­tõt­tu ei pea füü­si­list ko­gu­ne­mist õi­geks.“

Ta tea­tas, et prae­gu­ses eri­olu­kor­ras on ko­hus­tus­lik või­mal­da­da is­tun­gil osa­le­mist di­gip­lat­vor­mi ka­su­ta­des ning on val­la­va­lit­su­sel pa­lu­nud te­ha va­ja­li­kud et­te­val­mis­tu­sed, et is­tung saaks toi­mu­da vo­li­ko­gu­liik­me­te­le ohu­tul vii­sil.

„Olen val­mis kok­ku kut­su­ma Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gi ka va­rem, kui pla­nee­ri­tud 30. ap­ril­lil, ju­hul, kui et­te­val­mis­tu­sed jõua­vad va­rem teh­tud,“ li­sas vo­li­ko­gu esi­mees.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he kok­ku­kut­su­tud is­tun­gi õi­gus­lik­ku­se kü­si­mus oli ka 7 vo­li­ni­kul opo­sit­sioo­ni va­li­mis­lii­tu­dest Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Nad pöör­du­sid kir­ja­li­kult õi­gus­kants­le­ri poo­le pal­ve­ga an­da hin­nang, kas ase­esi­me­he kok­ku­kut­su­tud 9. ap­ril­li is­tung toi­mub õi­gus­pä­ra­selt, kui vo­li­ko­gu esi­mees on is­tun­gi kut­se saat­nud 30. ap­ril­liks.

Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et õi­gus­kants­le­rilt saa­dud vas­tu­ses on hin­na­tud 9. ap­ril­li is­tung sea­dus­li­kuks, sest vo­li­ko­gu esi­mees ei vas­ta­nud õi­geaeg­selt vo­li­ko­gu 10 liik­me soo­vi­le kor­ral­da­da is­tung va­rem. See­tõt­tu oli opo­sit­sioon nel­ja­päe­val is­tun­gil ko­hal.

Ka Vär­ner Loots­mann kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et is­tung oli õi­gus­pä­ra­ne: „Vo­li­ko­gu esi­mees oleks pi­da­nud is­tun­gi kok­ku kut­su­ma sel päe­val, na­gu 10 vo­li­ko­gu­lii­get ehk ena­mus soo­vis. Ku­na ta se­da ei tei­nud ega vas­ta­nud, kut­su­sin ena­mu­se soo­vil is­tun­gi kok­ku mi­na. Sel­les kü­si­mu­ses on rii­gi­ko­hus and­nud mit­mel kor­ral sa­ma hin­nan­gu – kui vo­li­ko­gu esi­mees keel­dub et­te­pa­ne­kust või ig­no­ree­rib se­da, kut­sub vo­li­ko­gu kok­ku sea­dus­lik asen­da­ja.“

Um­bu­sal­du­sa­val­dus
Pä­rast se­da, kui vo­li­ko­gu kin­ni­tas is­tun­git ju­ha­ta­nud asee­si­me­he Vär­ner Loots­man­ni et­te­pa­ne­kul päe­va­kor­ra, pa­lus sõ­na Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast. Ta lu­ges et­te 10 vo­li­ko­gu­liik­me all­kir­jas­ta­tud um­bu­sal­du­se al­ga­ta­mi­se aval­du­se Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Mar­gus Soo­mi­le.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses on öel­dud: „Mar­gus Soom on aas­ta ja nel­ja kuu jook­sul näi­da­nud en­nast eba­pä­de­va ja suut­ma­tu vo­li­ko­gu­ju­hi­na, kes ei suu­da val­la­vo­li­ko­gu tööd kor­ral­da­da ja is­tun­geid juh­ti­da. Vii­ma­se ja il­me­ka näi­te­na Mar­gus Soo­mi suut­ma­tu­sest val­la­vo­li­ko­gu tööd kor­ral­da­da on te­ma te­ki­ta­tud olu­kord, kus vo­li­ko­gu esi­mees ei ole ka­he kuu jook­sul ol­nud või­me­li­ne kok­ku kut­su­ma vo­li­ko­gu is­tun­git, et me­net­le­da ja võt­ta vas­tu Kuu­sa­lu val­la I li­saee­lar­ve. Mar­gus Soo­milt 30. märt­sil 2020 vo­li­ko­gu liik­me­te­le saa­de­tud kir­ja­ga sai tea­ta­vaks vo­li­ko­gu esi­me­he ka­va (võib-ol­la) kut­su­da vo­li­ko­gu is­tung kok­ku al­les 30. ap­ril­lil 2020. aas­tal ehk kolm kuud pä­rast vii­ma­ti toi­mu­nud vo­li­ko­guis­tun­git. Tun­des vo­li­ko­gu liik­me­te­na täie­lik­ku vas­tu­tust Kuu­sa­lu val­la aren­gu eest ja soo­vi­des taas­ta­da Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu töö ja as­ja­tund­lik juh­ti­mi­ne, kut­su­me kõi­ki vo­li­ko­gu­liik­meid aval­da­ma um­bu­sal­dust vo­li­ko­gu esi­me­he­le Mar­gus Soo­mi­le.“

Aval­du­se lõ­pus on pal­ve me­net­le­da um­bu­sal­du­sa­val­dust vas­ta­valt ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se kor­ral­du­se sea­du­se pa­rag­rah­vi­le 46, mil­le jär­gi tu­leb pä­rast um­bu­sal­du­sa­val­du­se esi­ta­mist võt­ta um­bu­sal­du­se hää­le­ta­mi­ne vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kor­da järg­mi­sel vo­li­ko­guis­tun­gil ning mit­te hil­jem kui 30 päe­va jook­sul.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le on al­la kir­ju­ta­nud vo­li­ko­gu­liik­med Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast, Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast ning Kal­mer Märt­son, Mart Sest­verk, Ur­mo Ris­ti­saar, Il­vard Ee­rik­soo, Kai­do Tsel­ler, Mart Rei­mann, Raul Val­gis­te ja Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Miks ei teh­tud e-is­tun­git
Is­tun­gi lõ­pus tu­li kõ­ne al­la ohu­tu­se kü­si­mus. Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li, kes loo­bus EK­RE ni­me­kir­ja esin­da­mi­sest ja lii­tus va­li­mis­lii­du­ga Üks Kuu­sa­lu Vald, juh­tis tä­he­le­pa­nu as­jao­lu­le, et kaks vo­li­nik­ku ei võt­nud ega kand­nud mas­ki. Mait Kröönst­röm va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald kri­ti­see­ris, et ei kor­ral­da­tud elekt­roo­ni­list is­tun­git ning aval­das loo­tust, et is­tung ei ai­da­nud kaa­sa ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ta­mi­se­le.

Vär­ner Loots­mann vas­tas, et ku­ni po­le sea­dust muu­de­tud, peaks iga oma­va­lit­sus kor­ral­da­ma vo­li­ko­gu is­tun­geid nii, na­gu sä­tes­tab ko­ha­li­ku oma­va­lit­sus­te kor­ral­da­mi­se sea­dus, sa­mas ta­ga­des erio­lu­kor­ras vo­li­ko­gu liik­me­te­le pii­sa­va tur­va­li­su­se.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la­va­lit­sus ka­su­tab di­gi­taal­se­te koo­so­le­ku­te lä­bi­vii­mi­seks mit­me­su­gu­seid plat­vor­me, e-is­tun­gi oleks saa­nud kor­ral­da­da, kuid sea­dus ega ka Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­rus ei näe et­te elekt­roo­ni­lis­te is­tun­gi­te kor­ral­da­mi­se või­ma­lust.

Vär­ner Loots­mann sel­gi­tas le­he­le, et va­ba­rii­gi va­lit­su­se reg­le­men­dis on kir­jas, et is­tun­geid võib lä­bi viia ka si­de­va­hen­deid ka­su­ta­des. Rii­gi­ko­gu ja ka ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de is­tun­gi­te osas ei näe sea­dus sel­list või­ma­lust et­te. Sa­ma sei­su­koh­ta on väl­jen­da­nud ka en­di­ne õi­gus­kants­ler, van­dead­vo­kaat Al­lar Jõks.

„Ra­han­dus­mi­nis­tee­rium ja osa ju­ris­te on asu­nud sei­su­ko­ha­le, et seo­ses erio­lu­kor­ra­ga just­kui võiks va­ja­du­sel te­ha ka vo­li­ko­gu elekt­roon­se is­tun­gi. Mi­na se­da sei­su­koh­ta ei ja­ga, ku­ni se­da po­le sea­du­ses sel­gelt sõ­nas­ta­tud ega ole lõp­lik­ku kind­lust, et see on sea­dus­lik. Rii­gi­ko­gu käib ju se­ni­maa­ni is­tun­gi­tel ko­hal,“ lau­sus asee­si­mees.

Ta li­sas, et ka­vas on esi­ta­da koos mõ­ne­de teis­te oma­va­lit­sus­te­ga rii­gi­ko­gu põ­hi­sea­dus­ko­mis­jo­ni­le, jus­tiits­mi­nist­ri­le ja õi­gus­kants­le­ri­le et­te­pa­nek al­ga­ta­da õi­gus­sel­gu­se hu­vi­des va­ja­li­kud sea­du­se­muu­da­tu­sed, et lõ­pe­ta­da prae­gu­ne ju­rii­di­li­ne se­ga­dus ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te vo­li­ko­gu­de is­tun­gi­te lä­bi­vii­mi­sel.

Mis saab eda­si?
Kü­si­mu­se­le, mis saab eda­si, mil­lal toi­mub Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­ne is­tung ja um­bu­sal­da­mi­se hää­le­tus, vas­tas Vär­ner Loots­mann, et te­ma se­da ei tea, ta ei ole vo­li­ko­gu esi­me­he­ga su­hel­nud: „Mi­nu roll oli nel­ja­päe­val is­tun­git juh­ti­da ning all­kir­jas­ta­sin es­mas­päe­val vo­li­ko­gu ot­su­sed. Vo­li­ko­gu esi­mees kut­sus is­tun­gi 30. ap­ril­liks, kuid li­sas pu­na­ses kir­jas, et is­tun­gi toi­mu­mi­se aeg võib muu­tu­da. Ta saab is­tun­gi eda­si lü­ka­ta 8. mai­ni, muu­ta 30. ap­ril­li kut­set või kut­su­da is­tung kok­ku en­ne ap­ril­li lõp­pu ning muu­ta väl­ja saa­de­tud päe­va­kor­da.“

Kuusalu vallavolikogu esimehelt Margus Soomilt ei õnnestunud Sõnumitooja toimetusel lehe trükkimineku ajaks kommentaari saada.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 8. aprillil
Järgmine artikkelKul­tuur­ka­pi­ta­li pree­mia ja toe­tu­sed Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa