ÜTK kor­ral­dab Ani­ja val­la bus­si­lii­ni­de­le kol­meaas­ta­se han­ke

395

Aas­ta ta­ga­si an­dis Ani­ja vald val­la­si­se­sed bus­si­lii­nid Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) kor­ral­da­da. Ku­na ae­ga oli vä­he – ve­da­ja­te­ga lõp­pe­sid kol­meaas­ta­sed le­pin­gud mul­lu au­gus­tis – kor­ral­das ÜTK val­la­lii­ni­de­le ve­da­ja leid­mi­seks su­vel üheaas­ta­se kon­kur­si. Lii­ni­del, mil­le han­ge nur­jus, pi­ken­da­ti le­pin­guid se­nis­te ve­da­ja­te­ga ühe aas­ta võr­ra.

Ani­ja val­la­va­ne­ma Rii­vo Noo­re hin­nan­gul on ÜTK val­la si­se­lii­ni­de kor­ral­da­mi­se­ga häs­ti hak­ka­ma saa­nud, suu­ri tõr­keid val­la­si­se­se ühist­rans­por­di kor­ral­da­mi­ses ei ole ol­nud. Ai­nus prob­leem oli te­ma sõ­nul sep­temb­ris, kui bus­si­ajad ei klap­pi­nud häs­ti ron­gi­de sõi­duae­ga­de­ga, kuid see la­hen­da­ti kii­res­ti, bus­sid muut­sid oma graa­fi­kuid vas­ta­valt ron­gi­de sõi­dup­laa­ni­de­le.

Ku­na koos­töö su­jus, ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu an­da ÜTK-le nõu­so­le­ku kor­ral­da­da val­la si­se­lii­ni­de­le ala­tes 1. sep­temb­rist 2019 ku­ni 31. au­gus­ti­ni 2022 ve­da­ja­te leid­mi­seks uus kol­meaas­ta­ne rii­gi­han­ge. Han­ke tin­gi­mus­tes on, et val­la­lii­ne tee­nin­da­vad bus­sid pea­vad ole­ma kor­rekt­se vä­li­mu­se­ga, va­rus­ta­tud tur­va­vöö­de, al­ko­luk­ku­de, kon­dit­sio­nee­ri­de, GPS sead­me­te ja in­fo­tab­loo­de­ga, tal­ve­pe­rioo­dil pea­vad bus­si­del ole­ma tal­ve­reh­vid. Val­la­va­nem üt­les, et kui­gi ka­su­ta­ta­va­te bus­si­de mak­si­maal­seks va­nu­seks soo­vi­ta­ti vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des 15 aas­ta ase­mel keh­tes­ta­da 12 aas­tat, on ÜTK­ga kon­sul­tee­ri­des lei­tud, et bus­si­de va­nu­se­piir võiks ol­la ik­ka­gi 15 aas­tat.

„Meie lii­ni­de sõi­du­ki­lo­met­raaž on väi­ke ja sel­le­ga saa­me ilm­selt sood­sa­ma hin­na ega lük­ka kõr­va­le ka või­ma­lik­ke väik­se­maid et­te­võt­jaid. Bus­sid mak­sa­vad pal­ju ja suu­red fir­mad, kel on uue­mad bus­sid, kü­si­vad kõr­ge­mat hin­da,“ põh­jen­das ta.

Vo­li­ko­gu is­tun­gil kü­si­sid Jaa­nus Ka­lev ja Mar­gus Nõl­vak, kas ei võiks han­ke­tin­gi­mus­tes­se li­sa­da ve­da­ja ko­hus­tust ha­ka­ta sõit­jaid loen­da­ma, et val­la­si­sest trans­por­ti tu­le­vi­kus efek­tiiv­se­malt pla­nee­ri­da. Rii­vo Noor vas­tas, et val­la­lii­nid on pea­mi­selt õpi­las­te veoks ning val­la­va­lit­su­sel on tea­da, mi­tu õpi­last ku­sa­gilt kü­la­dest bus­si­de­ga sõi­da­vad. Pea­le sel­le ka­su­ta­vad si­se­lii­ne kü­la­de ela­ni­kud, kes soo­vi­vad Keh­ras käia, kuid neid on vä­he, paar ini­mest rei­si koh­ta.

Ani­ja val­las on kuus bus­si­lii­ni, lisaks kaks eriots­tar­be­list lii­ni, mis vii­vad õpi­la­si väl­jas­pool val­da asu­va­tes­se õp­pea­su­tus­tes­se. Han­ge kor­ral­da­tak­se kol­mes osas, esi­me­ses osas on 5 lii­ni pea­mi­selt kü­la­dest las­te Keh­ras­se ja Ala­ver­re koo­li ning ko­ju sõi­du­ta­mi­seks, tei­ne liin Här­ma­ko­su-Pil­la­pa­lu-Keh­ra ning kol­mas eriots­tar­be­li­sed lii­nid. Sõit oma val­la bus­si­lii­ni­del on Ani­ja val­las ala­tes möö­du­nud sü­gi­sest kõi­gi­le ta­su­ta.

Vallao­li­ko­gu ni­me­tas Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se moo­dus­ta­ta­vas­se rii­gi­han­ke­ko­mis­jo­ni Ani­ja val­la esin­da­jaks abivallavanema Enn Pun­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jon
Järgmine artikkelKaru hir­mu­tas Raa­si­ku val­las nai­se maa­ko­dust mi­ne­ma